(12.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

Pokud se týká závaznosti referenda, tak tam říká, že vláda je zavázána pozitivně. To znamená musí něco vykonat. Naopak Parlament negativně. To znamená, nesmí překročit to, co bylo stanoveno referendem. Doba je dané volební období plus tři roky. V minulých návrzích se objevovaly dvě teze. Jednak zpřísnit dobu, dát více práv voličům. To znamená, doba by byla pět let bez ohledu na volební období. Na druhé straně se objevily i návrhy na to, aby Parlament mohl změnit vůli voličů, pokud by danou věc podpořily dvě třetiny poslanců a současně dvě třetiny senátorů. To znamená víc než ústavní většina, kde jsou tři pětiny. Návrh v minulosti nezískal podporu. Nicméně uvádím jej tady pro pořádek také.

To, že se referendum nebude konat ve stejné věci po dobu tří let, je logické.

A pokud se týká podrobností o konání referenda, tzn. sběru podpisů, které má stanovit zvláštní zákon, určitě je třeba na to upozornit. Hovořil o tom již pan prezident. Ověřování podpisů pod petici, tak jak je to dnes v souvislosti se zákonem o přímé volbě, je nesprávné. Je rizikové i na základě zkušeností, které máme. Je připravena aspoň v tuto chvíli na Ministerstvu vnitra novela, tzn. pokud by zákon vycházel v době své účinnosti z toho, co bude platné a účinné v době, kdy budeme mít už upravený zákon o přímé volbě, tak by problém vzniknout neměl. Nicméně myslím, že jsou dvě varianty. Buď otázka CzechPointu a registrace konkrétního, který podepisuje na CzechPointu, anebo to, že by se neuváděly, tak jako dnes, jméno a bydliště a podpis pod petici. Ale v návrhu Ministerstva vnitra je myslím logicky to, že by se uvádělo na petici i číslo občanského průkazu, který je samozřejmě kontrolovatelný a přitom to není údaj, který by identifikoval občana v tom smyslu, že by se jednalo o rodné číslo.

Pokud se týká zákona jako celku, nezbývá než konstatovat, než že se jedná o dluh, který máme nejen vůči našim občanům, ale především vůči Ústavě. Anebo naopak, možná především právě vůči voličům. Dluh nemáme jen my po listopadu 1989. I Ústava z roku 1920 institut referenda předpokládala, ale obecní zákon o referendu, který byl navržen, nebyl přijat Národním shromážděním. A ani za první republiky se žádné referendum nekonalo. Pokusů je samozřejmě mnoho. Věřím, že tento bude úspěšný.

Myslím, že není důvod, abychom zdržovali podle mého názoru výjimečně většinovou vůli po tom, že tento institut má být zakotven. A velmi bych varoval před tím, abychom hledali zbytečné rozpory při konkrétní úpravě, abychom se spíše snažili, pokud jsme zastánci referenda jako takového, hledat cestu k tomu, jak návrh upravit, tak aby získal sto dvacet hlasů, než abychom říkali někteří z nás, že referendum sice chceme, ale tohle je moc nebo tohle je málo. Myslím si, že je třeba najít nějakou zlatou střední cestu, a věřím, že se to tomuto návrhu podaří.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Černoch a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Strana Úsvit má celou řadu výhrad k tomuto vládnímu návrhu zákona o celostátním referendu. Já a moji kolegové z poslaneckého klubu vás seznámíme s nejdůležitějšími.

Budeme prosazovat podstatnou změnu tohoto zákona. Parametry, které pan ministr Dienstbier navrhuje, v podstatě neumožňují, aby občané v referendech opravdu rozhodovali o důležitých otázkách - třeba o imigrační krizi. Za největší problém pokládáme omezení okruhu otázek, ke kterému se může referendum vztahovat. Návrh totiž zakazuje hlasovat k mezinárodním závazkům České republiky. Bohužel kvůli vládě je mezinárodním závazkem České republiky většina otázek týkajících se imigrace. Mezinárodním závazkem jsou imigrační kvóty, třeba že nám byly nadiktovány z Bruselu. Mezinárodním závazkem je také nemožnost trvale chránit státní hranice, a to díky Schengenu. Mezinárodním závazkem je naše setrvání v EU. Mezinárodním závazkem by byl také např. bezvízový styk s Tureckem.

Dnes se o všech těchto otázkách dá hlasovat na základě speciálních zákonů. A Úsvit speciální zákony o referendu už předložil k otázkám imigrační kvót a k setrvání České republiky EU. Vládní návrh by zakázal hlasovat o všech těchto věcech, které jsou podle našeho názoru ty nejdůležitější otázky dneška, a občané České republiky musí mít právo o těchto otázkách rozhodovat. Je to zlý úmysl vlády zablokovat možnost ptát se na tyto otázky.

Představme si slepou uličku, do které by se pan premiér Sobotka dostal, kdyby mu občané zakázali přijímat imigranty na základě kvót. My jsme toto referendum položili na stůl a pan premiér Sobotka zoufale potřebuje důvod, jak a proč ho shodit. Je jasné, že občané by vládě hodili imigrační politiku na hlavu. Otázka přijímání islámských imigrantů, otázka ochrany hranic, otázka kvót všude tam, kde občané stojí rozhodně proti vládní koalici, si vláda rozhodne sama bez ohledu na občany. A to mi na tomto návrhu opravdu přijde sprosté. Předložit návrh referenda jen jako prázdnou schránku. O opravdu důležitých otázkách, kde se vláda názoru občanů bojí, tam se rozhodovat nesmí.

Položte si sami otázku, jak by občané odpověděli na otázky z našeho referenda o kvótách. Cituji z našeho zákona: "Souhlasíte s tím, aby ČR nedodržovala jakýkoliv právní akt Evropské unie o relokacích žadatelů o mezinárodní ochranu? Souhlasíte s tím, aby ČR podala k soudnímu dvoru žalobu nebo se k takové žalobě připojila proti každému právnímu aktu Evropské unie o relokacích žadatelů o mezinárodní ochranu?" Je jasné, že občané by rozhodli v obou otázkách ano. Ptám se tedy, proč vláda nechce mandát občanů v těchto věcech. Protože prosazuje svůj názor a za žádnou cenu nechce pustit ke slovu obyčejné lidi. Lidé si volí své zástupce, aby prosazovali jejich zájmy. Pokud se tak neděje jako v případě české vlády, musí zůstat nástroj, jak vládě říci ne. To je pravá podstata referenda.

Dámy a pánové, přímá demokracie a referendum jsou základními principy strany Úsvit. My už jsme návrh Poslanecké sněmovně předložili. Byl ale smeten. A jak řekl pan prezident, všichni jsme si rovni a každý má mít právo rozhodovat o důležitých otázkách své země. Tento zákon podpoříme, ale budeme navrhovat změny, aby se referendum nestalo jen kosmetickým prvkem, ale stalo se opravdovým nástrojem občanů, aby měli možnost vyjádřit svou vůli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP