(12.40 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Neúplné složení kontrolní rady Grantové agentury České republiky by snad mohlo vysvětlovat ono meziroční snížení počtu kontrol na zasedání hodnoticích panelů a oborových komisí ze 70 na 47. Ve výčtu kontrolní radou zjištěných nedostatků se jich opět řada tradičně opakuje z předchozího roku. Opakovaně se vyskytují problémy v oblasti účelného využívání finančních prostředků. Kontrolní rada zjistila nedostatky v čerpání jednotlivých položek rozpočtu bez předchozího schválení poskytovatelem, dále nesprávné čerpání a účtování finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, neoprávněné čerpání finančních prostředků na úhradu nákladů, které nesouvisejí s řešeným projektem a podobně. Častými prohřešky bylo rovněž využití finančních prostředků poskytnutých na úhradu osobních nákladů studentů pracujících na řešení projektu na jiné účely.

Ve výčtu pozitivních trendů ve vývoji a činnosti Grantové agentury České republiky, které uváděla kontrolní rada, je hodný pozornosti zejména fakt, že počet žádostí vyřazených z formálních důvodů činí jen 1 % a že se zvýšila transparentnost a optimalizuje se výběr oponentů projektových žádostí. Kontrolní rada Grantové agentury České republiky řešila za uvedené období 23 stížností na neudělení grantu či na výsledek oponentního řízení a rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky, což je tedy pokles oproti 39 stížnostem za rok předchozí.

Dámy a pánové. V rámci obecné rozpravy k problematice kontrolní rady Grantové agentury a její zprávě zatím vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se přihlásil pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Ano, tady budu, vážený pane předsedající, už naprosto konkrétní. Jde o usnesení garančního výboru, kde se mimo jiné říká: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Stanislava Labíka, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2014 do října 2015. Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konečně za třetí, pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem právě učinil.

Musím ovšem podotknout, že součástí jednání zmíněného výboru je i další usnesení. A rozhodně ho nemůžeme opomenout. Ano, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky Stanislava Labíka, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka, a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala i toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví podle § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací v platném znění výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky tak, jak máte uvedeno v písemném podkladu. Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí, pověřuje zpravodaje poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Panu předsedajícímu určitě nemusím připomínat, že je třeba, abychom o každém usnesení hlasovali zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak mohu podrobnou rozpravu ukončit.

Budeme hlasovat. Nejdříve o návrhu obsaženém ve sněmovním tisku 634/1, a to je vzetí zprávy na vědomí. Tedy ten bod jedna doporučuje. Poté bychom hlasovali o sněmovním dokumentu 3139 a to by bylo doporučení pro schválení odměn členům Grantové agentury. Hlasování je dle zákona samostatné, čili budeme hlasovat dvakrát.

 

To první hlasování, vzetí zprávy o činnosti Grantové agentury, hlasování 308, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 308. Z přítomných 131 poslance pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o usnesení obsaženém ve sněmovním dokumentu 3139, to je doporučení pro schválení odměn členům Kontrolní rady Grantové agentury.

Zahájil jsem hlasování číslo 309 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 309. Z přítomných 133 poslanců pro 113, proti nikdo. Návrh byl také přijat.

 

Děkuji kolegovi Grebeníčkovi a končím bod číslo 214.

Ještě než přistoupíme k bodu číslo 215, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 se do konce jednacího dne omlouvá ministr vnitra Milan Chovanec, od 12.15 do konce jednacího dne pan kolega Mihola. Dále se omlouvá z dnešního jednání od této chvíle pan poslanec Ivan Pilný. A pan první místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Pan kolega Volný od 14.30 do konce pracovního dne. Pan kolega Klaška od 11.15 do konce jednacího dne. A stejně tak paní kolegyně Olga Havlová se omlouvá z jednání do konce dnešního jednacího dne. Tak to byly omluvy.

 

Můžeme pokračovat bodem číslo

215.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2014
/sněmovní tisk 640/

Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Požádám zároveň, než se pan ministr ujme slova, aby se u stolku zpravodajů usadil pan poslanec Martin Novotný, který je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP