(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 53. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti 42. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Další pozměňovací návrhy jsou A3 až A7, A9, A11, A15, A18 až A20. Jen upřesňuji, že jsou totožné s pozměňovacím návrhem paní Kailové pod C2 až C2.9, C2.11 a tak dále, jak máte vyjmenováno. Týká se to pracovních vztahů, které musí být alespoň 20 hodin za měsíc. Jsou tam odůvodněné náklady maximálně do 70 % normativních nákladů na bydlení. A dále posuzované osoby - § 16 odst. 1 a § 24 odst. 1 bod b) a d) a přechodná ustanovení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Výbor doporučuje.) Pan navrhovatel? (Spíše pozitivní. Veselost v sále.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 54. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pouze pro pana navrhovatele: stanoviska máme kladná, neutrální a negativní.

Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2.10, což se týká § 33 a výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel? (Pozitivní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 55. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 166, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o bodu A17, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Adamové. Je to přihlédnutí k dosaženému vzdělání - § 61 odst. 3 písm. c) a výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan navrhovatel? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 56. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 161, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Protože byl vysloven souhlas s tímto pozměňovacím návrhem, nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C1.7 paní poslankyně Kailové a D2 pana poslance Soukupa, které byly totožné.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní Pastuchové o B1.A a B1.B, což se týká zrušení § 30 - prokazování nákladů při hledání práce. Stanovisko výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan navrhovatel? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 57. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 68, proti 64. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu také paní poslankyně Pastuchové pod B2. Jedná se o příspěvek až do tisíce korun na ochranné pomůcky pro obce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Pan navrhovatel? (Pozitivní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 58. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. Pro návrh 121, proti 14. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Další hlasování je opět pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové pod B3 - jedná se o vyplácení části dávek ve stravenkách, je to v rozmezí 35 až 65 % -, který by říkal: trvale pobírající dávku u klientů, kteří jsou evidováni déle jak šest měsíců. To znamená, není tam možnost, ale přikazuje jim, že bude vyplácena tato částka ve stravenkách.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Zde výbor nedoporučuje.) Pan navrhovatel? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 59. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců. Pro návrh 61, proti 36. Tento návrh byl zamítnut.

 

Pro pořádek se zeptám. Prošli jsme všemi pozměňovacími návrhy? Je tomu tak.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano, prošli jsme vše a teď nás čeká už jenom poslední hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Tedy o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 156, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 60. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 89, proti 13. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Já děkuji jak panu navrhovateli, tak paní zpravodajce. Ještě si bere slovo pan navrhovatel. Prosím.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo, chci poděkovat za projednání zákona a těším se na další spolupráci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. (V sále je velký hluk a neklid!)

Přečtu omluvy, které jsem obdržel: od 9 do 10.30 ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Válková, dále od 10.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr Milan Chovanec a dále se omlouvá pan poslanec Zemánek z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne a dále se omlouvá ze dne 8. a 9. 9. z osobních důvodů.

 

Otevírám další bod dnešního jednání.

208.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 752/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Karel Fiedler. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 752/3, který byl doručen dne 13. července 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 752/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře. A vás, kolegyně a kolegové, opět žádám o ztišení, aby bylo rozumět, co pan ministr přednáší. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP