(10.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Hezké dopoledne, dámy a pánové, já myslím, že v minulém prvním čtení bylo zvykem, že seděla na jednání Poslanecké sněmovny paní Šabatová, a myslím, že bychom na tom měli trvat, aby tomu tak bylo i dnes. Přijde mi naprosto nepřijatelné, že se tady mění takto zásadní zákon a paní ombudsmanka tady není přítomna. Jak je to možné? Jak je možné, že vláda a pan ministr Dienstbier nezajistil přítomnost paní ombudsmanky? Navrhuji tedy přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní Šabatové.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, je to procedurální návrh, já o něm musím nechat hlasovat bez rozpravy. Dříve než tak učiním, všechny kolegy svolám z předsálí, odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Dříve než zahájím hlasování, jenom zopakuji procedurální návrh paní poslankyně Černochové, která navrhuje přerušení projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti paní ombudsmanky.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 336, do kterého je přihlášeno 114 přítomných, pro 27, proti 52. Návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že šlo o procedurální návrh, jsem se k tomu nemohl vyjádřit, přesto tak učiním následně. Já ten návrh považuji za zcela pokrytecký. Je potřeba si uvědomit, že u minulého návrhu tady také nebyl předvoláván na půdu Poslanecké sněmovny prezident NKÚ a neděje se tak u žádného zákona, kde se projednává činnosti nějakého orgánu. Jde o vládní návrh zákona, veřejný ochránce, ať už bude schválený jakýkoli zákon, musí přijmout tu právní úpravu, on není tím, kdo by ji tady navrhoval, určoval, on je cílem té právní úpravy, nikoli jejím autorem. Myslím si, že ten návrh byl zcela nesystémový.

A ještě bych se ohradil proti tomu, že vláda nebo já jsme nezajistili účast veřejné ochránkyně. Je to Poslanecká sněmovna, která organizuje projednávání, a kromě toho, že nebyl žádný důvod tady zajišťovat přítomnost veřejné ochránkyně práv, tak v každém případě by to byla otázka vedení Poslanecké sněmovny, a nikoli vlády nebo jednotlivého ministra, který návrh předkládá.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. A nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, který je přihlášen jako první do rozpravy, připraví se pan poslanec Pleticha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já v první řadě musím říct, že v tomto případě souhlasím s panem ministrem, protože my tady neupravujeme zákon pro paní Šabatovou, ale my tady upravujeme zákon pro ombudsmana, veřejného ochránce práv jako takového obecně.

Já patřím mezi ty, kteří jsou z principiálních důvodů proti rozšíření těch několika pravomocí pro veřejného ochránce práv. Mám na mysli možnost ombudsmana obracet se na Ústavní soud se žádostí zrušit domněle sporný zákon a možnost podávat veřejné žaloby kvůli domnělé diskriminaci. Takové pravomoci jsou podle mého názoru projevem individuálního postoje a nemohou nahradit obecný justiční systém. Možnost obracet se přímo na Ústavní soud zavedlo při přechodu k demokracii pro ombudsmany jenom několik postkomunistických zemí. Z vyspělých parlamentních demokracií má tuto pravomoc ombudsman ve Francii a v Portugalsku, nemá ji třeba ombudsman v kolébce demokracie, ve Velké Británii, ani ombudsman ve Švédsku, kde tento institut v roce 1802 vznikl. V posledně jmenovaných a ve většině dalších vyspělých zemí se ombudsman opírá o sílu své přirozené autority. A tak si myslím, že by to mělo být i u nás.

Teď jenom krátce k druhé navrhované pravomoci, možnosti podávat za poškozené antidiskriminační žaloby. To je v podstatě rarita, to přiznal i pan ministr spravedlnosti, který jinak celý zákon podporuje, kterou zavedli, pokud jsou mé informace aktuální, snad jenom na Slovensku. Já si myslím, že je to otázka soudů, primárně otázka soudů.

Připravil jsem a do systému načetl pozměňovací návrh, kterým eliminuji sporné pravomoci, tedy oprávnění ombudsmana podávat návrhy k Ústavnímu soudu a podávat antidiskriminační žaloby. Dále ve svém pozměňovacím návrhu doporučuji také vypustit ze stávajícího zákona oprávnění ochránce práv vůči zaměstnavatelům a dalším soukromým osobám. Institut ombudsmana byl totiž zřízen na ochranu jedince či skupiny před úřady a veřejnými institucemi.

Ústavněprávní výbor zahrnul většinu mých tezí z pozměňovacích návrhů do svého doporučujícího usnesení. V jednom případě navrhl výbor kompromisní variantu. Dává veřejnému ochránci práv možnost navrhovat zrušení údajně neústavních zákonů po projednání v petičním výboru PS - zdůrazňuji po projednání. To je poměrně přijatelný kompromis. Přesto se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému původnímu pozměňovacímu návrhu, který je poněkud širší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Pletichu, připraví se paní poslankyně Adamová.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zrovna se to krásně sešlo, já tady navážu na svého předřečníka, ale s tím, že mám názor trochu jiný.

Já si myslím, že antidiskriminační žaloba by měla patřit do portfolia pravomocí ombudsmanky, ovšem, nebo ombudsmana, obecně mluvím o tom úřadě, ovšem až za předpokladu, kdy se nepodaří dosáhnout nápravy využitím jiných jejich oprávnění. Proto jsem připravil i já pozměňovací návrh, který toto oprávnění dává, ale až jako poslední instanci, když se nepodaří dosáhnout nápravy jinak. K tomuto pozměňovacímu návrhu se potom v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych opět vystoupila k vládnímu návrhu zákona, který navrhuje rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv o možnost podávání veřejné žaloby ve věci porušení práva na rovné zacházení a diskriminace a o možnost navrhovat Ústavnímu soudu zrušení zákonů či jejich částí.

Už v rámci zkráceného připomínkového řízení se proti těmto návrhům vyjadřovalo např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, předsedkyně Nejvyššího soudu a další orgány. Ve většině případů však nebylo k jejich připomínkám přihlédnuto a vláda nám tak prostřednictvím pana ministra Dienstbiera předkládá návrh, který v podstatě kancelář VOP napsala téměř na míru sama sobě, a ostatně paní Šabatová zde i na výborech novelu mnohokrát obhajovala.

Již v prvním čtení jsem navrhovala zamítnutí. Odpočátku si myslím, že rozšiřování pravomocí veřejného ochránce práv není potřebné. V průběhu prvního čtení a během jednání výborů se proti navrhovaným opatřením vyjadřovali kolegové a kolegyně napříč politickým spektrem. Někteří vystupují pouze proti rozšíření o institut veřejné žaloby, jiní proti pravomoci navrhovat zrušení zákonů. Řada kolegů a kolegyň považovala uvedená oprávnění za nesystémová, která porušují principy dělby moci a destabilizují ústavní pořádek České republiky, k čemuž se také přikláním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP