(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, je-li tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Nejprve tedy vystoupí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Dovolte, abych v podrobné rozpravě načetl některé legislativně technické úpravy.

Za prvé. V § 63 odst. 1 písm. c) se za slovy "§ 69 odst. 2" čárka zrušuje. Je to z důvodu gramatické úpravy a slučovacího poměru.

Za druhé. V § 127 písm. e) se za slovy "podle § 131" čárka zrušuje. Opět gramatická oprava, slučovací poměr.

A do třetice. V § 155 odst. 1 písm. o) se číslo 161 nahrazuje číslem 162. Oprava vnitřního odkazu.

Dále mi dovolte, abych se přihlásil ke třem pozměňujícím návrhům. První je pod číslem sněmovního dokumentu 4184 a je to ten pozměňující návrh, jak jsem zde říkal, že zpřísňuje režim nelegálního podnikání, tj. pokud poskytovatelé nebudou respektovat licenci České národní banky a přesto budou podnikat na tomto trhu, doposud mají nárok pouze na vrácení skutečně půjčených peněz, nikoliv na úrok a nikoliv na sankce. Nicméně je jednoduché toto obejít. Proto bych chtěl, aby dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto projednávaného zákona byly také pod sankcí, a to až 20 mil. korun, a pod dozorem České národní banky, která by měla k tomu patřičnou kompetenci.

Druhý pozměňující návrh je uveden ve sněmovním dokumentu č. 4185 a je to drobná technická úprava textu zákona s cílem zamezit výkladu příslušného ustanovení vládního návrhu zákona, podle kterého by poskytovatelé či zprostředkovatelé úvěru nesměli svým distributorům vyplácet odměnu za přivedení nového prodejce do jejich distribuční sítě. Pozměňovací návrh tak staví najisto, že toto možné je, ale odměna za přivedení nového prodejce se nesmí jakkoli promítnout do odměny distributora za vlastní činnost poskytování nebo zprostředkování úvěru.

A do třetice sněmovní dokument 4186. Jeho zdůvodnění: Jedná se o formulační zpřesnění textu, které má lépe vystihnout záměr postihovat ve smlouvě chybějící vybrané informace nejen veřejnoprávních, ale i soukromoprávních sankcí za nedostatek písemné formy. S ohledem na to, že nedostatek písemné formy smlouvy není ztížen její neplatností, je nutno zamezit možnosti, aby se věřitel vůči spotřebiteli mohl dovolávat ujednání, která nebyla uzavřena v písemné formě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další řádně přihlášený je pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se chci formálně přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem před chvílí podrobně zdůvodnil. První je uvedený ve sněmovním dokumentu 4199 a ty ostatní ve sněmovním dokumentu 4200.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a nyní řádně přihlášení do podrobné rozpravy. První pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Huml. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Takže jak jsem avizoval v obecné rozpravě, jménem pana kolegy Chvojky jsem měl svůj příspěvek, rád bych se přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 4162 a zní: V dosavadním § 123 odstavci 1 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "3".

A vzhledem k tomu, že to nemusí být dostačující, tak bych nadále načetl svůj vlastní pozměňovací návrh, který není zaveden v systému, který tedy budu citovat přesně ústně, a ten by zněl: V dosavadním § 123 odstavec 2 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "3". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Huml, připraví se pan poslanec Syblík. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý večer. Já se chci přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému první pod číslem 4181 a druhý pod číslem 4187. Oba jsou písemně podrobně odůvodněny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Syblík a připraví se paní poslankyně Wernerová. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům vedeným v systému pod číslem 4108. Jde o návrh na vyjmutí pracovníků telefonických kontaktních center poskytovatelů spotřebních úvěrů, kteří neuzavírají smlouvy, z povinnosti mít maturitu a odbornou zkoušku, což by mělo podpořit zvýšení zaměstnanosti v regionech.

Dále je to pozměňovací návrh vedený pod číslem sněmovního dokumentu 4109. Tam jde o návrh na prodloužení registrace pro vázané zástupce z jednoho roku na tři roky, kdy živnostenský list opravňoval k nepřetržité činnosti bez nutnosti prodlužování a nyní každoroční obnova registrace by byla neúměrná, a zároveň uleví České národní bance od zbytečné administrativní zátěže.

Dále je to pozměňovací návrh pod číslem 4110. Jde o technický návrh k upřesnění pojmu kvitance a jeho nahrazení srozumitelnějším pojmem potvrzení. Jelikož paragraf hovoří o úhradě pouze splátky dluhu, je vhodnější použít slova potvrzení. Kvitance ze své právní definice je vhodná pro vydání poskytovatelem při dlužníkově úhradě celé částky dluhu.

Dále je to pozměňovací návrh vedený pod číslem 4111. Jde o technický návrh k době, dokdy má vázaný zástupce odevzdat splátky poskytovateli nebo vložit do banky. Nyní je uvedeno bezodkladně, což je problém o víkendech nebo ve večerních hodinách. Může tak být logisticky velice obtížné až nemožné vložit bezodkladně vybranou splátku dluhu na účet poskytovatele, jelikož pobočka banky může být od domácnosti spotřebitelů žijících v odlehlých lokalitách velmi vzdálena.

Dále pozměňovací návrh vedený pod číslem 4176. Tam jde o upřesnění definice činností, které jsou zákonem považovány za zprostředkování spotřebitelského úvěru, oproti činnostem tzv. tipařství. Protože tipař nebude uzavírat nebo zprostředkovávat úvěrové smlouvy.

Dále bych chtěl ještě načíst jeden pozměňovací návrh, který zní: § 15 odst. 2 písm. b) se mění takto: Škrtají se slova "odměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr a". Odůvodnění: Navrhovaná úprava má za cíl sjednotit požadavky kladené na poskytovatele týkající se jeho povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Tato povinnost poskytovatele je detailně upravena v § 86, přičemž § 87 následně upravuje sankce za porušení těchto povinností kladené zákonem. Navrhovaný zákaz odměňování osob podílejících se na posuzování úvěruschopnosti je tudíž nadbytečný, jelikož za poskytování úvěru v rozporu s pravidly pro posouzení úvěruschopnosti již zákon sankce pro poskytovatele stanovuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Wernerová, připraví se pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji, vážený pane předsedající. Dobrý večer přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu vedenému pod sněmovním dokumentem číslo 4198.

Navrhované změny jsou v § 3 odst. 1 písm. h), který se mění takto: Škrtají se slova "nebo podobném". Důvodem této změny je zpřesnit zákonnou definici pracovníka poskytovatele jako osoby, která je s poskytovatelem pouze v pracovněprávním vztahu. Ostatní osoby, které se pro daného poskytovatele podílejí na zprostředkování úvěru, budou dle požadavku tohoto zákona registrovány jako zprostředkovatel poskytovatele. Je tudíž nadbytečné, aby stávající úprava zahrnovala mezi pracovníky poskytovatele jiné osoby než ty, které jsou s poskytovatelem v pracovněprávním vztahu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP