(17.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

Takže si myslím, že v tomto okamžiku se dostáváme opravdu do komfortní situace k tomu, aby nikdo nemusel dělat zbytečné chyby, které, jak všichni tady sedíme, ať už jsme napravo, nebo nalevo, tak víme, jak mnozí nešťastníci ne svou vinou a prostě omylem nebo tím, že si nedokázali dostatečně vysvětlit jednotlivé body, se dostávají do vážných problémů.

Takže stejně jako paní ministryně, já tady nejsem Evropská komise a nemůžu vám říct, jak se Evropská komise zachová. Nicméně v okamžiku, kdy celá řada zemí a rozhodující množství nepřijalo ještě implementaci, notabene je několik zemí, tuším že asi tři nebo čtyři, které už teď oznámily Evropské komisi, že je nepřijmou dříve než k 1. 1. příštího roku, tak není žádný rozumný důvod pro Evropskou komisi, aby zasahovala proti České republice.

To všechno jsou debaty. Ale myslím si, že to, proč vám navrhuji, abyste hlasovali za senátní verzi, je proto, že to znění, respektive ta možnost vytvořit určitý prostor konzumentům zákona je rozumná. Proto se domnívám, že v tomto směru je rozumné, abychom hlasovali, nebo abyste hlasovali, a proto vám to doporučuji, o senátní verzi. Nicméně na druhé straně je evidentní, a musím říct, že jsem povděčen senátorům, že to tak v Senátu proběhlo, že jsme se nesnažili do toho zákona dojednaného s Evropskou komisí zasahovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Radko Martínkovi. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení. Nejdříve vás ale všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Vzhledem k tomu, že jsem požádal kolegyně a kolegy, aby diskutovali mimo sál, spustím gong, abych je přivolal. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v následujícím hlasování.

 

Nejdříve návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 637/9, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 637/10."

Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 220, z přítomných 143 pro 106, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme souhlasili, a přijali jsme tedy zákon o zadávání veřejných zakázek. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 5, kterým je zákon související. Ještě předtím přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 18 hodin pana poslance Vojtěch Adama, od 19 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů paní poslankyně Radka Maxová a od 18 do 20 hodin pan poslanec Michal Kučera.

5.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 638/9. Pan senátor Radko Martínek je mezi námi, paní ministryně Šlechtová zůstala u stolku zpravodajů. Ptám se pánů poslanců zpravodajů, to znamená Lukáše Pletichy a Jana Birkeho, jestli se chtějí vyjádřit k přeloženým návrhům Senátu. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Radko Martínek. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Radko Martínek: Děkuji mnohokrát. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, v tomto případě je ta situace jednodušší. My vracíme tento návrh zákona s dvěma pozměňovacími návrhy. Ten jeden vlastně zesoulaďuje ten návrh s tím, co jste již přijali. Ten druhý je prostou opravou, protože v návalu těch pozměňovacích návrhů a přijímání ve třetím čtení se opomnělo promítnout některé pozměňovací návrhy do toho doprovodného zákona, takže to Senát napravil a předpokládám, že i Poslanecká sněmovna to teď v hlasování napraví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Martínkovi. Ptám se, kdo dál v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je v tom případě zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Páni zpravodajové? Také ne. Přistoupíme k hlasování podle § 57 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovní tisku 638/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 638/9."

Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 221, z přítomných 147 pro 106, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Teď už děkuji paní ministryni i panu senátorovi. Končím bod číslo 5.

 

Budeme pokračovat zákony ve druhém čtení. Prvním bodem schváleného pořadu schůze ve druhém čtení na dnešní den je bod číslo 19. Tím je

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu
a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 587/ - druhé čtení

Než z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 587/1 a 2. Zároveň požádám pana kolegu Beznosku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ale ten je omluven, bude tedy hovořit kolega Votava. Ale až po úvodním slově pana ministra financí. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon číslo 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je především technickou novelou zákona o oběhu bankovek a mincí. Zákon o oběhu bankovek a mincí je účinný zhruba čtyři roky a jeho používání v praxi ukázalo potřebu provést v něm určité technické změny. Konkrétně se například zjednodušuje postup při výměně nestandardně poškozených bankovek a mincí, také se snižují požadavky na takzvané vkladové bankomaty, tak aby mohly podezřelé mince pouze odmítat a nemusely je zadržovat, což bylo technicky obtížně proveditelné.

Návrh dále ruší devizový zákon. V uplynulých 20 letech došlo v důsledku liberalizace devizového hospodářství k výraznému úbytku materie devizového zákona. Právní úprava směnárenství byla navíc přesunuta do samostatného zákona o směnárenské činnosti. Devizový zákon je tak dnes pouze torzem, které lze bez problémů zrušit a alespoň tím částečně přispět k zpřehlednění našeho právního řádu. V souvislosti se zrušením devizového zákona dochází též k novelizaci krizového zákona a trestního zákoníku.

Rozpočtový výbor předložený návrh zákona projednal a doporučil jeho schválení bez pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí za úvodní slovo. Zpravodajskou zprávu přednese předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP