(14.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Další návrh pana poslance Fiedlera je, abychom tisk 144 projednávali jako první bod 28. 6. po pevně zařazených bodech. To je třetí návrh pana poslance Fiedlera. Je to tisk 144. Týká se zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Je to ten starý tisk z roku 2013. Je to čtvrtý bod. Já říkám po pevně zařazených bodech, čili jako první bod po pevně zařazených, to je čtvrtý bod.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 221, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 221, z přítomných 150 pro 35, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Jak už jsem uvedl, návrh paní kolegyně Kovářové je hlasovatelný, protože nejde o informaci předsedy vlády, ale o bod, který se jmenuje Řešení neúčasti členů vlády na písemných a ústních interpelacích, a to na den 31. 5. jako čtvrtý bod, tedy po zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 222, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 150 pro 71, proti 56. Ani tento bod nebyl přijat. Návrh jsme neprohlasovali.

 

Poslední návrh, o kterém musíme hlasovat, je návrh pana poslance Michala Kučery, a to pevné zařazení tisku 220, novely horního zákona, bodu 62, ve středu, tedy zítra odpoledne po pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 223, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti zařazení horního zákona? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 223, z přítomných 150 pro 56, proti 54. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Rozhodli jsme tedy o změně pořadu schůze, a to schválením návrhu grémia a schválením návrhu pana poslance Sklenáka a Faltýnka.

 

Můžeme začít podle schváleného pořadu schůze bodem

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s prokazováním původu majetku
/sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Ještě než se ujme slova, podotýkám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru máte jako sněmovní tisky 504/1 až 3.

Žádám, aby u stolku zpravodajů byl zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava, a stejně žádám, aby se připravil pan poslanec Stanislav Grospič, který je zpravodajem ústavněprávního výboru.

Nyní už žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby tisk uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o prokazování původu majetku. Jde o legislativní počin, který si vláda stanovila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.

Návrh zákona obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku.

Návrh zákona umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmu k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl, zákon stanoví hranici alespoň 7 mil. korun, mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu daň stanovena podle pomůcek. Takto určený základ daně bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmu ve výši 15 % nebo 19 % v závislosti na typu poplatníka a poplatník bude zároveň povinen uhradit penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně v závislosti na poskytnuté součinnosti.

Předložený návrh současně umožňuje správci daně po naplnění zákonem stanovených podmínek poplatníka vyzvat k podání prohlášení o majetku s cílem zjistit podrobné informace o stavu jeho jmění. Nejde tedy o plošnou povinnost podávat pravidelně majetkové přiznání.

V případě, že poplatník poruší povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku, vystavuje se hrozbě trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. V návaznosti na to se navrhuje zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin z jednoho roku na tři léta.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a žádám zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás informoval o projednání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne. Já bych si dovolil vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 37. schůze, která se konala dne 16. března 2016 k právě projednávanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, což je sněmovní tisk 504. My se tedy nacházíme ve druhém čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, což je sněmovní tisk č. 504, schválila ve znění následující legislativní připomínky: V části první ve výčtu novel zákona č. 586/1992 Sb. se doplňují další zákony, a to zákon č. 127/2005 Sb., dále zákon č. 221/2015 Sb., dále zákon č. 375/2015 Sb. a konečně zákon č. 377/2015 Sb.

2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem rád učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O zpravodajskou zprávu také žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením ústavněprávního výboru z jeho 58. schůze ze dne 18. března 2016, které vám bylo vydáno pod sněmovním tiskem 504/3, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, tisk 504.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí JUDr. Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Zdeňka Ondráčka a po rozpravě ústavněprávní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky:

1. V části druhé čl. III zní: "Čl. III V § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za slova "až na jeden rok" vkládají slova " , peněžitým trestem".".

2. V části třetí čl. IV zní: "Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.".

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru,

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy - což tímto činím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP