(12.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Ani v tomto případě rozsah výsad a imunit nevybočuje z obvyklých standardů, které se poskytují. Funkcionáři INTERPOLu pak budou využívat výsady a imunity, které jsou obvykle udělovány v rámci diplomatických sborů. Veškeré podmínky, jakož i výhody týkající se například ulehčování vstupu na území České republiky, jsou však omezeny pouze na dobu konání této konference a po tomto datu zanikají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 730/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsané dne 11. února 2016 v Lyonu.

Po odůvodnění náměstkyně ministra vnitra Mgr. Moniky Pálkové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsané dne 11. února 2016 v Lyonu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Leo Luzar se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, pane ministře, tento materiál, ač zpočátku zní velice příjemně a bezproblémově, vzbudil na zahraničním výboru docela rozsáhlou diskusi.

Nebudu zde, dopředu říkám, navrhovat negativní hlasování, protože si nechci dovolit připustit nějakou mezinárodní roztržku spojenou s tak závažnou a váženou organizací, jakou je INTERPOL. Bohužel musím také poznamenat, že to, co je nám předkládáno, je poplatné době vniku INTERPOLu. Organizace INTERPOL je z tohoto pohledu docela zkostnatělý moloch neschopný reagovat na situaci vyvíjející se v posledních osmdesáti, devadesáti letech.

To, co dnes schválíme, je beztrestnost pro účastníky konference v České republice. Přeloženo do češtiny, účastníci konference se nemusí bát trestního stíhání na území České republiky. Mnoho z nás jezdí na zahraniční cesty a konference a nikdo takovéto výhody samozřejmě nemá a ani od hostitelské země neočekává, že mu poskytne imunitu. Říkám a znovu zdůrazňuji, že je to určitý relikt, asi se s ním už nikdy nesetkáme, protože tato konference do České republiky zavítá maximálně možná jednou za padesát let i vzhledem k množství signatářských států INTERPOLu. Přesto si dovoluji na to upozornit a říci vám, že mně osobně to více připomíná bizarní mezinárodní smlouvy než nějaké jazykolamy, které byly zmiňovány v předešlých dvou smlouvách.

Přesto nedoporučím, abyste hlasovali proti. Nechci si dovolit žádný mezinárodní problém, ale chci na to upozornit zvlášť s ohledem na to, co tu proběhlo ke dvěma předešlým mezinárodním smlouvám a debatě k nim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, kterým je v bodu I usnesení č. 126 zahraničního výboru dání souhlasu k ratifikaci s touto dohodou.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro souhlas s ratifikací s touto dohodou. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 152 z přítomných 120 pro 115, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a mezinárodní úmluvu jsme ratifikovali.

 

Dalším bodem našeho jednání smluv druhého čtení je

146.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
/sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Přestože mám přihlášené do rozpravy, musím konstatovat, že existuje usnesení č. 1128, které umožňuje jednání o této mezinárodní smlouvě pouze při účasti ministra zahraničí a ministra financí. Ani jeden z ministrů tady není přítomen. Jsou řádně omluveni, a proto musím tento bod považovat dál za přerušený, nebo přerušit, protože není možné jej podle usnesení Poslanecké sněmovny projednávat. Proto také bod 146 v tuto chvíli končím.

 

Začneme se zabývat zprávami, které jsou předloženy této schůzi Poslanecké sněmovny. Ale ještě předtím, než začneme jednotlivé zprávy, máme tady bod

210.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech; návrh na jeho přikázání
a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů k státním fondům
/sněmovní dokument 3940/

Jedná se o sněmovní dokument 3940, který vám byl doručen a který obsahuje usnesení rozpočtového výboru č. 409 z jeho 37. schůze ze dne 16. března tohoto roku. Je doručen včas. Předložené usnesení uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Žádám ho tímto, aby tento dokument uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, omluvená neúčast pánů ministrů nám umožní, že projednáme tento harmonogram.

Harmonogram projednávání státního závěrečného účtu projednal rozpočtový výbor na své 37. schůzi. Přijal k němu usnesení, které máte ve sněmovním dokumentu 3940, jak zmínil pan místopředseda Filip. Já bych jenom krátce, nebudu citovat vše z usnesení, protože jej máte určitě k dispozici.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna - za prvé - stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 a jeho kapitol včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2015 (dále státní závěrečný účet) takto. - Teď je tady řada termínů. Já zmíním pár termínů. Vláda má předložit státní závěrečný účet do Poslanecké sněmovny do 30. 4. Výbory mají projednat jednotlivé přikázané kapitoly do 9. 6. 2016. Pak bude společné projednávání za účasti zpravodajů výborů v rozpočtovém výboru, a to bude 22. 6. Nejvyšší kontrolní úřad má lhůtu na projednání do 30. 8. 2016. Ta je daná ze zákona. Po vyjádření kontrolního úřadu to projedná kontrolní výbor a Poslanecká sněmovna by měla projednat státní závěrečný účet nejdříve na schůzi od 14. 9. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP