(11.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 146, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu a tím je

151.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních
organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace,
eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech
k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
/sněmovní tisk 734/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, a děkuji i za to, že jste ta těžká slova přečetl i za mě. I když já jsem si teď všiml, že je v textu ještě párkrát mám, takže se pokusím je znovu ještě vyslovit.

Dovolte mi tedy, abych shrnul hlavní obsah předkládaného materiálu.

Výkonný orgán Úmluvy o dálkovém znečišťování prostředí přecházejícím hranice států přijal v letech 2009 a 2012 změny tří protokolů, a to Protokolu o perzistentních organických polutantech, dále Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, tzv. Göteborský protokol, a Protokolu o těžkých kovech. V uvedených protokolech dochází k následujícím změnám.

U všech tří protokolů za prvé dochází ke zjednodušení postupu při přijímání změn příloh, které stanoví mezní hodnoty pro vypouštění škodlivých látek. Vytvářejí se tak podmínky pro rychlejší zavádění potřebných opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Dále se zavádí časově omezené zmírnění požadavků na uplatňování nových emisních limitů. Účelem je přitom vytvořit předpoklady pro rozšíření okruhu smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečišťování ovzduší. U Protokolu o perzistentních organických polutantech a Göteborského protokolu se rozšiřuje okruh nebezpečných látek, které budou po vstupu změn v platnost podléhat pravidlům pro omezení a snížení jejich emisí. A konečně u Göteborského protokolu se mj. rozšiřuje jeho působnost o ochranu zdraví před emisemi suspendovaných částic a stanovují se nové národní emisní stropy platné od roku 2020.

Co bych chtěl zdůraznit, je, že změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy Evropské unie a jsou nebo v dohledné době budou promítnuty do předpisů Evropské unie nebo České republiky. V úvahu přitom přicházejí pouze změny menšího rozsahu ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., která řeší přípustné úrovně znečišťování a provádí příslušná ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020, s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě.

Přijetím změn uvedených protokolů Česká republika podpoří snahu mezinárodního společenství prosadit v globálním měřítku přísnější požadavky na omezování a snižování emisí škodlivých látek a tlak rovněž na ty státy, které mají vysoký podíl na dálkovém přenosu znečišťujících látek.

Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o umožnění dalšího projednávání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan Václav Zemek. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Hezké ještě dopoledne. Pan ministr to řekl celkem obsáhle, já si pouze dovolím to poněkud shrnout.

Předloha se týká rámcové Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší, jejíž součástí jsou tři protokoly, jak už bylo řečeno, Protokol o perzistentních organických polutantech, tzv. Göteborský protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokol o těžkých kovech. Ty změny se týkají právě těch protokolů. V prvním protokolu dochází k rozšíření o nové látky. U Göteborského protokolu se jedná o nějaké technikálie a u těch těžkých kovů dochází k specifikaci nových stacionárních zdrojů.

Já bych se podobně jako pan ministr přimlouval za propuštění k dalšímu projednání. A pokud nebude navrženo organizačním výborem, dovolil bych si navrhnout přikázat zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. K projednání zahraničnímu výboru to bylo navrženo organizačním výborem, takže tento návrh zde máme.

Já tedy otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zda je nějaký další návrh. Prosím, pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já bych rád navrhl, abychom tento tisk mohli projednat taky ve výboru pro životní prostředí. Jistě se shodneme, že dálkové znečišťování ovzduší je jedním z nejzávažnějších témat znečištění ovzduší v České republice vedle oněch lokálních topenišť a dalších zdrojů znečištění, tzn. to, co k nám přichází ze sousedních států. Myslím si, že výbor pro životní prostředí je ten, který by měl k tomuto tématu co říct. Takže navrhuji výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další má návrh na přikázání jinému výboru. Nikoho nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 147, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro životní prostředí. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. A současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu, a to bodem

152.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání
Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000
/sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a paní poslankyni Markétu Adamovou, aby zaujaly místo u stolku zpravodajů. Požádal bych paní ministryni práce a sociálních věcí, aby předložený návrh uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, podnět k ratifikaci této úmluvy z roku 2000 vzešel ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů. Tato úmluva upravuje zakázané práce pro těhotné a kojící ženy, minimální délku a další náležitosti mateřské dovolené, výši a povahu peněžitých dávek ženám na mateřské dovolené, ochrannou dobu a otázky návratu žen do zaměstnání po skončení mateřské dovolené a dále úmluva stanovuje zákaz diskriminace z důvodu mateřství a požadavek na poskytnutí přestávek na kojení.

Tato úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP