(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Teď budeme hlasovat o tom, že vyčleníme z A1 až A6 body A3, 4.

Hlasování 385 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro vyčlenění těchto dvou bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 385, z přítomných 163 pro 76, proti 65.

 

Pan ministr Jurečka se hlásí? Není tomu tak. Dobře.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tzn. hlasovat zároveň body A1 až A6. B bude potom další hlasování. Pak by bylo hlasování o návrhu jako celku.

Zahájil jsem hlasování číslo 386. Kdo je pro navrženou proceduru, tak jak ji schválil garanční výbor? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 386, z přítomných 163 pro 162. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle procedury, kterou navrhl garanční výbor. Paní zpravodajko, prosím, první návrh.

 

Poslankyně Helena Válková: Garanční výbor navrhl, pokud jde o pozměňovací návrh pod bodem A1 legislativně technické povahy, v § 146a odst. 1 písm. k) se slovo "nebo" zrušuje.".

Pokud jde o pozměňovací návrh pod bodem A2. V části první, čl. I bod 5 zní:

"5. V § 146a odst. 1 písm. l) se slova "(§ 81b odst. 1)," nahrazují slovy "(§ 81b odst. 1), nebo".".

Pozměňovací návrh pod písmenkem A3. V části první, čl. I v bodě č. 9 v § 159c odst. 1 se slova "poskytl nebo" zrušují.

Pozměňovací návrh pod písmenkem A4. V části první, čl. I v bodě č. 9 v § 159c odst. 2 se slova "poskytnut nebo" zrušují.

Další pozměňovací návrh pod písmenem A5. V části první, čl. I v bodě 11 v § 173 odst. 1 písm. d) se za slovo "stíhání" vkládají slova "pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu". Je to pozměňovací návrh legislativně technické povahy.

A poslední pozměňovací návrh pod bodem A6. V části druhé, čl. II v bodě 2 v § 240 odst. 3 písmeno b) zní: "b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.". Zde jde o zvýšení té nutné škody na hranici 500 tisíc Kč a více a kombinaci s organizovanou skupinou působící ve více státech.

To je všechno, pane místopředsedo. To jsou návrhy pod bodem A1 až A6, které navrhuji hlasovat jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko garančního výboru je doporučující. Pan ministr? (Doporučující.)

Dobře. Zahájil jsem hlasování číslo 387 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 387, z přítomných 165 pro 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

A nyní návrh pod písmenem B. Stanovisko, paní zpravodajko. (Zamítnout, nesouhlas.) Nesouhlas. (Námitka v sále: To není pravda!) Stanovisko garančního výboru, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nebylo přijato. Pan ministr. (Negativní.) Ano. Slyšeli jste. Garanční výbor nepřijal stanovisko k návrhu pod písmenem B, pan ministr nedoporučuje.

Rozhodneme v hlasování číslo 388, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 388, z přítomných 165 pro 36, proti 100, návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, které byly k tisku 458 a budeme hlasovat o návrhu jako celku.

Garanční výbor? (Navrhuje souhlas.) Schválit. Pan ministr? (Souhlas.) Také doporučuje schválit.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 458, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 389 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 389, z přítomných 165 pro 126, proti 35, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 154.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

172.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a za zpravodaje garančního výboru, tím je zemědělský výbor, pan poslanec Petr Kudela. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 575/3, který vám byl doručen 2. března 2016, lhůta k projednání tedy byla zachována. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 575/4.

Ptám se pana ministra zemědělství Mariana Jurečky za navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Otevírám proto rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Petr Bendl a vidím pana poslance Herberta Paveru. Poznamenávám si vás. Pan kolega Petr Bendl je první přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, vystupoval jsem v prvními ve druhém čtení k tomuto návrhu zákona, přičemž ve druhém jsem byl hodně stručný, neboť jsme byli pod časovým tlakem a nechtěl jsem komplikovat situaci v přijetí zákonů, které následovaly. Teď si dovolím zdůvodnit svůj návrh na zamítnutí tohoto zákona. Pomohu si technikou.

Návrh zákona je na jednu stranu potřebný, na stranu druhou řeší řadu věcí nedobře. Ten návrh zákona přináší dvoukolejnost správy státního majetku, kde Státní pozemkový úřad bude k majetku státu přistupovat jinak než např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože to není jediný majetek, který stát má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP