(17.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem našeho jednání je

59.
Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

Z pověření vlády i tento návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení je předkládán v návaznosti na programové prohlášení vlády.

Velmi zjednodušeně řečeno, tento návrh by zavedl princip, podle kterého by uložené majetkové sankce v trestním řízení byly odváděny na zvláštní fond a z tohoto fondu by potom byly vypláceni ti, kterým byla těmi konkrétními trestnými činy způsobena škoda. To znamená, zabrání se tím dnešní nežádoucí situaci, kdy státu se podaří vymoci třeba peněžitý trest nebo trest propadnutí věci nebo zabavení majetku, ale už se pak nedostane na toho poškozeného tím trestným činem. Čili ten princip je opačný, z toho zabaveného se nejprve uspokojí ti poškození a je potom na státu, aby se domáhal náhrady škody po pachateli. Je to řešení, které odpovídá zase i zahraničním trendům a které, věříme, podstatně zlepší život osob, které byly postiženy nějakou trestnou činností. Nebudu vás déle unavovat předkladem a poprosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Blažka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já děkuji panu ministrovi za stručnost, ale řekl všechno, takže já si myslím, že pokud nebude nějaká delší rozprava, tak hlasovat o propuštění do dalších čtení, zákon je k debatě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji v tuto chvíli žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování o přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 441, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na projednání nějakému jinému výboru? Není tomu tak. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),
ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

I tento návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán z pověření vlády. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zde se pokusím být ještě stručnější, protože předmětný zákon, který je tu navrhován k novelizaci, je zákonem harmonizačním a ta změna je řekl bych změnou údržbového typu. Tak jak byly sesbírány poznatky z prvního roku praxe, tak jak potom byly i vyhodnoceny na semináři, který se konal, a za to chci poděkovat, na půdě Poslanecké sněmovny, tak z toho vyplynuly některé detailní posuny, které jsou potřebné, ale skutečně detailní. Nebude-li takový požadavek v rozpravě, s dovolením bych je tady podrobně nepředstavoval a nechal si to na výbory a neunavoval vás tím. Takže prosím o podporu, myslím, že to je nekonfliktní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Pavlu Golasowskou, aby nás seznámila se svou zpravodajskou zprávou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já bych se také zdržela nějaké obšírné zprávy a taky vás seznámím jenom se shrnutím, že přijetím této navrhované právní úpravy bude zaveden lidštější přístup k obětem trestných činů od orgánů činných v trestním řízení. Dále bude dáno oběti více práv na informace a bude také posílena jejich pozice na vyjednávání o peněžité pomoci a dalších sociálních službách. Doporučovala bych tento návrh k dalšímu projednání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve s dovolením dáma, paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jednoznačně přijetí návrhu této novely také podporuji. Myslím si, že jde nejenom o implementaci směrnice, která je z roku 2012, ale i zase o určitý velice dobrý příklad České republiky, že prohlubuje ochranu obětí trestných činů a institut zvlášť zranitelné oběti rozšiřuje a zpřesňuje. Takže v tomto směru určitě ano a doporučuji, abychom to vyjádřili i svým hlasováním.

Myslím si, že nicméně na základě poznatků z praxe - a já jsem spoluautorkou toho původního, nyní novelizovaného zákona, takže předpokládám, že vím, o čem mluvím, a v praxi jsem ty oběti často měla ve své kanceláři - bude ještě dobré, a to jsou takové malé úpravy, doplnit v ustanovení § 2 odst. 4 písm. d) nátlak, který představuje naprosto typický prostředek domácího násilí, ať už jde o psychické výhrůžky, manipulaci, vydírání citové apod. A potom další věc, kterou zase mám z praxe soudu, asi by stálo za to zařadit zvlášť zranitelné osoby do okruhu osob, které by měly právo na zmocněnce bezplatně.

Pokud - a v to pevně doufám - projde návrh této novely do druhého čtení, tak uplatním tyto své poznatky z praxe ještě prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Tak jak jsem před jedním tiskem poměrně razantně kritizoval Ministerstvo spravedlnosti, tak tentokrát bych ho měl pochválit. Ano, jsem rád, že i přesto, že tady je účinnost pouze jenom jeden rok, že jste na to reagovali a vycházíte obětem vstříc a touto poměrně jednoduchou novelou napravíme - paní profesorka i některé ty věci, které jsem chtěl zmínit, už uvedla. Takže předpokládám, že propustíme do druhého čtení a v ústavněprávním výboru doladíme tak, aby to bylo pro oběti ještě více konformní. Děkuji, pane ministře, že tento zákon zde je, a určitě ho budeme podporovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečná slova pana ministra příp. paní zpravodajky. Není. Neeviduji ani návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh taktéž k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP