(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.45 hodin. My se ocitáme - nebo se nacházíme v bodě 201, kdy jsem přerušila pro nepřítomnost ministrů. Ti jsou již přítomni a já předávám slovo panu poslanci Vladimíru Koníčkovi, zpravodaji kontrolního výboru, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se na své 33. schůzi dne 12. května zabýval výročními finančními zprávami a přijal usnesení č. 195, které máte rozdané jako sněmovní dokument 4363, ve kterém kontrolní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že výroční finanční zprávy za rok 2015 předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, jsou úplné - následuje výčet 126 politických stran a hnutí;

II. žádá vládu, aby podle § 14 zákona č. 424/1991 Sb. podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politických stran a politických hnutí, jejich činnost je v rozporu s § 17 až 19 zákona č. 424/1991 Sb., neboť své výroční finanční zprávy za rok 2015

a) předložily neúplné - následuje výčet 12 politických stran a hnutí,

b) nepředložily - tam je výčet 69 politických stran a hnutí;

III. žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb. podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost byla již pozastavena a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2015 nepředložily - následuje výčet 14 politických stran a hnutí;

IV. konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které jsou navrženy ke zrušení, návrh výmazu nebyl dosud předložen a nebo jsou v likvidaci, v konkursu, v insolvenčním řízení, výroční finanční zprávy za rok 2015

a) předložily neúplné - jedna politická strana,

b) nepředložily - 23 politických stran a hnutí;

V. žádá vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2016 projednala výše uvedené návrhy k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí;

VI. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby v souladu s § 20a odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb. do 7. června 2016

1. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo financí,

2. s tímto usnesením seznámil Ministerstvo vnitra,

3. s tímto usnesením seznámil předsedu vlády.

Tolik zpráva z výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Tomio Okamury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi přednést jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD reakci na usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ze kterého mimo jiné vyplývá, že kontrolní výbor navrhuje vládě České republiky, aby podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD.

Jak vyplývá z usnesení kontrolního výboru, důvodem návrhu na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD má být předložení neúplné výroční finanční zprávy za rok 2015, přičemž neúplnost spočívá v tom, že naše hnutí SPD neuvedlo u drobných darů nepřesahujících 5 000 Kč, to znamená dary ve výši 50 Kč, 100 Kč nebo např. 500 Kč, veškeré údaje požadované zákonem, tedy adresu trvalého bydliště a datum narození dárce. Přičemž připomínám, že tito dárci z řad občanů zasílali tyto drobné částky spontánně na náš transparentní účet.

Uvedené pochybení bylo způsobeno nedopatřením, které naše hnutí SPD k dnešnímu dni již odstranilo. Naše hnutí veškeré peněžité dary, které nebyly ve výroční finanční zprávě pro rok 2015 identifikovány, v souladu se zákonem vrátilo dárcům a ty dary, u kterých nešlo identifikovat účet, jsme zaslali v souladu se zákonem na účet Ministerstva financí. Seznam vrácených darů jsme uvedli v příloze dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra.

Rád bych ještě dodal, že smyslem zákona je zajištění vedení pravdivého a úplného účetnictví politických stran a hnutí, nikoliv omezování jejich aktivit. V § 14 odst. 2 zákona je upraven postup, kterým lze dosáhnout případného znovuobnovení činnosti politické strany nebo hnutí, pakliže bylo rozhodnuto o jejím pozastavení. Jediným předpokladem pro znovuobnovení je odstranění stavu, který byl důvodem pro případné pozastavení činnosti či pro pozastavení činnosti.

S ohledem na výše uvedené se domníváme, že odstraněním zjištěných pochybení odpadl důvod pro podání návrhu na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD nebo jeho zrušení, neboť výroční zpráva pro rok 2015 byla ještě před podáním návrhu Nejvyššímu správnímu soudu uvedena do souladu se zákonem a byl tak splněn požadavek na transparentnost financování politických stran a hnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP