(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Petr Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Pane předsedající, vážení členové vlády, už to tady padlo. Pan poslanec Lank velice pěkně vystihl potřebu chránit spotřebitele, protože nemůžeme zaměňovat podnikání s lumpárnou, nechci říkat okrádáním. Případy, kdy dojde k drobnému porušení smlouvy, se trestají velice přísnými sankcemi a tady tomuto je potřeba zabránit. Sdružení na ochranu spotřebitelů, s kterým jsem tento zákon konzultoval, jej velice vítá a považuje za dobrý. Nicméně upozorňuje právě na ty případy, aby byl spotřebitel chráněn, nebo minimálně dobře upozorněn na sankce, které mu hrozí v případě drobných nedodržení smlouvy.

Já jsem se na internetu podíval na jednu společnost, která nabízí spotřebitelské úvěry. Dokud člověk neodklikne "souhlasím s podmínkami", nedostane se dál. Přečetl jsem si oboje dvoje podmínky, jednak obecné, jednak jednotlivé podmínky, které stačilo jenom odkliknout, aby se člověk dostal dále, a zjistil jsem, že podmínky jsou velmi nedokonale udělané, odkazují se na neexistující ustanovení a podobně. Jak jednoduché - kliknout a zavázat se k něčemu, čeho člověk bude nesmírně litovat.

Připravil jsem v té věci pozměňovací návrh, který má čtyři části, a také se tento můj pozměňující návrh týká telefonního sjednávání spotřebitelských úvěrů, protože jsou společnosti, které nabízejí telefonicky spotřebitelský úvěr, všechno si nahrají, to znamená, že ony mají důkazní možnosti na své straně. Jejich oběť, která se k tomu dobrovolně zaváže, byť pořádně k čemu, té zpravidla zůstávají oči pro pláč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný podvečer. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, já jsem nestihl zmáčknout faktickou poznámku na pana poslance Fiedlera, takže to řeším procedurálně a prosím o pochopení. On přirovnal tu situaci k tomu, že i když jsme všichni rozumní a máme řidičské průkazy, že máme také zákon o omezení rychlosti. Já bych si dovolil dát trochu přiléhavější přirovnání. Je to přirovnání, které můžeme použít třeba z oblasti regulace hazardu nebo z regulace požívání alkoholických nápojů, která je zcela jistě také namístě, ale když to přeženeme, tak se nebude méně hrát nebo méně pít, ale ta poptávka se přesune do šedé a černé zóny. Já souhlasím s tím, že ne každý ne vždycky si tu půjčku bere prostě proto, že se mu chce, ale že je k tomu v podstatě nějakým způsobem dotlačen. Takový člověk, pokud nesežene, protože není úplně bonitní, tak za těch podmínek, které teď nastavujeme, ten úvěr nesežene, tak to neznamená, že si nepůjčí. On se přesune do šedé nebo černé zóny a půjčí si od subjektů, které nejsou regulovány a které k vymáhání svých pohledávek nepoužívají exekuční příkazy, ale tupé pálky a ostré břitvy. Takže si nejsem úplně jist, jestli tu situaci zlepšíme, a prosím proto, abychom byli nesmírně zdrženliví o opatrní, až budeme ve třetím čtení hlasovat o pozměňujících návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji ještě jednou za slovo. Já bych se chtěl ještě přihlásit, nebo zdůvodnit, že budu načítat za chvilku v podrobné rozpravě jednak nějaké legislativně technické úpravy, jednak tři pozměňující návrhy. Dva z nich jsou jenom jemné dopřesnění některých výkladových pojmů, jeden pozměňující návrh řeší, nebo zpřísňuje ještě jeden detail toho zákona, to je případné podnikání nebo poskytování spotřebitelských úvěrů mimo zákon, tedy nelegálně. Doposud je tam jakási sankce nebo ten režim, že takový poskytovatel má nárok pouze na vrácení těch půjčených peněz. Já načtu pozměňující návrh, který tam umožňuje, nebo bude zavádět také nějakou sankci a nějaký dozorový režim. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvu. Od 18.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal.

Nyní pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já vás chci seznámit s několika pozměňujícími návrhy, které jsem podal a které jsou v systému. První dokument má číslo 4199 a druhý 4200. Protože ty pozměňující návrhy považuji za důležité, tak bych je chtěl poměrně podrobně zdůvodnit.

První pozměňující návrh, který tady je pod sněmovním dokumentem 4199: Do dosavadního textu § 4 se za text odstavce 5 vkládá úplně nový odstavec 5 v tomto znění: Tento zákon se nepoužije na poskytování informací, doporučení a sjednávání dohod o odložení splatnosti v rámci činnosti mediátorů podle zákona o mediátorech a činnosti inkasních agentur jako subjektů, jejichž činnost směřuje na základě pověření věřitele k uspokojení nároků z poskytnutého a splatného spotřebitelského úvěru nebo jeho části, pokud podmínky takových dohod odvrací řízení o nárocích poskytovatele, odkládají platby nebo mění způsob splácení a pokud současně takové informace, doporučení a smluvní ujednání vedou ve svém souhrnu pro spotřebitele k úspoře nákladů, které by spotřebiteli jinak mohly vzniknout, pokud by věřitel pohledávku z úvěru vymáhal soudním, správním či rozhodčím řízením. To nezbavuje věřitele pro případ, že využívá služeb třetí strany, povinnosti převést na takového externího dodavatele smluvně své povinnosti podle tohoto zákona. Zmíněná dohoda nesmí svou povahou ani obsahem snížit ochranu spotřebitele podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu a v souvislosti s touto dohodou lze spotřebitele zatížit pouze takovými náklady a poplatky, které předpokládá tento zákon nebo jiný právní předpis. K ustanovením takové dohody, která by svou povahou či obsahem byla v rozporu s předchozí větou, se nepřihlédne.

A teď zdůvodnění. Jedním ze zamýšlených účelů vládní novely zákona o spotřebitelským úvěru je ochrana spotřebitele a zamezení situace, kdy dojde k předlužení spotřebitele. V rámci řešení stavu, kdy se spotřebitel z jakýkoli příčin, například nemoc, ztráta zaměstnání, dluhy rodinných příslušníků, rozvod a podobně, dostane do situace, kdy své závazky z dosud splácených spotřebitelských úvěrů nehradí, se ukazuje, a to i s ohledem na mnohé zahraniční zkušenosti, že je pro věřitele i dlužníka vhodné, pokud věřitel zmocní třetí osobu, obvykle profesionálního zprostředkovatele mimosoudní dohody, který pohledávku za spotřebitelem řeší ještě před fází soudního vymáhání. Takový zprostředkovatel je díky svým zkušenostem, technickému vybavení a školenému personálu schopen situaci novou dohodou vyřešit v zájmu spotřebitele tak, aby věřiteli nevznikaly dodatečné náklady na soudní vymáhání, které v konečném důsledku ponese spotřebitel. Tuto možnost by zákon neměl znemožnit tím, že se takové specializované třetí strany budou muset podřídit extrémně vysokým nárokům, které jsou kladeny na poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Jeví se tedy jako účelné vyjmout subjekty, které popsanou činnost vykovávají, z dosahu zamýšlené regulace spotřebitelských úvěrů, neboť svou činností fakticky žádné úvěry neposkytují, ale pomáhají věřitelům i dlužníkům - spotřebitelům obtíže spojené s úvěry již poskytnutými řešit. Navíc je nutné uvést, že vlastní splnění podmínek zákona, který na tyto subjekty primárně v povinnostech kladených na registrované subjekty nepamatuje, by bylo velmi problematické.

Otázka úpravy podmínek dohody je vzhledem k ustanovení § 91 a následujících občanského zákoníku nutně svázána s procesem mimosoudního řešení pohledávek, a není proto na ni možno pohlížet jako na činnost obdobnou poskytování spotřebitelských úvěrů. V zásadě myslím, že tu situaci mnozí z vás znají, kdy skutečně třetí strana vstupuje a snaží se dohodnout nové splátkové kalendáře a podobně, aby přitom nevznikaly další náklady. V okamžiku, kdy ten věřitel se obrací na soudy, tak tam už vzniknou náklady se soudním řízením, a pokud je věřitel úspěšný, tak se tím zvyšují náklady spotřebitele, který z těch důvodů, které jsem uvedl, připomínám nemoc, ztráta zaměstnání nebo dluhy rodinných příslušníků, chce řešit a je v situaci, že řešit neumí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP