(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, já budu asi vystupovat v duchu svých předřečníků, tzn. budu se přiklánět k tomu, aby návrh zákona byl vpuštěn do dalšího čtení, aby byl projednáván touto Poslaneckou sněmovnou, a zároveň avizuji, že se budu přiklánět k tomu, aby byla prodloužena lhůta k jeho projednávání, protože ho považuji za velice závažný. Považuji ho za velice závažný z několika důvodů. Ten první důvod je, nebo jeden z těch důvodů je, že téměř přes 50 tisíc lidí tady tvoří v podstatě doposud různými právními předpisy upravovanými ozbrojené složky, které nejsou zcela pod kontrolou českého státu a mohou být pod vlivem často organizací nebo firem, na které nemá stát zatím žádné příliš legitimní možnosti působení. To je zcela vážný moment a upozorňuji na to, že v předminulých obdobích se stejný problém diskutoval v souvislosti tady s jedním nejmenovaným poslancem, který rovněž měl soukromou bezpečnostní agenturu, a bylo to s ním a s těmito problémy právě spojováno.

Ten druhý problém. Bezpečnostní agentury anebo lidé, kteří pracují v různých strážních službách, jsou často využíváni a pracují formou agenturních zaměstnanců. To je velice vážný problém, se kterým je potřeba se vypořádat, a věnovat tomu také pozornost při projednávání tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, to byly faktické poznámky. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Korte, který je další v pořadí, dovolte mi načíst omluvy. Z dnešního jednání se od 17.30 do 18.15 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Benešík, z dnešního jednání mezi 17.20 až do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Radim Fiala, od 18.00 hodin ze zdravotních důvodů z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam, mezi 17.00 a 19.00 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Schwarzenberg a z dnešního jednání od 17.00 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Šenfeld.

Nyní již prosím pana poslance Korteho. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Než přistoupím k věci, paní předsedající - ano, na druhý pokus se vám to povedlo. Jméno Korte je sklonné. Děkuji.

Za druhé. Nějakým mně úplně nejasným řízením jsem se ocitl na tabuli přihlášených dvakrát, takže prosím tu druhou přihlášku považovat za bezpředmětnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tu poslední, nebudu k ní přihlížet.

 

Poslanec Daniel Korte: Ano. Děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Jak zde bylo řečeno, tento návrh zákona o bezpečnostní činnosti představuje úplně novou právní úpravu, která má závažné dopady nejen na provozovatele těchto služeb, ale i zaměstnance, jak bylo řečeno, je to kolem 50 tisíc osob, ale i na jejich klienty, tedy zadavatele těch služeb, ale především a zejména na touto činností dotčené osoby, na které bychom měli myslet na prvním místě.

Tato oblast byla jakožto živnost koncesovaná dosud chabě, resp. skoro vůbec nijak regulovaná, a skýtala tedy řadu bezpečnostních rizik jak pro klienty, tak pro objednatele, tak i pro podnikatelské či politické subjekty a koneckonců i pro celou společnost v případě možného zneužití samotnými bezpečnostními službami, zločineckými skupinami či zpravodajskými službami cizích států. Návrh se pokouší o eliminaci těchto rizik. Přináší zcela nový pohled na tento obor lidské činnosti a potud je v něm tedy leccos pozitivního... Pardon. Já se o těch pozitivech zmíním, ačkoliv mnohé z toho tady bylo řečeno, nikoliv proto, že bych chtěl zdržovat, ale proto, že chci být fér a nebýt pouze negativistický.

Myslím, že vynětí z živnostenského zákona a samotný zákon jako takový je dobře, je dobře definice těch dvou typů této činnosti, komerční a nekomerční, čili pro soukromou potřebu, i s vydělením těch poddruhů, typů té činnosti. Komerční činnost na základě licence, nekomerční na základě registrace, čili mírnějšího administrativního řízení. Potud je to v pořádku, jenom otázka, jak se o tom zmínil pan ministr, jestli deset let není příliš dlouhá doba, ale to si vysvětlíme případně při dalším projednávání.

Líbí se mi, že zákon stanoví podmínky k vydání licence, podmínky obecné pro výkon bezpečnostní činnosti, definuje svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní a zejména odbornou způsobilost. Myslím, že tato podmínka je výrazným krokem vpřed, protože představuje jistou garanci kvalit služeb pro klienta. Kladně hodnotím zákaz souběhu nebo křížení těch činností. Příklad. Nemůže se nechat najmout někdo na službu soukromého detektiva proti osobě, u které vykonává ochranu. Významným plusem je dle mého povinnost mlčenlivosti, která trvá do skonání věků, i po skončení smluvního či pracovněprávního vztahu. Myslím si, že dobře je též povinné pojištění odpovědnosti.

Návrh stanovuje přestupky, správní delikty právnických osob, fyzických osob, provozovatelů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, členů statutárních orgánů, lékaře, jakož i sankce. Potud dobře. Ale tím to, dámy a pánové, končí. Je třeba se zaměřit na ty slabiny.

K výkonu dozoru má být zřízeno nové pracoviště na Ministerstvu vnitra o síle cca 40 zaměstnanců. Veškerý dozor, tak jak je popsán v § 62, však vyčerpává své možnosti udělením ústního pokynu či písemného rozhodnutí k odstranění zjištěných nedostatků. Činnost dozoru se soustřeďuje pouze na kontrolu plnění kvalifikačních předpokladů a administrativních povinností.

Podíváme-li se na necitlivější oblast jako na činnost soukromého detektiva, tak i jeho povinnosti jsou obsaženy v § 43. Cituji:

1. Provozovatel je při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, služba soukromého detektiva, povinen: a) dbát na ochranu osobnosti, základních práv a svobod a ochranu osobních údajů všech osob, b) vést seznam osob vykonávajících soukromou bezpečností činnost.

2. Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamu podle odstavce 1 písm. b).

Dámy a pánové, promiňte, ale to je směšné. Činnost soukromého detektiva představuje, a to nejen při eventuálním nasazení operativně technických prostředků, závažný zásah do základních lidských a občanských práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Je to zásah do práva na soukromí podle článku 7, do práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním či jiným zneužíváním osobních údajů podle článku 10, do práva na nedotknutelnost obydlí podle článku 12 a do práva na tajemství zpráv podávaných telefonem podle článku 13. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP