(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Abychom byli ještě úplně přesně v obraze, dneska je počet osob, které mají své nároky, 56 346. Z toho 48 tisíc jsou nároky do 10 tisíc korun, kde je velice problematické při dnešních cenách mít vypořádání v podobě pozemku. Rozdíl 8 tisíc je zhruba 14 % těchto žadatelů a ti mají šanci si ve dvouleté lhůtě dokázat požádat a v rámci výzev své nároky uspokojit.

Myslím, že se asi nedokážeme shodnout ve finální diskusi o valorizaci. Ale tady jsem to stanovisko vysvětloval. To jsme dlouhodobě konzultovali s právníky. I v loňském roce byli uspokojováni restituenti finančně na základě původního ocenění z 90. let, takže tady držíme konzistentní pozici.

Jenom bych se stručně pozastavil u toho, co pan poslanec Bendl zmínil, a to je, že by stát měl spíše pozemky odprodat a potom je pro své záměry nakoupit. Je to určitý pohled, možná i filozofický, na to, jakým způsobem má stát fungovat. Nicméně jsem přesvědčen, že stát má fungovat s péčí řádného hospodáře. A když vidíme, jak obrovský problém v některých lokalitách je vůbec nakoupit pozemky pro záměry státu, ať jsou to záměry, které jsou klíčové pro ochranu života a majetku obyvatel, například pro protipovodňová opatření, tak se obávám, že kdybychom na tento princip přistoupili naprosto plošně a stát se vzdal myšlenky, že bude mít určitou minimální pozemkovou rezervu pro své záměry, tak by to bylo velice nebezpečné. Já si nedokážu představit, jak bychom vůbec dokázali realizovat pozemkové úpravy. Dneska máme takové obce jako Jeseník nad Odrou, kde byla blesková povodeň, kde bylo devět mrtvých, a dneska nám pozemková úprava stojí na tom, že nemáme pozemky, které by stát vložil do vypořádání této pozemkové úpravy pro opatření, která je potřeba realizovat.

Tolik jeden jediný konkrétní příklad. Takže opravdu hájím péči řádného hospodáře a myslím si, že stát má právo a zároveň i povinnost zabezpečit tyto klíčové stavby ve veřejném zájmu a mít připraveny i pozemky, které je připraven nabídnout ke směně. Ten proces samozřejmě musí být transparentní, je popsán v podmínkách, kterými se musí řídit pracovníci Státního pozemkového úřadu. Opravdu bych si vyprosil používání takových slov, jako že Státní pozemkový úřad bude kšeftovat. To si myslím, že sem nepatří. Pokud máme nějaké pochybnosti, máme podat podnět orgánům činným v trestním řízení.

Asi tolik podstatné věci ještě k argumentům, které zde zazněly. Já prosím o podporu při hlasování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Nejdříve bude návrh na zamítnutí. Pokud neprojde, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Ještě spustím gong, abych přivolal kolegy, kteří jsou v předsálí. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Protože padl ve druhém čtení návrh na zamítnutí, je potřeba o něm rozhodnout ještě před projednáváním pozměňovacích návrhů. Počet přihlášených se ustálil.

O zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 390, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 390. Ze 150 přítomných pro 31, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. O totéž žádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, o návrhu na zamítnutí jsme hlasovali. Ten byl zamítnut. Legislativně technické úpravy nebyly předloženy. Navrhuji, abychom o pozměňovacích návrzích hlasovali takto v souladu s usnesením zemědělského výboru. Nejprve o návrhu C1 a C2 en bloc jedním hlasováním. Potom o návrhu C3, potom o návrhu A.A.1, A.A.2 a A.B en bloc jedním hlasováním. Dále o návrhu A.A.3, potom o návrhu A.C a potom o návrhu B a nakonec o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo připomínky k proceduře, kterou schválil zemědělský výbor? Není tomu tak.

Rozhodneme o proceduře hlasováním pořadovém číslo 391, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 391 z přítomných 154 pro 151 poslanec, návrh byl schválen.

 

Můžeme tedy začít s pozměňovacími návrhy. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Petr Kudela: Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o bodech C1 a C2, to je změna ve prospěch převodu zemědělských pozemků v zahrádkových a chatových osadách. Zemědělský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 392 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 392 z přítomných 154 poslanců pro 138, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále navrhuji, aby se hlasovalo o bodě C3, to je změna vodního zákona, ve kterém se navrhuje, aby vodní dílo nebylo součástí pozemku, na němž se toto vodní dílo nachází. Zemědělský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 393 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 156 pro 16, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacích návrzích A.A.1, A.A.2 a A.B. (V sále je hluk. Předsedající prosí o klid.) To jsou pozměňovací návrhy, které umožňují Státnímu pozemkovému úřadu přebírat a vést databázi bonitovaných pozemků a využívat informace z registru obyvatel a provádí úpravu v definici pozemkových úprav. Zemědělský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 394 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 157 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu označeném A.A.3, to jsou definice povinností škol nebo školských zařízení, které byly zrušeny, aby přednostně nabídly pozemky původně státu Pozemkovému fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučující.) Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 395 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 157 pro 119, proti 16. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Kudela: Dále navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu A.C, to je blok návrhů týkajících se změny zákona o majetku České republiky. Tento již byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Návrh (stanovisko) zemědělského výboru - nedoporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP