(12.00 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, k tomuto zákonu nebyl podán žádný návrh na legislativně technické úpravy. Dále byly k tomuto zákonu podány celkem tři pozměňovací návrhy, z toho jeden pod písmenem A, ten má body 1 až 18. To bylo doporučeno ústavněprávním výborem. Dále byly podány dva pozměňovací návrhy pana poslance Marka Bendy, o kterých budeme hlasovat samostatně. Následně budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda je jiný návrh postupu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 481, přihlášeno je 157, pro 144, proti 1. Tento návrh byl přijat, budeme tedy postupovat podle schválené procedury. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: První hlasování bude o pozměňovacích návrzích přijatých ústavněprávním výborem. Budeme hlasovat jedním hlasováním o návrzích A1 až A18. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministr? (Souhlas.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 482, přihlášeno je 157, pro 120, proti 14, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy pod číslem B1, který se týká vázanosti právních kvalifikací druhem a výměrou správního trestu obsažené v příkazu. Stanovisko nedoporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 483, přihlášeno je 157, pro 20, proti 104, tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrhu B2, který se týká § 111, požadavky na kvalifikaci úřední osoby. Stanovisko nebylo přijato.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bez stanoviska. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 484, přihlášeno je 157, pro 13, proti 73, tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali jednotlivé pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o zákonu jako celku. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě přečtu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle sněmovního tisku 555, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje bylo doporučující. Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování 485, přihlášeno je 157, pro 121, proti 15, tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem číslo

71.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 22. dubna tohoto roku, kdy jsem jej přerušili na návrh předsedy poslaneckého klubu ANO pana poslance Jaroslava Faltýnka, pevně zařadili na pátek 6. května. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Petrů.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí o slovo. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já snad jenom pro připomenutí, protože poprvé se tato materie projednávala 20. dubna letošního roku, já jsem podal podrobnou zpravodajskou zprávu. Od té doby samozřejmě k tomu existují reakce, a sice Komora geodetů a kartografů navrhuje začlenění Zeměměřické komory do textu novely a také rovněž Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů považuje za vhodné začlenit do zákona otázku honorářů a obnovit oprávnění vydávat ceníky a honorářové řády, podobně jako tomu bylo před rokem 2008.

Domnívám se tedy, že materie je právě vhodná k debatě ve výborech, a proto bych také chtěl doporučit, aby byla přikázána jednotlivým výborům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, paní ministryně, budu velmi stručný. Materie stojí za to, aby prošla prvním čtením, abychom ji projednali ve výboru pro veřejnou správu. My jsem o ní měli informace již dříve. Mluvili jsme s autorizovanými architekty. Myslíme si, že to je norma, kterou potřebujeme. Může, pokud se tak nakonec dohodneme na výboru, být věci prospěšná. Naši podporu propuštění do prvního (?) čtení má.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já bych chtěla poděkovat, že jste i měli připomínky v prvním čtení minule, když jsem byla řádně omluvena. My to všechno bereme na vědomí. Jsou to připomínky, které jsme řešili již v rámci meziresortního připomínkového řízení, a samozřejmě vše budeme vysvětlovat a debatovat v rámci výborů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jinému garančnímu výboru přikázání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 486, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže tomu tak není, konstatuji, že návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP