(10.50 hodin)
(pokračuje Mihola)

Další významnou změnou, kterou přináší novela zákona o veřejném ochránci práv, je právo ombudsmana podávat žalobu ve veřejném zájmu v diskriminačních věcech. Již podle aktuální právní úpravy má ombudsman takzvanou zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, jestliže se k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem. (Velmi silný hluk v celém sále.)

Taková pravomoc koresponduje s koncepcí ombudsmana jako subjektu chránícího osoby před porušováním práva a principu dobré správy ze strany orgánů veřejné správy. Ombudsman by byl oprávněn podat žalobu v občanskoprávním sporu, pokud by se porušení práva na rovné zacházení nebo diskriminace mohly dotknout většího nebo neurčitého počtu -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, že vás přerušuji, ale hluk ve Sněmovně je opět velký, tak já... už kolegové poslechli. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Mihola: - už se blížím ke konci, nebojte - nebo diskriminace mohly dotknout většího nebo neurčitého počtu osob, anebo pokud by jimi mohl být vážně ohrožen veřejný zájem. Tato změna rovněž vzdaluje ombudsmana od instituce chránící osoby před porušováním práva a principu dobré správy ze strany orgánů veřejné správy.

Alternativní výčet těchto dvou podmínek nabízí ombudsmanovi značně široký prostor k aplikaci této pravomoci. Problematickým prvkem je rozšiřování možnosti zasahování veřejnoprávního subjektu do soukromoprávních vztahů v oblasti porušení práva na rovné zacházení nebo diskriminace, zejména pak s ohledem na specifickou úpravu důkazního břemene v rámci antidiskriminačních sporů.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že s dalším posílením pravomocí veřejného ochránce práv mám zásadní problém, mají ho také mnozí moji kolegové v KDU-ČSL. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji zde faktickou poznámku pana poslance Borky, je-li tomu tak? Není. Tak, teď s přednostním právem pan ministr a jenom ho poprosím, aby byl stručný, protože v 10.55 budu muset přerušit z organizačních důvodů na chvilku jednání, protože očekáváme příchod pana prezidenta. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, zkusím to doopravdy stručně, byť v té rozpravě zaznělo hodně.

Znovu bych zdůraznil, že ve vládním prohlášení je obsažen závazek svěřit veřejnému ochránci možnost obracet se na Ústavní soud s rušením zákonů. Určitou ekvilibristiku se slovy, kterou jsem tady před chvilkou zaznamenal, považuji doopravdy za velmi originální.

Stejně tak se vláda zavázala posílit ochranu proti diskriminaci. Ano, je i jiná možnost. Můžeme svěřit možnost podávat antidiskriminační žaloby právnickým osobám, které mají ochranu proti diskriminaci jako předmět činnosti. Předpokládám, že by to zde ve Sněmovně vyvolalo skutečné nadšení, kdyby vláda šla touto cestou.

K některým poznámkám, který se týkaly dělby moci. Nezavádí se zde žádná čtvrtá moc ve státě. Ono to bohužel, nebo naštěstí dnes nefunguje tak, že jsou tři jasně vymezené moci ve státě. Je celá řada nezávislých institucí, které se této klasické dělbě moci... které se z ní vychylují. A neznamená to ovšem, že by dělba moci tím byla jako určitý základní princip popřena.

K tomu, co tady avizovala paní poslankyně Hnyková, s právem šaría. To, když řeknu slušně, tak je úsměvné, protože pokud se podíváte do ustanovení, kam se toto má doplnit, tak tady se mluví o cíli posílit ochranu osob před mučením, krutým nelidským ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Z hlediska legislativní techniky právní systematiky to, co tady paní poslankyně avizovala, tak právo šaría, respektive jeho důsledky, nejsou mučením, nejsou krutým nelidským ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. Předpokládám, že to je přesně to, co tím svým návrhem paní poslankyně chtěla sdělit.

Ještě poslední poznámka, protože čas mě tlačí, se týká pařížských principů a nezávislosti veřejného ochránce práv. Pařížské principy jsou doopravdy takzvané soft law samy o sobě. Nicméně jsou vlastně univerzálně uznávaných standardem klasifikace nezávislosti institucí tohoto typu, které se stávají tvrdým právem při výkladu mezinárodních smluv ať už na úrovni OSN, nebo Rady Evropy, a trvám na tom, že ten avizovaný návrh libovolné odvolatelnosti veřejného ochránce je porušením těchto principů a byli bychom vystaveni velmi tvrdé kritice na úrovni OSN a Rady Evropy, kdybychom šli touto cestou. A myslím si, že stávající úprava naprosto přesně z jedné strany garantuje nezávislost a v těch přesně stanovených a jednoznačně stanovených důvodech umožňuje odvolat veřejného ochránce práv. Ale pouze v těch případech, a nikoliv kdykoliv si kdokoliv vzpomene, že se mu zrovna znelíbil, protože vykonával činnost příliš nezávisle.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a v tuto chvíli na pár minut přerušuji jednání Sněmovny a přerušuji jednání tohoto bodu. Jinak ještě poprosím kolegy, aby se nevzdalovali ze sálu, protože během pár minut budeme vítat pana prezidenta.

 

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP