(16.00 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Zavádí se také definice volební kampaně a její časové vymezení a stanovuje se povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně. Kontrola nad financováním volební kampaně se svěřuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Tento úřad by měl být zřízen novelou zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, která je souběžně projednávána jako sněmovní tisk 569.

Vedle navrhované právní úpravy pravidel volebních kampaní a jejich financování se u voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do Evropského parlamentu navyšuje příspěvek politických stran za volební náklady z 15 tis. Kč na 19 tis. Kč. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Dále byl tisk přikázán kontrolnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 568/1 až 568/5. Záznam kontrolního výboru byl doručen jako sněmovní tisk 568/6.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Jan Chvojka, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My jsme se tím tiskem zabývali docela dlouho a velmi podrobně. Nejdříve se jím ústavněprávní výbor zabýval 2. prosince minulého roku, tam jednání přerušil, potom 17. března tohoto roku a finálně 30. března tohoto roku, kde přijal usnesení číslo 206 ústavněprávní výbor, a to usnesení zní takto:

Po vyjádření náměstka ministra vnitra doktora Petra Mlsny, zpravodajské zprávě poslance JUDr. Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zákona schválila.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k návrhu zákona tyto pozměňovací návrhy. Ty pozměňovací návrhy máte každý na svých stolech nebo v počítači, jsou na nějakých 10 stránek a v zásadě se zejména týkají volební kampaně vedené registrovanou třetí osobou.

III. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru.

V. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Janu Chvojkovi, a ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá na jednání až na zítřek, ale předložila to už nyní. Na dnešek se omlouvá od 14.30 do 17 hodin pan poslanec Gabrhel, dále se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek od 15.30 do 19.00 hodin a pan poslanec Klaška od 14.45 do 16.30 hodin. A ještě pan kolega Leoš Heger od 14.30 do 19 hodin.

Nyní požádám zpravodaje kontrolního výboru, předsedu, poslance Vladimíra Koníčka, aby nás informoval o projednání v kontrolním výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se také podrobně zabýval sněmovním tiskem 568, a to 20. ledna, 18. března a 13. dubna. A právě 13. dubna kontrolní výbor po stanovisku náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, zpravodajské zprávě poslance Vladimíra Koníčka a po rozpravě při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona schválit, z 10 přítomných poslanců 3 hlasovali pro, 0 hlasovalo proti a 7 se zdrželo. Usnesení tedy nebylo přijato. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Vladimíru Koníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já mám dva procedurální návrhy. Chci vás požádat, abychom tento a příští bod přerušili do příští středy do 14.30. Důvod je jednoduchý. My ještě připravujeme některé pozměňovací návrhy a potřebujeme to doladit, abychom to v rámci druhého čtení mohli předložit k diskusi nejenom členům garančního výboru, ale všem ostatním. Navrhuji přerušení bodu 15 a pak bodu 16, a to do příští středy do 14.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to procedurální návrh, který rozhodneme bez rozpravy, a já se pokusím přivolat kolegy, kteří jsou v předsálí. Odhlásím vás nejdřív. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na přerušení projednávání bodu 15 a 16 do středy příštího týdne rozhodneme v hlasování pořadové číslo 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 180 ze 120 přítomných pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat procedurálně.

 

Takže poděkuji panu ministrovi, poděkuji zpravodajům a přerušuji bod číslo 15 a zároveň přerušuji i bod 16, protože oba návrhy byly podrobeny hlasování. Jenom si to poznamenám.

 

Budeme tedy pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 4. května tohoto roku na 44. schůzi, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele ministr životního prostředí Richard Brabec. (Momentálně v sále nepřítomen.) Samozřejmě ho zástupci klubu zabezpečí. A zároveň požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo i Robin Böhnisch, který je zpravodajem garančního výboru - výboru pro životní prostředí, a samozřejmě požádám o to, aby byl připraven i poslanec Jan Klán, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu.

Ještě než budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, požádám pana ministra a zpravodaje, jestli mají před opětovným zahájením rozpravy zájem vystoupit. Nemají. Takže v rozpravě první pan kolega František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já nevystupuji k tomuto bodu. A když už pane místopředsedo žádáte, tak já žádám, aby někdo zajistil, aby se v tomhle sále dalo dýchat. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já už jsem o tom hovořil s předsedou Poslanecké sněmovny, který se s aparátem Sněmovny pokusí vyjednat jinou intenzitu ventilace. Rozumím vám, ale v tuto chvíli nemohu nic jiného dělat než pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny.

Ptám se i kolegy Klána, jestli má zájem, nebo nemá zájem vystoupit. Nemá, tak můžeme pokračovat v rozpravě. První v rozpravě je pan poslanec Jan Zahradník. V pokračující rozpravě, abychom byli přesní. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP