(17.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Za prvé bude platit koruna a ne euro, to vás mohu ubezpečit, neděste nás, a za druhé toto programovací období se jmenuje "2014 až 2020", stejně jako minule. Sedm let. Letos k 31. prosinci uplynou tři roky z tohoto programovacího období. Vy už víte, že nepřijdeme ani o korunu. Ale za ty tři roky vyčerpáme kolik z operačních programů, o kterých jste mluvil? Nula. A už je jedno, jestli korun, nebo eur. To je pořád nula. Takže nám zůstávají čtyři roky. Já obdivuji váš optimismus, že už dneska víte, že nám nezbude ani jedno euro, ani jedna koruna. Ale to není správná úvaha. Pokud byste řekl "jsem si jist, že peníze, které budeme čerpat, budeme čerpat na dobré projekty", tak to je dobrá věta. A není důležité, jestli tam zůstane nula, nebo sto eur, nebo milion eur. Důležité je, abychom (nesrozumitelné) vyčerpali, byly dobré projekty, které budou sloužit ekonomice tohoto státu, a ne že si úředně dáme a budeme vymýšlet nesmyslné projekty. A něco o tom vím. Operační program Doprava I musel přistoupit k desítkám a stovkám malých akcí s obrovskou administrací, abychom ty peníze vyčerpali. Kdybychom postupovali lépe, a to se netýká této vlády, tak to neberte jako kritiku vás nebo této vlády, tak jsme těch projektů měli mnohem méně s lepším efektem. A místo abychom se z toho poučili, a myslím, že to je poučení pro všechny, abychom ty chyby neopakovali, protože taky v letech 2007 a 2008 se nic nečerpalo, období bylo 2007 až 2013, tak jsme ve stejné, ne-li v horší situaci. Takže jako stát jsme se příliš nepoučili. Tak já doufám, že ty příští čtyři roky z toho programovacího období budou lepší než ty první tři, protože nakonec je stejně důležitý náš státní rozpočet. 1 250 miliard výdajů ročně. A zachránili jsme 40 nebo 50. Ne že by to bylo málo, ale dejte si ta dvě čísla do poměru, to znamená za volební období je to 5 000 miliard. A vy k tomu dáte 50. A neříkám, že bych to chtěl podceňovat, ale klíčové pro dopravní infrastrukturu vždycky budou naše peníze, náš státní rozpočet, naše zákony, jak budeme schopni ty stavby připravovat, soutěžit a stavět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Zbyněk Stanjura. Závěrečné slovo ještě zpravodaje a budeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Pokusím se být stručný. Debata tady probíhala kolem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA. Jak jsem to poslouchal, tak jsem samozřejmě chtěl reagovat na řadu kolegů, ale nebudu to už déle moc rozpitvávat. Jen možná jednu drobnost.

Trochu tady vzniká dojem toho, že EIA je něco špatného nebo nepatřičného. Rád bych to uvedl na pravou míru. EIA je proces, který má za cíl posoudit vliv daných záměrů na životní prostředí. Není to rozhodovací proces. Výsledkem je odborné stanovisko, které potom musí být zahrnuto do dalších rozhodovacích procesů. Je tam samozřejmě zahrnuta i dotčená veřejnost prostřednictvím svých vyjádření, které potom odborný orgán zahrnuje do stanoviska. Samozřejmě to přináší zdržení, někdy to přináší zpoždění. Někdy to naopak přináší klady. Ale to už je prostě rub a líc toho, když budeme občanskou otevřenou společností a umožníme veřejnosti, aby se ke stavbám vyjadřovala. Když hovoříme o těch dopravních stavbách, tak samozřejmě občanům jedné obce to vyhovuje, občanům druhé obce to nevyhovuje. A EIA má právě najít to rovnítko, to řešení, které pokud možno vyhovuje většímu počtu lidí a které je šetrnější.

Problém tady vznikl v tom smyslu, že některé studie EIA byly i 14 let staré. Co k tomu říct? Ono je lehké ukázat na nějakého viníka, ale já myslím, že viníků je vícero, a je to prostě dlouhý proces posuzování, dlouhý rozhodovací proces. Vidím tam určitý hendikep ve veřejné správě. Jak je možné, že některé procesy trvají tak dlouho? Když si vezmete, že vám ztvrdne chleba, taky ho nebudete chtít sníst tvrdý, ale koupíte si nový. A tak je to i s těmi studiemi. Krajina se prostě vyvíjí, některé studie relativně zastaraly. Vidíme to, že někdy je chyba i v projektantech, kdy se snaží tlačit nějaký záměr, který se prostě ukáže jako špatný, viz například zavalená dálnice D8, kdy byli projektanti upozorňováni, že vedou dálnici skrze území přirozených sesuvů, ale prostě šlo to tak.

Takže EIA nelze posuzovat jen tak, že je to něco negativního. Já to vnímám pozitivně.

Ale vraťme se k té předloze. Je tady předloha, která umožňuje realizaci desíti klíčových staveb. Je tady navržen postup dle § 90 jednacího řádu. Já to, byť se skřípěním zubů, podpořím, protože byl bych samozřejmě rád, aby se to projednalo standardně, ale asi to v tuto chvíli není možné. Takže doporučuji i všem ostatním, aby jednali podle toho § 90.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo zpravodaje. Ještě než budeme pokračovat, mezi 19. a 22. hodinou se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera a paní poslankyně Věra Kovářová prodloužila svou omluvu do 17.45.

Po závěrečných slovech přikročíme k hlasování o tom, jestli budeme pokračovat podle § 90 odst. 5. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 843 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zagonguji. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců, spustím hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 125 a ptám se, kdo je pro pokračování podle § 90 odst. 5. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 132 poslanců pro 128. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat.

 

Bylo rozhodnuto a můžeme pokračovat v jednání. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale avizovaná přihláška pana kolegy Laudáta s doprovodným usnesením, jestli na něj odkáže, tak jak ho přednášel v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Hlásím se k tomu, co jsem tady přečetl. Možná ale před tím hlasováním bude vhodné, když to přečtu ještě jednou. (Ohlasy z pléna: Teď.) Teď? Tak dobře. (Předsedající: Prosím.) Bude tam jedna jazyková úprava prosím.

I. Poslanecká sněmovna České republiky vyjádřila hluboké znepokojení nad skutečností, že bude nutné opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí u projektu D0 silniční okruh (R1) silniční okruh kolem Prahy 511 úsek D1 - Běchovice, čímž dojde k oddálení realizace této klíčové stavby.

II. Poslanecká sněmovna České republiky považuje současný stav, kdy je transevropská doprava realizována na místních komunikacích hlavního města Prahy, za situaci mající vážné negativní dopady na zdraví a kvalitu života lidí a životní prostředí v místech dotčených současnou dopravou.

III. Poslanecká sněmovna ČR vyzývá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k odstranění tohoto negativního stavu, k zajištění potřebných finančních prostředků a k co nejrychlejšímu zahájení stavby D0 (R1) silničního okruhu kolem Prahy stavba 511 úsek D1 - Běchovice.

IV. Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny čtvrtletně o postupu přípravy této stavby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? V podrobné rozpravě podle § 90 odst. 6 nelze podat pozměňovací nebo jiný návrh, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti návrhu zákona, jeho legislativně technických, gramatických nebo písemných chyb. Protože nic takového není, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 843."

Zahájil jsem hlasování číslo 126 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 132 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Zákon byl přijat, a je tedy možné přijmout podle zákona o jednacím řádu doprovodné usnesení, které bylo přečteno. Má někdo požadavek na hlasování o jednotlivých částech, nebo můžeme hlasovat najednou? Nikdo proti tomu nenamítá. Budeme hlasovat o všech čtyřech bodech najednou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP