(13.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abych se jako zpravodaj volebního výboru k tisku číslo 441 se ctí zhostil svého úkolu, považuji závěrem za vhodné velmi stručně konstatovat některé skutečnosti, které v diskusi byly interpretovány poněkud svérázně. A taky považuji za potřebné rozptýlit některá nedorozumění a zdůraznit to podstatné.

Především pokud jde o mou úlohu zpravodaje, pak si dovolím připomenout, že byla a je pevně vymezena usnesením volebního výboru z 6. června loňského roku. Tehdy jsem byl jako zpravodaj výboru zmocněn, abych - cituji: "na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2014 na schůzi volebního výboru." Tuto věcnou informaci jsem vám tedy v souladu s usnesením výboru poskytl, seznámil jsem vás také, jak mi bylo uloženo, s usnesením volebního výboru, který doporučil zprávu schválit. Protože jsem vám podal zprávu o projednání Radou ČT předložené Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2014, nevidím nic nepatřičného na tom, pokud se v diskusi na plénu Sněmovny kdokoli rozhodl vystoupit právě k tomuto tématu, tedy ke zprávě o činnosti České televize, k tomu, jak plní své povinnosti tzv. média veřejné služby.

Ano, vystoupil zde také předseda volebního výboru. Zřejmě právě proto jsem musel následně v kuloárech vyslechnout, že pro některé z vás byl překvapivý jeho požadavek, aby se o činnosti České televize nediskutovalo a aby namísto této diskuse Poslanecká sněmovna omezila pouze na diskusi o činnosti Rady ČT. Předseda volebního výboru doslova řekl: Prosím o to, aby Sněmovna vystupovala kvalifikovaně, tzn. posuzovala práci Rady České televize, případně Rady Českého rozhlasu, nikoli těchto médií jako takových. Dotazy na vzniklý rozpor mezi zprávou zpravodaje a vyjádřením předsedy volebního výboru a zájem o to, abych vysvětlil a řešil situaci, kdy předseda volebního výboru výslovně vyzval k omezení diskuse na plénu, tedy k tomu, aby Poslanecká sněmovna nejednala o předložené výroční zprávě o činnosti České televize, ale omezila se jen na diskusi o činnosti Rady ČT, považuji za vhodné ještě důkladně, velmi důkladně posoudit. Obávám se totiž, že je zcela mimo kompetenci zpravodaje posuzovat a interpretovat spor o to, zda je Sněmovna oprávněna na základě předložené výroční zprávy ČT jednat o této zprávě, a tedy o činnosti České televize, nebo zda by se měla podle vzneseného požadavku předsedy volebního výboru zdržet projednávání této zprávy a omezit se jen na projednání činnosti Rady ČT. Mám za to, že rozhodnutí, zda se Sněmovna chce, nebo nechce zabývat výroční zprávou o činnosti ČT, která je jí předkládána, není ani na zpravodaji ani na volebním výboru a jeho předsedy, ale na Sněmovně jako celku.

Dámy a pánové, jako zpravodaj k tisku číslo 441 se proto také necítím povolán a výborem jsem ani nebyl zmocněn vysvětlovat ani obhajovat osobní stanovisko předsedy výboru vyslovené až na plénu Sněmovny. Navíc jsem měl dojem, že nešlo o nijak významné vystoupení. Kouzlo veřejnoprávnosti spočívá v tom, že na jedné straně se nebude obchodovat s pravdou a lží a že umělecky hodnotná díla nebudou nahrazena škvárem, a na straně druhé že nevzniknou vládní vlnky sloužící tomu, kdo je zrovna u moci. Nikdo by neměl mít pocit, že žije vysoko nad paragrafy zákonů a zásadami slušného chování. Jistě, mnozí spoluobčané, jak tady zaznělo, si kladou otázku, jak veřejnoprávní média plní svou úlohu, zda jim opravdu poskytují, když už je platí, objektivní informace. Zda přispívají k názorové pluralitě. Ke zvyšování obecné vzdělanosti a pěstování demokratické politické kultury. Ano, ti, co platí koncesionářské poplatky České televizi, zároveň přebírají odpovědnost za to, co vysílá.

Jistě situace i v ČR je přece jenom jiná než např. v Polsku, kde, nepochybně jste to zaznamenali, byl nově přijat zákon, který podřizuje veřejnoprávní média přímo vládě.

I to byl pravděpodobně důvod, proč náš volební výbor dospěl na své 23. schůzi, která se konala 6. června roku 2015, k následujícímu usnesení: Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova místopředsedy Rady ČT Ing. Jana Bednáře, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu o činnosti ČT v roce 2014 dle sněmovního tisku 441,

II. pověřuje nebo pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a konečně

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2014 na schůzi volebního výboru.

Pane předsedající, z mé strany všechno. Nepochybně budete konat a já se můžu vytratit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo ještě má zájem vystoupit v podrobné rozpravě, kterou jsem otevřel? Vystoupení pana zpravodaje Grebeníčka včetně závěru beru tak, že je to předneseno v podrobné rozpravě, ač jsem ho vyzval k závěrečnému slovu, on už přednesl i usnesení. Myslím, že ho nemusí opakovat. Ptám se, kdo chce ještě vystoupit v rozpravě podrobné. Není tomu tak.

 

Máme před sebou jenom jeden návrh na usnesení, a to je, abychom Zprávu o činnosti České televize za rok 2014 podle návrhu volebního výboru schválili. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme hlasováním číslo 154, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 154, z přítomných 106 pro 71, proti 21, návrh byl přijat. Konstatuji, že zpráva o činnosti České televize za rok 2014 byla schválena.

 

Končím tento bod 211 a také končím dopolední jednání s tím, že odpoledne pokračujeme ústními interpelacemi. Upozorňuji, že omluveni řádně z dnešního odpoledního jednání jsou: předseda vlády Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády Andrej Babiš, Pavel Bělobrádek, ministři Milan Chovanec, Marian Jurečka, Michaela Marksová, Jan Mládek, Svatopluk Němeček, Robert Pelikán, Martin Stropnický, Karla Šlechtová, Dan Ťok, Kateřina Valachová a Lubomír Zaorálek. (Potlesk. Předseda Hamáček ze sálu: Premiér bude.) A teď mě informuje předseda Poslanecké sněmovny, že premiér bude, takže máte šanci hned ve 14.30 interpelovat předsedu vlády. ***

 

(Jednání přerušeno v 13.10 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP