(10.10 hodin)
(pokračuje Adamová)

Jednání bylo třikrát přerušeno v Poslanecké sněmovně, přerušovalo se také ve výborech a od samotného zahájení tohoto projednávání uběhl už více než rok. Nemám pocit, že by se však za tu dobu, za ten víc než rok, odstranily nedostatky, ke kterým jsme se napříč politickým spektrem všichni vyjadřovali. Naopak oba výbory přijaly pozměňovací návrh, kterým se funkce nebo pravomoci veřejného ochránce práv ještě o jednu rozšiřují, a to o funkci monitorovacího orgánu pro práva osob se zdravotním postižením, jak už o tom tady mluvili i předřečníci. S tímto opatřením bych neměla žádný problém. Myslím si, že tady jako pravomoc by veřejný ochránce práv ji měl mít přiřknutou.

Ústavněprávní výbor navrhuje, aby předtím, než veřejný ochránce práv předloží Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona nebo jeho části, o tomto záměru informoval petiční výbor Poslanecké sněmovny. To samozřejmě není dostačující, protože to, že bude věc projednána ve výboru, nemění nic na tom, že instituce svým způsobem podřízená Poslanecké sněmovně bude v podstatě vykonávat kontrolní funkci svému nadřízenému orgánu. Proto jsem do systému nahrála dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká právě podávání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení zákona. Druhý se týká veřejné žaloby ve věci diskriminace. Chápu, že někdo souhlasí s jednou z těch pravomocí a nesouhlasí s druhou, či naopak, nebo má stejný postoj k oběma jako já, takže může nesouhlasit s oběma. Dávám tedy možnost, jak toto řešit. Obě tato oprávnění navrhuji z vládního návrhu vypustit, resp. je veřejnému ochránci práv nepřidělit. Ke svým pozměňovacím návrhům se samozřejmě přihlásím i v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezké dopoledne. Chtěla bych vám představit pozměňovací návrh, který sice do systému vložila moje kolegyně Olga Havlová, ale byla nemocná, i když dneska přišla, ale necítí se natolik zdráva, tak si dovolím vám ho předložit já.

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost kontrol veřejného ochránce práv i na uplatňování práva šaría. Ať chceme, nebo ne, příliv nelegálních imigrantů do Evropy z islámských zemí s sebou toto riziko přináší. Impulsem pro náš návrh se stalo vystoupení paní Šabatové zde v Poslanecké sněmovně při projednávání zprávy o činnosti ombudsmana v prosinci minulého roku. Kolega Marek Černoch otevřel téma, kdy ombudsmanka kritizovala poměry v českých záchytných zařízeních. Je přitom pravda, že se pracovníci těchto záchytných zařízení chovali k nelegálním imigrantům víc než profesionálně. Sama jsem tam byla a viděla jsem, v jakých poměrech žili imigranti a v jakých poměrech byli naši policisté.

Za druhé paní Šabatová zde veřejně řekla, že se odmítá zabývat koránem, protože - a teď cituji paní Šabatovou: "To není mým zákonným úkolem." Paní ombudsmanka se zabývá s prominutím každou maličkostí. Čteme to v denním tisku a někdy nad tím občané naší země kroutí hlavou, co ještě dokáže vymyslet. Ale toto zásadní porušení lidských práv platných v České republice si není ochotna přiznat. Podle nás je možné, aby ombudsman řešil otázky útlaku v důsledku uplatňování náboženských právních systémů už podle stávajícího znění zákona. Pokud se ale paní Šabatová k tomuto necítí povinna, musíme jí to přikázat zákonem, jinak to nejde. Veřejný ochránce práv provádí kontrolu lidských práv podle zákona tam, kde se nachází osoby omezené na svobodě. Tam primárně spadají jednak věznice a jednak - a to je to zásadní - zařízení pro zajištění cizinců a pobytová střediska pro azylanty. Zde je riziko řízení (šíření?) náboženské nesnášenlivosti nejvyšší. Důkazem jsou zprávy v těchto zařízeních v Německu, věřím tomu, že jste si je v tisku přečetli.

Další věcí, kterou chceme uložit ombudsmanovi, je, aby při hodnocení azylových zařízení přihlížel k aktuální migrační situaci. V případě krize totiž nelze z objektivních důvodů dosáhnout toho, že budou vždy v celé své šíři splněny předepsané standardy například týkající se obsazení pokojů. Podle našeho pozměňovacího návrhu musí ve svém hodnocení ombudsman přihlédnout k objektivní situaci a nemůže azylová zařízení bezhlavě kritizovat bez ohledu na to, že právě může probíhat překotně imigrační krize. Výsledek by měl být takový, že až příště pojede paní Šabatová do detenčního zařízení, nebude komentovat, jestli mají nelegálové dost měkké matrace, ale prošetří také, jestli není v těchto zařízeních uplatňováno právo šaría.

To, že v těchto zařízeních pro nelegální imigranty jsou tyto náboženské problémy, je více než zřejmé. Podívejme se na zprávy z Německa. Zde jsou křesťané, Kurdové a jezídi v německých táborech stále častěji napadáni muslimskými uprchlíky kvůli víře. Dochází také k pronikání islamistických radikálů a k posilování salafistického hnutí v Německu. Podle předsedy německých policejních odborů Rainera Wendta dochází v Německu téměř denně k cíleným a dobře připravovaným násilným konfliktům kvůli etnické nebo náboženské příslušnosti.

A já nevěřím, že nás zrovna paní Šabatová před tímto ochrání. Ale je nutno, aby se k tomu postavila čelem. My jí tímto pozměňovacím návrhem nabízíme pomocnou ruku. Všem pochybovačům o právu šaría říkáme jasně: štrasburský soud pro lidská práva řekl, že právo šaría je neslučitelné s Úmluvou o ochraně lidských práv, a to kvůli jeho pravidlům trestního práva, nepřiznání rovnoprávného postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů. Ano, šaría je na území České republiky nepřijatelná a cokoli, co nás před ní aspoň trochu ochrání, musíme podporovat.

Děkuji vám za pozornost. V podrobné rozpravě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost. (Tleská poslankyně Lorencová z hnutí ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, máte slovo. (Hluk v levé části sálu.)

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěla bych ve zkratce vysvětlit základ svého pozměňovacího návrhu, který načtu v podrobné rozpravě, který se týká rozšíření -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, omlouvám se. Poprosím kolegy vlevo, nechci je jmenovat, aby nevykřikovali nahlas.

 

Poslankyně Radka Maxová: - který v podstatě rozšiřuje možnosti odvolatelnosti ombudsmana či ombudsmanky. Zákon o veřejném ochránci práv rozeznává dvě formy zániku funkce ochránce, a to pozbytím funkce nebo odvoláním z funkce. K pozbytí funkce dochází ex lege, to znamená ze zákona, dnem následujícím po dni, kdy nastala zákonem předvídaná skutečnost. Co se týče případné odvolatelnosti ombudsmana, je třeba konstatovat, že podle současné právní úpravy je ochránce téměř neodvolatelný. Odvolat jej lze pouze ve dvou případech, a to pokud vykonává činnost, která je v rozporu a neslučitelná s jeho funkcí, anebo je-li členem politické strany či hnutí. Žádné ustanovení zákona tudíž nepamatuje na situaci, kdy by například ochránce nemohl vykonávat svou funkci z důvodu špatného zdravotního stavu. Stejně tak zákon pominul možnost odvolání ochránce v případě, že se při výkonu své funkce dopustil závažného pochybení, což znamená zavinění porušení povinnosti ochránce či takové jednání, které ohrožuje důvěru ve funkci ochránce, případně snižuje vážnost této funkce.

Musím konstatovat, a to už tady bylo zmíněno, že řádný výkon funkce ombudsmana je takzvané řešení stížností na jednání jednotlivých úřadů. Tato funkce touto možností rozšíření odvolatelnosti v žádném případě nebude ohrožena, jak je mi namítáno i ze strany pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP