(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Pan zpravodaj? Nemá zájem o závěrečné slovo. Pane zpravodaji, kontrolujte mě, ale já jsem v rozpravě, ať byla do plusu, nebo do minusu, neslyšel žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na garanční výbor pro tento tisk. Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání garančnímu výboru, a to v hlasování pořadové číslo 142. Kdo souhlasí s tím, aby garanční výbor byl výbor pro obranu? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 ze 108 přítomných 83 pro, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání garančnímu výboru, a to výboru pro obranu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo další návrh na přikázání jiným výborům Poslanecké sněmovny? Ano, František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Sociálnímu už jenom proto, aby vedli debatu o tom, kolik je případně dalších skupin postižených komunistickým terorem. To by se mohly přihlásit celkem oprávněně, jak tady o tom hovořil kolega Hájek. Takže sociálnímu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro sociální politiku. Další návrh nevidím.

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 143. Kdo je pro, abychom přikázali tento tisk výboru pro sociální politiku? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 109 pro 35, proti 30. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

 

Jiným výborům přikázán nebyl a lhůta k projednání pro výbory je ze zákona 60 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 90.

 

Podle schváleného pořadu schůze se po bloku prvních čtení pevně zařazených bodů budeme zabývat blokem druhých čtení a to je bod

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 801/ - druhé čtení

Požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a pana zpravodaje ústavněprávního výboru Jana Farského, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Pana ministra zároveň požádám o uvedení s tím, že konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, sněmovní tisk máte jako tisk 801/1.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vidím, že místo kolegy Farského se předseda výboru sám ujme zpravodajské zprávy. Omlouvám se, pane ministře, teď už můžete mluvit.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládaného návrhu zákona je uvedení české právní úpravy do souladu se směrnicí č. 2013/48 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a tak dále.

Naše právo je v podstatě harmonizováno, je z větší části v souladu s touto směrnicí, jejíž implementační lhůta, to je možná to nejdůležitější sdělení, které pro vás mám, končí 27. 11. tohoto roku, čili máme čas na harmonizaci do 27. listopadu. Většina našeho práva je v souladu, zbývá doplnit několik více či méně technických drobností, které se týkají koneckonců jako materie celá zlepšení práv obviněného v kontextu evropských mezistátních přeshraničních trestních řízení. Tedy jde například o právo informovat třetí strany o omezení osobní svobody, právo na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady, umožnění takzvané dvojí obhajoby v předávacím řízení, tedy možnost osoby, o jejíž předání jde, zvolit si ve vyžadující ztrátě spolupracujícího obhájce, jehož účelem bude pomáhat obhájci v předávajícím státě, a tak podobně.

Návrh je skutečně čistě harmonizační a povýtce technický, zlepšuje postavení našich občanů. Proto také aspoň v dosavadním průběhu projednávání nenarazil na žádné problémy ani pozměňovací návrhy. Více vám o tom asi řekne pan zpravodaj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi. Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení, nemusíme hlasovat o změně zpravodaje. Pan předseda ústavněprávního výboru nám přednese zprávu o jednání ústavněprávního výboru, jakým způsobem se pozměňovací návrhy vyvíjely, a také nám je odůvodní podle jednacího řádu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zpravodajská zpráva bude, jak už naznačil pan ministr, velmi stručná. Výbor se zabýval tímto tiskem na své schůzi 23. června tohoto roku. S ohledem na to, že se jedná do značné míry jak o technickou, tak o normu, kterou jsme vázáni vyššími právními předpisy, tak v tomto smyslu jsme nepřijali žádné pozměňovací návrhy a výbor doporučil Sněmovně schválit návrh tak, jak byl předložen. Tolik tedy zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi ústavněprávního výboru Jeronýmu Tejcovi za jeho zprávu. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Prosím, pan kolega Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne. Pane místopředsedo, chtěl bych jenom v rámci rozpravy sdělit, že budu mít pozměňovací návrh, přestože jsem to nestihl zpracovat na ústavněprávním výboru, jehož jsem členem, ale můj pozměňovací návrh se bude týkat takových tří jednoduchých věcí. Jedna je, že chci zpřesnit náležitosti poučení obžalovaného, pane ministře. Potom bych rád doplnil evropskou směrnici, kterou mám uvedenou pod čarou, a to poslední, aktualizovat účinnost, protože zákon tady leží delší dobu a 16. prosinec letošního roku si myslím, že bychom asi nestihli, takže můj pozměňovací návrh by chtěl aktualizovat účinnost. V podrobné rozpravě odkážu na číslo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj nemá zájem. Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té se přihlásil pan kolega Schwarz, takže ho vyzývám, aby načetl svůj pozměňovací návrh.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Jenom v rychlosti. Přihlásil bych se k pozměňovacímu návrhu, který jsem v rozpravě popsal. Je to sněmovní dokument č. 4836. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je dostatečné pro podrobnou rozpravu. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikdo. V tom případě se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat, končím druhé čtení tisku 801. Končím bod 30. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Josefa Uhlíka od 12 hodin do konce dnešního jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání ve druhém čtení je

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

Než z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, požádám pana poslance Robina Böhnische, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, už máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce zopakuji důvody této poměrně velmi subtilní právní úpravy, jejímž cílem je odstranit nesystémovost a nelogičnost současné právní úpravy a vyloučit nárok na náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP