(9.50 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

U druhé kompetence, kterou je veřejná žaloba ve věcech diskriminace, bohužel ústavněprávní výbor podpořil návrh na její vypuštění. To samozřejmě považuji za nešťastný krok, protože by tím nebylo naplněno vládní prohlášení, které zavazuje vládu k posílení ochrany proti diskriminaci. Tento nástroj považuji z hlediska ochrany diskriminovaných osob za velmi efektivní. Je potřeba si uvědomit, že prostředky obrany proti diskriminaci, které jsou individuální, v tomto případě jsou velmi složité, nákladné, pro lidi často nesrozumitelné. Je potřeba si uvědomit, že oběťmi diskriminace jsou velmi často osoby, které mají slabší postavení ve společnosti, někdy nižší sociální kompetence, a právě např. antidiskriminační žaloba patří k nejkomplikovanějším právním otázkám. To znamená, že praktická dostupnost ochrany proti diskriminaci je často velmi nízká. My to vidíme i na reálném počtu žalob, které jsou podávány, které nijakým způsobem nekorespondují se statistickými daty v oblasti diskriminace, které máme k dispozici. Mimo jiné i tato pravomoc veřejného ochránce je doporučována na mezinárodní úrovni různými výbory, které sledují ochranu práv a proti diskriminaci OSN a Rady Evropy. Jsem rád, že petiční výbor na rozdíl od ústavněprávního výboru doporučil ke schválení zákon včetně této části, tedy tak, jak byl předložen.

Logická je samozřejmě změna účinnosti návrhu vzhledem k průtahům v projednávání tohoto návrhu zde na půdě Poslanecké sněmovny.

Zmínil bych se ještě o jednom návrhu, který se věnuje otázce, která vůbec není obsažena v předloženém návrhu, a to je možnost odvolání ochránce z jeho funkce Poslaneckou sněmovnou. Podle tohoto návrhu by měla Poslanecká sněmovna mít možnost ochránce odvolat v případě závažného pochybení. Tento pojem v návrhu není nijak definován a naopak je natolik obecný, že by v zásadě to odvolání mohlo být zdůvodňováno kdykoliv. Je to přitom otázka nezávislosti a nestrannosti výkonu funkce veřejného ochránce na politické moci. Jakkoli je ochránce volen a do jisté míry odpovědný Poslanecké sněmovně, myslím si, že takovýto návrh by byl zcela nepřijatelným zásahem do nezávislosti, tak jak je definována pro tyto instituce mezinárodními standardy. Zmiňoval jsem právě to prozatím i u svěření monitorovacího mechanismu práv osob se zdravotním postižením veřejnému ochránci, kde právě i úmluva OSN takovéto garance nezávislosti předpokládá, a že právě to je důvodem, proč navrhujeme tuto pravomoc svěřit veřejnému ochránci. Tady by ta nezávislost takovým návrhem byla zásadně zpochybněna a myslím si, že doopravdy je zcela nepřijatelné takovouto cestou postupovat.

Já myslím, že na úvod by to stačilo. Samozřejmě se vyjádřím k následné debatě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán petičnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 379/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na dvou svých schůzích, přičemž ta zásadní proběhla dne 2. září 2015, kdy přijal po rozpravě následující doporučení, která máte rozeslána v tisku 379/3.

Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila.

Dále doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Těch bodů je celkem třináct, týkají se doplnění právě toho, o čem mluvil pan ministr Jiří Dienstbier. Týká se doplnění toho, že ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením. Dále se to týká v bodě 2 odkazů, v bodě 3 taktéž nahrazením slov a čísel. Čtyřka je obdobná. V bodě 5 se navrhuje, aby se v § 21 písm. b) odst. 2 ve větě první doplnila slova "a dále osoby, kterým zvláštní právní předpisy ukládají povinnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací", tak aby tato slova se vypustila. (?) Dále v šestém bodě rovněž navrhuje vypustit slova "a osoby". V sedmém bodě rovněž v podobném duchu. V osmém bodě se navrhuje vložit nový odstavec § 21c, který se týká opět sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením. Dále v devátém bodě se navrhuje, aby se vložil nový odstavec § 25a, který ukládá ochránci práv k plnění úkolů zřízení poradního orgánu pro spolupráci při monitorování provádění mezinárodní smlouvy a s tím související ustanovení. V části deset se navrhuje, aby část druhá se vypustila, ostatní se přečíslovaly. V jedenáctém bodě se navrhuje změna ustanovení v zákoně o Ústavním soudu. Ve dvanáctém bodě se navrhuje vypuštění dosavadní části čtvrté a páté a ve třináctém bodě se navrhuje změnit účinnost přijetí zákona.

Dále ústavněprávní výbor pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále, za čtvrté, zmocnil mě jako zpravodaje výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, což právě činím, a dále ústavněprávní výbor zmocnil mě jako zpravodaje výboru, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativní a technické úpravy. Toť vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji, a nyní prosím zpravodajku petičního výboru paní poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Přeji dobrý den. Petiční výbor shodně jako výbor ústavněprávní Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o veřejném ochránci práv, a doporučuje přijetí některých pozměňovacích návrhů. Zčásti už se k nim zde vyjádřil pan ministr, zčásti jsou shodné nebo podobné s doporučením výboru ústavněprávního. Já bych v tomto odkázala na usnesení petičního výboru z jeho 22. schůze z 23. června 2015. Všimněte si, jak některé návrhy zákonů, přestože nejsou poslanecké, jsou v programu odsouvány. Toto usnesení petičního výboru je obsaženo v tisku 379/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které mám prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Soukup. (Poslankyně Černochová má námitku z místa.) Paní poslankyně, vy jste zmáčkla faktickou poznámku, se kterou vás nemůžu pustit, protože rozprava není rozběhlá. Faktická poznámka je reakce na průběh rozpravy, a jestli chcete využít přednostního práva, to vám dát nemůžu, protože pan poslanec Stanjura není omluven z dnešního jednání. Takže prosím, abyste se případně přihlásila do rozpravy. Nemohu vám pustit faktickou, protože rozprava je teď spuštěná a faktická je reakce na průběh rozpravy. Jedině v případě, že máte procedurální návrh. Tak prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP