(12.50 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 byla vypracována MPO na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva informuje o vývoji vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2014 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje souhrnné informace o podporách poskytnutých MSP z národních prostředků a prostředků Evropské unie jednotlivými ministerstvy v loňském roce.

Podnikatelskou činnost k 31. 12. 2014 vykonávalo 1 124 380 právnických a fyzických osob, přičemž podíl malých a středních podniků na celkovém počtu byl 99,84 %.

Rád bych upozornil, že v předminulém roce malé a střední podniky zaměstnávaly 1 784 000 zaměstnanců, což představuje 59 % zaměstnanců z celkového počtu pracovníků v podnikatelském sektoru.

Významnou roli v ekonomice hrají investice malých a středních podniků, které dosáhly v roce 2014 hodnotu 396 mld. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2013 o necelých 7 %. Podíl MSP na celkových investičních nákladech v ČR dosáhl necelých 58 %.

Čísla o tom, kolik bylo vyčerpáno operačními programy na konci roku 2014, která tady mám, považuji za nerelevantní, protože do konce minulého roku, o kterém zpráva nemluví, již bylo vyčerpáno všechno.

Co se týká největších problémů malých a středních podniků, ty se musejí vyrovnat s nedostatečným množstvím zakázek a s tím i spojenou velkou konkurencí, administrativní zátěží, nízkou dostupností kvalifikovaných pracovníků a zkušených manažerů. Podniky vidí jako problematické rovněž zvyšující se náklady na ztížený přístup k financování, a to zejména pro nově se rozvíjející firmy.

Na základě výše uvedeného chci potvrdit závazek Ministerstva průmyslu a obchodu, že se budeme i nadále soustřeďovat především na podporu inovačních aktivit, exportu, oblast energetiky, zpřístupnění rozvojového i provozního financování a na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Tato opatření jsou implementována především prostřednictvím nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterém již bylo podáno přes 5 700 žádostí o celkové výši 145 mld. Kč. Rád bych na tomto místě oznámil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo prvním resortem, který vyhlásil výzvy v rámci nového programového období.

Na závěr sděluji, že materiál Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014 byl schválen vládou ČR usnesením 728 dne 9. září 2015. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a konstatuji, že usnesení hospodářského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 640/1. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Martin Novotný, informoval vás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, budu stručný. V diskusi projednal hospodářský výbor tuto zprávu a všechny její podstatné statistické údaje. Zaměřili jsme se, ostatně jako už loni při projednávání této zprávy, na vývoj počtu malých a středních subjektů. Tam jsme konstatovali některé negativní trendy související s poklesem. Největší část debaty byla samozřejmě věnována budoucím potenciálním důsledkům stávajících opatření vlády ČR, to je třeba potenciálnímu vlivu zavedení EET na podnikatelský sektor apod.

Po diskusi hospodářský výbor přijal následující usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014. V tomto usnesení zároveň výbor pověřil mě, abych o projednání v hospodářském výboru informoval a toto usnesení navrhl, což jsem také učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj zopakuje tu část, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Martin Novotný: Měl bych tady doslova načíst návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014, sněmovní tisk 640. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tomto návrhu budeme hlasovat, a to v hlasování číslo 310, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh, kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 132 pro 116, proti nikdo. Návrh byl schválen a zprávu jsme vzali na vědomí. Končím bod číslo 215.

 

Konstatuji, že následující body jsou body ministra obrany, který je řádně omluven ze schůze, a protože nemám doručeno žádné usnesení vlády, kdo ho může nahradit, přerušuji jednání do 14.30 hodin, do zahájení ústních interpelací.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP