(11.20 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vidíte, jak je nespravedlivé rozdělení kompetencí mezi jednotlivé ministry, protože mně tedy dvanáct set nikdo neposílá. Většinou dostávám spíš některé výhrůžné vzkazy. To si pak ještě s paní kolegyní nějak rozdělíme.

Nicméně teď mi dovolte, abych vaši pozornost krátce připoutal, byť v zastoupení pana ministra dopravy, na záležitost vládního návrhu, který se týká souhlasu s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě.

Vzájemné vztahy ČR a Bahrajnského království v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Pokusy u úpravu těchto vztahů se datují zpětně až do roku 2001, kdy došlo dokonce k podpisu dvoustranné letecké dohody, která však z formálních důvodů na bahrajnské straně nikdy nevstoupila v platnost. Ve snaze o překonání právní nejistoty v této oblasti se v roce 2014 uskutečnilo expertní jednání, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text nové letecké dohody. Vláda ČR vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu 2014. Vhodný termín k podpisu se podařilo nalézt v lednu letošního roku.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR včetně závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda nabízí leteckým dopravcům obou stran dostatečnou míru flexibility při rozhodování o provozních záležitostech. Dovoluji si vás tedy tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v příslušných výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se za svůj hlas. Zdravotní důvody. Jenom bych doplnila, že tady vlastně pan ministr už všechno řekl. Můžeme jenom říci, že snaha uzavřít tuto dohodu byla už v roce 2001. Bohužel ze strany Bahrajnu nebyly naplněny podmínky, a proto se nyní podařilo nově upřesnit tuto smlouvu v předložené podobě, tak jak vám byla předána ve sněmovním tisku 728. Já jenom doporučuji přijmout v této podobě. Za mě všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Pokud je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana ministra nebo paní zpravodajky. Není tomu tak.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dále otevírám další bod a tím je

148.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
/sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede v zastoupení paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento vládní návrh upravuje přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Tato přeshraniční spolupráce byla dosud upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Logickým a základním motivem pro navázání této přeshraniční spolupráce je zejména časové hledisko dostupnosti zdravotnické záchranné služby v příhraničním území. Spolupráce se na české straně bude dotýkat kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, v Rakousku spolkových zemí Horní a Dolní Rakousy. Při projednávání textu této smlouvy sloužila za vzor podobná smlouva se Spolkovou republikou Německo.

Faktické naplnění této spolupráce bude na rozhodnutí krajů. Předpokládá se uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci. Asi věřím, že všichni vnímáme, že toto je velice užitečná a praktická věc a bezprostředně může doslova zachraňovat životy na obou stranách hranice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016. Vše potřebné bylo řečeno. Smlouva je opravdu důležitá, a proto doporučuji přikázat tento vládní návrh zahraničnímu výboru k projednání a stejně tak bych doporučil přikázat k projednání i zdravotnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Zaregistroval jsem, pane zpravodaji, že byste rád přikázal tento materiál zdravotnímu výboru, tak vás poprosím, abyste tento návrh načetl v obecné rozpravě, aby o něm bylo možno dát hlasovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Jak zde bylo řečeno, jedná se o smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Doporučuji přikázat zdravotnímu výboru k projednání, a jak jsem již dříve řekl, zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Zahraniční navrhl již organizační výbor. Tady bylo důležité načít zdravotní. Děkuji.

Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Jestli se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova paní ministryně - není tomu tak, pan zpravodaj - není tomu tak.

Budeme hlasovat o předložených návrzích. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a dále v obecné rozpravě padl návrh na přikázání zdravotnímu výboru. Nejprve tedy budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 114, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a zdravotnímu výboru. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

149.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede v zastoupení ministr Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP