(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Eviduji tedy procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 114, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

150.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979,
a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014
/sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Těžce nesu, že jsem neunesl tu odpovědnost za pana ministra dopravy obhájit jeho návrh, ale necháme to tedy na něm na příště.

Dovolte mi v této chvíli představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Základním cílem této úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, tj. na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích.

Nedílnou součástí textu úmluvy jsou dvě přílohy, které zahrnují seznam živočichů, na něž se tato úmluva vztahuje. Poslední zasedání konference smluvních stran úmluvy, jak už tady zaznělo, se uskutečnilo v ekvádorském Quitu v listopadu 2014 a přijalo změnu těchto příloh. Změny příloh I a II se týkají zařazení nových živočišných druhů do seznamu a přizpůsobení taxonomie současnému trendu. Jsou důležitou reakcí na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. Změny nepředstavují další nároky na specifická ochranná opatření v České republice a jsou v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv k ochraně přírody, jimiž je Česká republika vázána.

Současně s návrhem na přijetí změn příloh I a II si dovoluji předložit také návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy. Česká republika přistoupila k úmluvě jako k mezinárodní smlouvě vládní kategorie s účinností od 1. května 1994, gestorem je Ministerstvo životního prostředí. K přistoupení České republiky došlo před novelizací Ústavy České republiky, a tudíž před jednoznačnějším vymezením kritérií pro kategorie mezinárodních smluv. Podle dnes platných kritérií úmluva spadá do kategorie prezidentských smluv, což je článek 49 písm. e) Ústavy, a k napravení tohoto nesouladu je úmluva nyní společně s přijatými změnami příloh I a II předkládána k dodatečné ratifikaci.

Dovoluji si vás tedy, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o postoupení tohoto vládního návrhu k dalšímu projednávání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Ale i zde budeme muset odhlasovat změnu zpravodaje, protože zpravodajem pro prvé čtení byl organizačním výborem stanoven pan poslanec Robin Böhnisch, který se dnes omlouvá.

 

Já tedy navrhuji změnu zpravodaje pro prvé čtení, aby se jím stal pan poslanec Holík.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl schválen a zpravodajem pro prvé čtení se stává pan poslanec Holík.

 

Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak zde již zaznělo, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014.

Po důkladném odůvodnění panem ministrem doporučuji přikázat tuto smlouvu zahraničnímu výboru k projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vždycky, když slyším, že se jedná o nějaké úmluvě nebo nějakém předpisu na ochranu rostlin, živočichů, tak jsem trošku ostražitý, po zkušenostech s Naturou 2000 tím víc. A tak bych se chtěl jenom krátce zeptat pana ministra. Ona pak takovým významným dokumentem je ta příloha, která ten seznam nějak vymezuje. Na tom seznamu jsou živočichové, jako třeba vorvaňovití nebo žralounovití, kladivounovití. Zda některá z těch zvířat, některé z těch druhů, se také vyskytují na území nebo mohl by zabloudit kromě úhoře říčního na území naší republiky a mohl by vzbudit obavu, že bude u nás chráněn a zapříčiní třeba zneprůchodnění nějaké řeky, nebo že bude nějaké území chráněno, že se tam nebude smět nic stavět nebo něco podobného. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já bych jenom odpověděl na dotaz svmého váženého kolegy pana Zahradníka. Vzhledem k tomu, že nepočítáme v dohledné době, že se do našich řek zatoulají i kytovci, rejnoci a žraloci, i když nic není vyloučeno, tak mohu uklidnit, že ten seznam se z běžně žijících druhů týká jenom dvou druhů. Jedná se o úhoře říčního a mandelíka, což je pták... ještě si potom vzpomenu na to druhé jméno. Ti už jsou dneska chráněni v rámci platné legislativy v České republice, takže tam nenastává nějaká další povinnost. Tak snad vás to takhle, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, uklidní. Děkuji. (Výkřiky v sále.) Mandelík hajní, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Prosím. Prosím, pane poslanče, váš návrh.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pan místopředsedo, děkuji. Já jsem to nekonzultoval se svým předsedou výboru pro životní prostředí, ale nevím, do jaké míry to má smysl, ale navrhuji tedy, aby to také projednal výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo další návrh. Nikoho nevidím, přistoupíme k hlasování o předložených návrzích.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP