(19.40 hodin)

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Vzhledem k pokročilé době mohu konstatovat, že ústavněprávní výbor projednal tento tisk 30. března 2016, přijal příslušné usnesení, se kterým jste jistě seznámeni, a k tomuto tisku nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, k čemuž jsem byl zmocněn, abych informoval Sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám před sebou usnesení ústavněprávního výboru a tam je, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Tak. Dobře. Budeme pokračovat. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jestliže nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova pana zpravodaje a pana ministra. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První vystoupí s přednostním právem pan zpravodaj a poté pan poslanec Huml. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh pro druhé čtení. Je to taková úprava, co se týče účinnosti. Tedy v dosavadní části 1. Účinnost čl. XIII se slova "dnem 1. března 2016" nahrazují slovy "prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení". Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Huml. Připraví se pan poslanec Syblík. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji za slovo. Dobrý večer. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4183 a je podrobně zdůvodněn.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Syblík.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu vedenému pod číslem 4107. Jde o návrh na snížení vstupních poplatků pro vázané zástupce z 2 000 na 1 000 korun, což odpovídá ceně, která se dnes platí za živnostenský list, který se tímto nahrazuje. Poskytovatel spotřebních úvěrů v rámci smluvního vztahu nepochybně přenese tento poplatek na vázaného zástupce. Těmi jsou například důchodci, matky samoživitelky a podobně, kteří si touto činností přivydělávají, což zlepšuje jejich příjem.

Děkuji za pozornost. Podrobné zdůvodnění je v systému.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden ve sněmovním dokumentu č. 4201. Avizoval jsem ho u toho předchozího zákona. Je to jednoduché. Je to posunutí účinnosti a sladění účinnosti s tím předchozím návrhem zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana zpravodaje a pana ministra, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný jiný návrh nepadl. V tom případě končím druhé čtení tohoto zákona.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

23.
Vládní návrh zákona celní zákon
/sněmovní tisk 716/ - druhé čtení
 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně uvedl návrh celního zákona při jeho projednávání ve druhém čtení. Navržený zákon adaptuje český právní řád na celní kodex Evropské unie, který od 1. května 2016 nově upraví celní problematiku na celoevropské úrovni. Dohled nad mezinárodním obchodem Evropské unie a správa cel, která jsou příjmem rozpočtu Evropské unie, se tak budou podobně jako dosud řídit především přímo použitelnou evropskou legislativou. Navrhovaný celní zákon upravuje pouze dílčí otázky, které byly ponechány národní úpravě, a to především v procesní a kompetenční oblasti. Současně je reagováno i na některé praktické problémy z celní oblasti a odstraňují se některé legislativní nejasnosti a duplicity. V některých oblastech dojde i ke snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.

Závěrem svého úvodního slova avizuji, že bude navrženo zkrátit lhůtu pro zahájení projednání návrhu zákona ve třetím čtení na sedm dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 716/1 a 716/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Novotný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana poslance Novotného zastoupí pan poslanec Šincl. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano správně. Zastupuji pana poslance Novotného. Dovolte mi, abych v jeho zastoupení vám sdělil usnesení rozpočtového výboru, a to je za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona celní zákon, sněmovní tisk 679, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V § 29 odst. 2 písmeno a) zní: "a jeho finanční situace taková, že může splnit ručitelský závazek do výše uvedené v žádosti o vydání povolení ručitele nebo splnění tohoto ručitelského závazku do této výše zajistil a".

2. V § 63 odst 2 se za slovo "den," vkládají slova "který předchází dni,".

3. V § 64 nadpis zní: "Řízení ve věci závazné informace".

4. V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "Proti rozhodnutí o závazné informaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie lze uplatnit opravné prostředky.".

5. V § 70 odst 1 písm. e) se za slovo "jistoty" vkládají slova "a náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu".

6. V části dvanácté, účinnost zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 56 odst 2 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2016".

A konečně zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuju za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra nebo pana zpravodaje o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, jelikož toto není tak silná materie a tento zákon obsahuje i drobnou úpravu zákona o DPH, která by měla zohlednit právě ty sankce prvního půl roku při kontrolním hlášení, proto vás žádám o zkrácení doby na projednáváni na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Dále pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Obávám se, že pan místopředseda rozpočtového výboru se spletl, protože zákon o DPH se mění ve sněmovním tisku 717, a ne 716. Pak tu nemá ta poznámka, že zkrátíme lhůtu, abychom vyřešili DPH, žádnou logiku. A můj názor je stejný jako předtím. Nikam nespěchejme! Výborový týden už je příští. Pak je zase variabilní. Taky potřebujeme trochu času. Já vím, že vy jste vždycky pro, že vám je jedno, co to Ministerstvo financí napíše, že vy musíte být pro. Ale my ostatní si to chceme aspoň přečíst a promyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Volný, řádně přihlášený.

 

Poslanec Jan Volný: Pan kolega Stanjura má samozřejmě pravdu. Ale jsou to související zákony, to znamená celní zákon základní a provádějící, proto si myslím, že pokud chceme u 717 zkrátit, tam to budu také načítat, bylo by dobře, kdyby šly souběžně. Proto znovu opakuji a žádám o zkrácení na sedm dní. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP