(17.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Můj druhý návrh se týká spravedlivějšího přidělování trakční elektrické energie, konkrétně řeší § 23d odst. 1 tohoto zákona. Opět velmi zjednodušeně, v současné době jsou platby za elektrickou energii účtovány víceméně paušálně, ať ji využije lehký osobní vlak, nebo nějaký delší rychlík, anebo nákladní vlak. S tou novou formulací, kterou navrhuji po projednání a souhlasu s Ministerstvem dopravy, zavazujeme toho, kdo účtuje elektrickou energii, aby také zohlednil provozní režimy toho vlaku. To znamená množství jednotlivých zastávek, rychlost, kterou ten vlak jede, případně zimní topení nebo klimatizaci.

Můj třetí návrh se týká - nebo je to drobná dílčí úprava definice mimořádných událostí a navyšuje také sankce pro fyzické osoby za neposkytnutí zákonné součinnosti při šetření mimořádných událostí. To navýšení sankce je z 10 tis. na 50 tis. korun. Tady je důležité podotknout, že tato úprava je projednána s drážní inspekcí, která ji požaduje, a je s tímto mým návrhem v souladu.

Moje čtvrtá úprava, čtvrtý pozměňovací návrh, velmi drobným způsobem upřesňuje formulaci, která se týká platnosti jízdního řádu. Vedle dne a měsíce se do textu doplňuje také i hodina, respektive půlnoc, tak abychom předešli případným různým výkladům. Je to opravdu formální upřesnění.

Pátý pozměňovací návrh se týká sankcí za oddělené účtování. V tom návrhu jsou tři pozměňovací návrhy, které mezi delikty provozovatele dráhy a dopravce doplňují i nevedení odděleného účetnictví. Protože tato povinnost už sice je zavedená v zákonu o dráhách, je to § 62 odst. 4, ale dosud nebyla sankcionována, což není plně v souladu s dnes již zmiňovanou evropskou směrnicí 34 z roku 2012, a proto se chceme do toho souladu dostat.

A konečně o šestý pozměňovací návrh jsem byl požádán zástupci pojišťoven. Předesílám, že toto přišlo opravdu na poslední chvíli a budeme se muset ještě jak na hospodářském výboru, tak s kolegy z Ministerstva dopravy na to podívat, jestli to má, nebo nemá smysl. Pojišťovny volají po tom, že chtějí mít také možnost vypovědět pojišťovací smlouvu. Do svého návrhu daly taxativně jasně dané případy, kdy by k tomu měly dojít. Například je to, pokud bude zastavena činnost nebo dojde k zániku oprávnění k provozování drážní dopravy nebo v případě finanční nezpůsobilosti toho dopravce. Ale férově říkám, že toto přišlo opravdu na poslední chvíli a bude hlavně záležet na debatě s kolegy z Ministerstva dopravy, jestli jim tento pozměňovací návrh bude dávat smysl.

Tolik představení mých návrhů a ještě tedy legislativně technického, nebo návrhu ne legislativně technické úpravy v obecné rozpravě. V podrobné se ke všem přihlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní pan poslanec František Laudát v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych tady přednést nějaký další pozměňovací návrh k tomu balíku. Bohužel jeho zpracovávání trvalo déle. Nicméně v části první článek 1 novelizační bod 5 zní: "5. Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná."

Odůvodnění. Vládní návrh novely zákona o dráhách, sněmovní tisk 608, navrhuje, aby stavba dráhy celostátní a regionální byla stavbou veřejně prospěšnou. Předkladatelé návrhu toto odůvodňují tím, že současný zákon o dráhách nezakotvuje z hlediska výstavby celospolečenský význam drah, respektive jejich určitých kategorií. Je to na rozdíl od jiných druhů staveb liniové infrastruktury, kterým je zvláštními zákony dokonce přiznána výsada veřejného zájmu liniové stavby v elektroenergetice, plynárenství, vodohospodářství. Dále pak například stavby výroben elektřiny a zásobníků plynu.

V oblasti pozemních komunikací mají již statut veřejně prospěšné stavby dálnice, silnice, místní komunikace, silnice I. třídy, a to včetně staveb souvisejících, což je například i stezka pro cyklisty, § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nyní tedy platí poněkud nevyrovnaný právní stav, kdy výstavba místní komunikace I. třídy, tedy významnější městské ulice, je i s cyklostezkou stavbou veřejně prospěšnou, zatímco souběžně stavěná tramvajová či trolejbusová trať tuto výsadu nemá, byť její přepravní význam je třeba s cyklostezkou neporovnatelný.

Posláním pozměňovacího návrhu je tedy rozšířit druhy drah, jejichž stavba je veřejně prospěšnou, i na všechny relevantní městské dráhy, tedy na dráhu speciální - dráha speciální je podle § 3 odst. 1 zákona o dráhách kategorie železniční dráhy, kterou je metro - a pak na dráhu tramvajovou a trolejbusovou. Městské dráhy mají dnes především ve velkých městských aglomeracích nezastupitelný význam páteřní veřejné dopravy a jejich další výstavba naráží trvale na řadu problémů, které mimo jiné pocházejí z jejich nedostatečného právně vyjádřeného celospolečenského významu.

Veřejně prospěšnou stavbu definuje v § 2 odst. 1 písm. 1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh s tímto vymezením není v rozporu. Pozměňovací návrh rovněž není v rozporu s komunitárním právem Evropské unie. V dalších obecnostech i konkrétech platí pro tento pozměňovací návrh odůvodnění obsažené v důvodové zprávě k vládnímu novelu v návrhu novely zákona na straně 84 a 85 tisku.

Vyznačení navrhované změny oproti vládnímu návrhu novely zákona. V § 5 se na konci odst. 1 doplňují věty: "Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy celostátní regionální," a to nově vložené je tam "tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná."

Dámy a pánové, poprosím, pokud k tomu bude kladné stanovisko legislativy, že je to takto dobře, myslím legislativy Ministerstva dopravy - vychází to i z mých zkušeností a domnívám se, že bychom výrazně pomohli komunálnímu sektoru při prosazování těchto staveb. Děkuji za pozornost. V systému to máte. Omlouvám se za to, že až dneska pod číslem 4453. V podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. To je zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa v obecné rozpravě. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? (Ne.) Pane zpravodaji? (Ne) Otevírám podrobnou rozpravu a s přednostním právem se do podrobné rozpravy hlásí pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dámy a pánové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4454. Tento pozměňovací návrh řeší to, aby bylo ponecháno na vůli vlastníka dráhy, zda požádá o zařazení dosud regionální dráhy, která je jeho vlastnictvím, do nově vytvořené kategorie drah místních. To znamená, aby si vlastník dráhy mohl o své dráze rozhodovat sám. Tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Bartoškovi. A nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Matušovská. Připraví se pan poslanec Pleticha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, které do sytému vložil můj kolega Karel Šidlo, který je uložen pod sněmovním dokumentem 4449. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Matušovské. Pan kolega Pleticha. Nevidím ho. Tato přihláška propadá. (Poslanec Pleticha přichází.) Á, vidím, omlouvám se, pane poslanče. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, rád bych se přihlásil ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Téma stejné jako pan kolega poslanec Laudát a týká se přiznání statusu veřejné prospěšnosti stavbám dráhy tramvajové a speciální. Což je jeden pozměňovací návrh. Protože tady se jedná o řadu statutárních měst a i ty tramvajové dráhy plní své úkoly na poli závazků veřejné služby jak místní, tak i regionální. Tady můžu jmenovat například Most, Litvínov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Ostrava Zátiší, dříve Budišovice-Kyjovice. Týká se to i metra, přípravy dalších staveb a rozvoje sítí a to ve městech hlavní město Praha, dále statutární města Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec i Jablonec nad Nisou. Při zdlouhavosti stavebních řízení a nutnosti řešení mnoha vztahů, kdy se zavádí do zákona o dráhách přímo ze zákona status veřejné prospěšnosti dráhám regionálním a celostátním, tak i zde je to velice namístě a samosprávám to pomůže. Takže toto je můj pozměňovací návrh v systému pod číslem 4466. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP