(11.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Přiznám se, že už jsem se chtěla ptát minule, nakonec byl tento bod přerušen v obecné rozpravě, ale přesto tím, že tady je (?) paní ministryně, i když omluvená není, tak já, protože jsem původem stavařka vystudovaná, tak mám kolem sebe celou řadu lidí, kteří v tomto oboru působí a ptali se mě, kdy má být účinnost nabytí tohoto zákona. Protože jak jsem se dočetla, je tam 1. duben roku 2016, takže to asi už nestihneme. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to je s účinností.

Potom je tam ještě zvednutý autorizační poplatek. Mě zajímalo, je to na 3,5 tis., jestli toto bude zvednuto jednorázově, když někdo bude opakovat zkoušky, tak jestli bude znovu ten samý poplatek vyměřen. A vím, že hlavně tento zákon je zde navržen díky v souladu s občanským zákoníkem, takže proti němu jako celku, to sladění s občanským a živnostenským zákonem nemám, to určitě ne. Ale budu mít opravdu konkrétní dotazy poté. Ale chtěla jsem než to začneme projednávat v prvním čtení, než to pustíme dál, tak toto jako zásadní informace vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se domnívám, že pan ministr v tomto byl postaven před nějakou věc. Ten zákon není tak jednoduchý, budou tady padat dotazy. Myslím si, že to je z kategorie zákonů, které by měl obhajovat resortní ministr předkladatel. Není to smlouva. Je v pořádku, že je omluvena, já bych to nějak nedramatizoval. Nicméně dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do 3. května a zařazen po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Nebudu tento návrh komentovat. Ale přednostní právo má zpravodaj, který se hlásil, a pan předseda klubu.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych s dovolením chtěl dát protinávrh k tomu, co navrhl František Laudát, a sice abychom zařadili tento bod nebo přerušili ho do pátku 6. května. Je to po dohodě s paní ministryní, kdy bude přítomna. A aby to byl vlastně čtvrtý bod, resp. po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu TOP 09 František Laudát stahuje za těchto okolností svůj návrh. Pan zpravodaj stahuje svou přihlášku k procedurálnímu návrhu.

 

V tomto případě můžeme rozhodnout pouze o návrhu, který předložil pan předseda klubu ANO, a to je přerušení do pátku 6. května jako první bod po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod číslo 4, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Ano? Všichni víme obsah procedurálního návrhu? Ano.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 393. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 393, z přítomných 138 pro 122, proti 1. Návrh byl opět přerušen a já děkuji panu ministru Hermanovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání bodu 71, který jsme přerušili do 6. 5.

 

V tomto ohledu budeme muset pravděpodobně postupovat ještě u jiných bodů, které jsou zařazeny. A to u bodu 72, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde má úvodní slovo přednést ministr životního prostředí Richard Brabec. Ale vzhledem k tomu, že tady nemám žádné platné usnesení vlády, kdo by ho nahradil, nezbývá než ho zařadit na konec bloku prvních čtení. Totéž mě čeká a nás jako Poslaneckou sněmovnu u bodu číslo 73, což je zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, takže také na konec bloku prvních čtení.

 

A máme před sebou bod

74.
Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně památkového fondu)
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Pan ministr kultury Daniel Herman je přítomen. Požádal bych také pana poslance Romana Procházku, aby zaujal místa u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. A v tuhle chvíli žádám ministra kultury Daniela Hermana, aby se ujal slova a z pověření vlády tisk uvedl.

Ale ještě než začnete mluvit, pane ministře, požádám sněmovnu o klid! Byl bych rád, abychom projednávali v důstojném prostředí návrh zákona, který jistě má svoji váhu pro Českou republiku. Kulturní památky jsou pokladem našeho státu, tolik turistů sem přijíždí kvůli nim.

Prosím, myslím, že můžete, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych odůvodnil a ve stručnosti přiblížil nový zákon o ochraně památkového fondu. Předložený návrh zákona je komplexní očekávanou zásadní právní normou, která si klade za cíl zdůraznění veřejného zájmu na ochraně památkového fondu a vytvoření podmínek pro péči o tento fond nezbytně provázaných na ostatní související zákony, zejména správní řád, stavební zákon, zákon o základních registrech, nový občanský zákoník, katastrální zákon a další. Současně vnáší do celé úpravy zásadním způsobem prvek transparentnosti.

Nejpodstatnější změny a nové mechanismy péče o kulturní dědictví lze shrnout následujícím způsobem. Možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích. Zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti nacházející se v památkovém území. Změna povahy ústředního seznamu kulturních památek a jeho propojení na základní registry, především na registr územní identifikace. Provázání úpravy se závazky z mezinárodních smluv. Eliminace zbytečné administrativní zátěže v rámci obnovy památkového fondu. Úprava podmínek provádění stavebně historického průzkumu, komplexní ucelená úprava archeologie a provádění archeologických výzkumů. Posílení pravomocí památkové inspekce, úprava sankcí za neplnění či porušení povinností v souladu s vládou schválenou úpravou správního trestání zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem o některých přestupcích.

Návrh zákona nepředpokládá zvýšené nároky na státní rozpočet. Případné náklady ponese Ministerstvo kultury v rámci své kapitoly. Účinnost se navrhuje k 1. lednu roku 2018 za účelem zajištění dostatečné doby pro přípravu na nové právní prostředí v této oblasti.

Rád bych zde také uvedl, že Ministerstvo kultury po celou dobu přípravy návrhu spolupracovalo se subjekty dotčenými péčí o památkový fond, tedy vlastníky významných segmentů kulturního dědictví, orgány státní a veřejné správy, občanskými sdruženími, vysokými školami, nezávislými odborníky, odbornými a výzkumnými institucemi. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh přinášející po více než čtvrtstoletí významné pozitivní změny v oblasti památkové péče propustila do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost i podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP