(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, o vaší námitce dám hlasovat. Každopádně já jsem pana místopředsedu Filipa požádal, aby upřesnil svůj návrh, říkal jsem mu to zde, aby došel k mikrofonu a řekl, že se jedná o procedurální návrh. To jsem učinil.

Nyní tedy budeme hlasovat bez rozpravy, nejprve tedy o námitce ke způsobu řízení schůze a poté budeme hlasovat o procedurálních návrzích, tak jak byly předloženy.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vznesenou námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 399. Přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců. Pro návrh 28, proti 50. Námitka byla zamítnuta.

 

V tom případě budeme hlasovat nejprve o tom, zda nastal zvláštní důvod, protože to byla první procedurální námitka, procedurální návrh, a poté o druhém procedurálním návrhu. Hlasovat budeme bez rozpravy, protože o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mohu vystoupit i teď, předtím než dáte hlasovat, protože je to prostě důležité. (Mluví tiše.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, já jsem vám nerozuměl. Prosím, můžete zopakovat, co jste říkal? Omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ještě jednou. Pane předsedající, hlásím se s přednostním právem a jsem přesvědčen, že mám toto právo uplatnit i teď, když chcete dát hlasovat, protože je to prostě důležité.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem přesvědčen o tom, že v případě, že se hlasuje o procedurálních návrzích, hlasuje se bez rozpravy. Já vás požádám, abyste...

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V takovém případě podávám námitku proti postupu předsedajícího. Myslím, že prolamujete precedenty, které tady byly léta, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, v tom případě je zde další námitka proti způsobu řízení schůze, proti postupu předsedajícího.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 400. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců. Pro návrh 26, proti 55. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že námitce nebylo vyhověno, budu postupovat podle postupu, který jsem řekl. To znamená, nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana místopředsedy Filipa a poté o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury.

Vznášíte námitku proti postupu předsedajícího? Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale skutečně jste se dostal do pasti. Jestliže návrh pana kolegy Filipa byl procedurální, tak jste o něm měl nechat hned hlasovat. To jste neudělal, a za procedurální byl prohlášen až posléze. To znamená, já se domnívám, že nejlepší by bylo, kdyby kolega Filip stáhl svůj procedurální návrh, aby se pan předsedající dostal z té pasti, do které se dostal. Já se domnívám, že skutečně toto není možné. Byl by to obrovský precedent. A správně tady namítal i kolega Stanjura, že hlavní předkladatel toho návrhu, který se tady snažíte dodatečně zařadit na program schůze, tak je pryč, není tady, tak o čem se bavíme. Já nevznáším námitku proti vašemu postupu, nicméně prostě dostal jste se do pasti a nepostupujete správně. Vyzývám pana kolegu Filipa, aby vám podal pomocnou ruku a ten návrh stáhl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já to rozhodnu tím způsobem, že přeruším schůzi na tři minuty, zkonzultuji to s legislativou a poté budu postupovat dál.

 

(Jednání přerušeno od 13.54 do 13.58 hodin.)

 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, požádám vás, abyste se usadili. Pane místopředsedo, já se obávám, že vám v tento moment neudělím slovo, protože jsem to konzultoval s legislativou. Bylo mi řečeno, že postup, který jsem zvolil, byl správný. A v tento moment budeme postupovat tímto způsobem. Nejprve dám hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, poté případně o návrhu pana předsedy Stanjury. A v případě, že ani jeden z těchto návrhů neprojde, budeme postupovat dál podle jednacího řádu.

Nejprve tedy procedurální návrh, že nastaly zvláštní důvody k tomu, aby byl zařazen na program schůze bod číslo 30. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, zda nastaly mimořádné důvody pro to, aby byl zařazen teď na program bod 30. Kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 401. Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců. Pro návrh 37, proti 48. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP