(15.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, bez ohledu na -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale já pana předsedu vůbec neslyším. Poprosím, aby tady nastal klid, a pan předseda by pokračoval, až tu bude klid.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom chci říct, že tohle už není normální situace. Jakkoliv máme zásadní odpor k pokusům nařizovat lidem, anebo regulovat je, co mají o některých svátcích dělat, tak ale to, že sem není schopen přijít ani předkladatel - je to na řádném programu schůze. Nikdo nepředřazoval tento bod, nic.

Ve finále to taky svědčí o tom, jak se ti navrhovatelé vlastně ke svým vlastním návrhům, které jim zřejmě někdo vyrobí a podstrčí, chovají. Mně to už přijde velmi, velmi nedůstojné a myslím si, že předpokládám, že to asi bude zařazeno na konec bodů této schůze. Tohle není už normální a je to pohrdání Sněmovnou způsobem, který tady nebyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. To víte, v Senátu toho mají hodně.

 

Dalším bodem našeho jednání je

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 590/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 590/6. Vítám mezi námi pana senátora Václava Homolku. Pan senátor není přítomen zřejmě asi, takže ho vítám marně.

Nicméně prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila navrhovatelka, jíž je paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu novely zákona o podpoře sportu, která se vrací ze Senátu Parlamentu České republiky s tím, že Senát navrhuje vypuštění povinnosti obcí při tvorbě plánu podpory sportu.

Dovolila bych si znovu zdůraznit, že tyto plány podpory sportu nemají obce byrokratizovat, ale má to být jednoduchý nástroj pro to, jak mají popsat to, co jejich občané pokládají za důležité z hlediska podpory sportu. A potom tato informace má sloužit krajům i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, pomoci obcím při rozvoji sportování dětí a mládeže při nastavování kritérií ohledně dotačních programů z hlediska investic. Proto se domnívám, že naopak podpořit senátní verzi by bylo v neprospěch obcí.

Také bych chtěla říct, že zejména s malými obcemi byly tyto plány projednávány i prostřednictvím Národní rady pro sport a byly ze strany Sdružení místních samospráv podpořeny.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou doporučuji a žádám podpořit verzi, kterou předtím Poslanecká sněmovna schválila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček? Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat Senátu, že se tímto sněmovním tiskem, vládním návrhem zabýval, že předložil pozměňovací návrh, který na svém zasedání schválil, ale který zní, že obce by podle Senátu neměly mít nařízeno povinně vypracovávat plány rozvoje sportu na svém území. S tím já jako garant tohoto sněmovního tisku nemůžu souhlasit. Myslím si, že by obce, i ty nejmenší, měly svůj plán rozvoje sportu předkládat zvlášť proto, když v poslední době stát přispívá obcím právě na rozvoj sportu nemalé investiční prostředky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Václav Homolka. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Václav Homolka: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nakonec jsem doběhl, je to sportovní výkon, takže omluvte moje upocené čelo.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, dovolte mi, abych pokud možno stručně přednesl odůvodnění usnesení Senátu číslo 428 k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Návrh zákona byl Senátu doručen 2. května 2016 a bylo mu přiděleno číslo tisku 265.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já se omlouvám, pane senátore, ale já vám to s dovolením nedovolím, dokud tady nenastane klid. Začnu jmenovat konkrétní rušiče a vyhazovat je ze sálu, pokud možno.

 

Senátor Václav Homolka: Děkuji. Organizační výbor přikázal tisk 3. května k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako výboru garančnímu. Tisk dále projednal výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavněprávní výbor.

Garanční výbor a ústavněprávní výbor doporučily ve svých usneseních Senátu vrátit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tak jak o tom hovořili i předřečníci. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a to usnesením číslo 119 z 18. května. Senát projednal návrh zákona na své 24. schůzi 25. května a výsledkem toho jednání bylo přijetí pozměňovacích návrhů obsažených v usneseních příslušného výboru. V hlasování číslo devět se pro vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně s těmito pozměňovacími návrhy vyslovilo 60 ze 66 přítomných senátorek a senátorů a proti nebyl nikdo.

Pozměňovací návrhy 1, 2 a 4 obsažené v usnesení Senátu vypouštějí z novely zákona novou povinnost obcí zpracovávat tzv. plán rozvoje sportu. V závěrečné zprávě o hodnocení dopadu regulace je v souvislosti s touto povinností uveden odkaz na ustanovení § 2 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je zakotvena povinnost obcí pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, mezi něž ve zprávě je řazena také povinnost pečovat o sportovní vyžití. Je velmi diskutabilní, zda k naplnění tohoto cíle je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu v obci natolik zásadním krokem a zda by zejména pro menší obce nepředstavovala spíše nadbytečnou administrativní zátěž v podobě formálního výkaznictví. Stojí jistě za povšimnutí, že obce a města se již dnes v rámci státního a veřejného sektoru podílejí na podpoře sportu největší měrou - průměrnou částkou 11,5 miliardy ročně. Podpora sportu se odvíjí od potřeb obcí a možností jejich rozpočtu. Je zjevné, že obce uvedenou povinnost plní již dnes, a zejména ty menší nedisponují natolik značnými prostředky, aby mohly do této oblasti investovat prostředky vyšší než řádově desítky nebo stovky tisíc korun za rok. Je pak otázkou, zda právě v těchto případech je povinnost zpracování plánu rozvoje sportu smysluplná.

Nelze jistě opomenout ani to, že například v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, patří uspokojování potřeb občanů, tedy i rozvoj sportu, tradičně do samostatné působnosti obcí. Dle tohoto zákona a dle článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 7. května 2013 č. j. III ÚS1669/11-1 je takový zásah do samosprávy přípustný toliko tehdy, pokud to ochrana zákona nepochybně vyžaduje. Respektování územní samosprávy je nutnou součástí právního státu a zásahy do této samosprávy by měly být tedy jen minimální jen v nezbytně nutných případech.

Senát tedy dospěl k názoru, že v tomto případě to nutné není. A možná zřejmě ani ministerstvo tohle to neposuzovalo.

Pozměňovací návrh číslo 3 by pak měl umožnit, aby vedle sportovních organizací mohly být výslovnými příjemci dotací na podporu sportu ze státního rozpočtu dle ustanovení § 6b odst. 1 také obce a kraje. Města a obce převzaly do svého majetku zejména od sportovních klubů řadu nemovitostí. Mnohé z nich by potřebovaly nezbytné opravy. Města a obce v současnosti na tyto opravy nemají dostatečné finanční prostředky z vlastních zdrojů, proto jsou sportoviště opravována postupně a v menším rozsahu, než by bylo potřeba. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP