(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Ne? Nehlásí se, tak došlo k omylu. Ptám se, kdo je další do rozpravy, protože do obecné rozpravy nemám žádnou další přihlášku. Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím.

Hlásí se paní předsedkyně petičního výboru se svým vystoupením už do podrobné rozpravy? Ano. Potom v podrobné rozpravě ještě kolega Fiedler. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Ano, děkuji. Kolegyně a kolegové, posláním petice je vyjádřit postoj petentů k problému, který se jich týká, a upozornit na něj orgán, který je kompetentní tento problém řešit. Já jsem velmi ráda, že alespoň jedna z četných peticí, které byly projednávány jak v tomto, tak předcházejících volebních obdobích, vyvolala tak velkou pozornost. Možná zbývá otázka, proč jsme se podrobně nevěnovali názoru našich občanů na referendum, na odmítnutí církevních restitucí nebo zdravotnických poplatků. Ale chtěla bych vám poděkovat, že v tuto chvíli se začínáme názorem našich občanů zabývat.

Petiční výbor doporučuje, abychom rozhodli o tom, že zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 30. 6. 2015 bereme na vědomí. Jsem přesvědčena, že je to hlasovatelné i samostatně vedle případného usnesení pana kolegy Stanjury. Upozorňuji, že zpráva neobsahuje pouze petici k migraci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni petičního výboru. A nyní k rozpravě podrobné pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nejprve chci říct, že k druhé nejvíce podepsané petici, a to je nesouhlas mnohých vinařů a majitelů vinoték (nesrozumitelné), určitě budeme podrobně a obšírně vystupovat, až budeme v prvém čtení projednávat vinařský zákon. Tak to bude minimálně druhá z těch peticí, o které se bude podrobně debatovat na plénu Poslanecké sněmovny.

Já se chci přihlásit k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem podal v obecné rozpravě. On se určitě nevylučuje s navrženým usnesením petičního výboru. Já bych tam jenom doplnil datum. To znamená: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR o písemné stanovisko k petici občanů, kteří odmítají systém povinných kvót, do 11. dubna.

Dne 12. dubna začíná příští plénum Poslanecké sněmovny a bylo by dobré, kdybychom v úterý na klubech už měli toto písemné stanovisko k dispozici. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní po druhé pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já si tady dovolím doplnit návrh usnesení kolegy Stanjury o druhý bod, svůj: a aby vláda odpověděla nebo vyjádřila své stanovisko k požadavku petentů k provedení kroků na vypsání referenda k této otázce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže jsou tři body samostatně hlasovatelné v této věci. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, tím podrobnou rozpravu končím.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o jednotlivých bodech samostatně, protože každý byl předložen samostatně a jsou nesouvisející, protože každý se týká jiné věci. Jedno je tedy vzetí na vědomí, druhé je předložit zprávu vlády do 11. dubna o stanovisku ke kvótám a třetí je o návrhu na referendum.

Ještě paní předsedkyně výboru petičního. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pane místopředsedo, já jsem přesvědčena, že požadavek pana poslance Fiedlera je už obsažen v návrhu pana poslance Stanjury, protože ten žádá stanovisko k petici a ta petice se vyjadřuje nejenom ke kvótám, jak by vyplývalo z jejího názvu, ale i k problematice referenda. Takže záleží, jestli se pánové domluví, ale podle mého názoru to není zapotřebí hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já myslím, že nejjednodušší je nevést k tomu procedurální debatu a hlasovat o tom samostatně, jestli se mnou souhlasíte. Čili druhé hlasování bude ke kvótám, třetí k referendu. Ano? Tak.

 

Protože se ustálil počet přítomných, zahájím hlasování 305 a ptám se, kdo je pro vzetí zprávy na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 122 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení stanoviska ke kvótám, tedy k té petici a k těm stálým kvótám.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 306 a ptám se, kdo je pro, s tím, že termín je do 11. 4., aby to mohlo být předloženo zasedání od 12. dubna. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 125 pro 113, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

A třetí hlasování bude o žádosti na vládu, aby předložila stanovisko k referendu, které bylo obsaženo v té petici.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 307 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 124 pro 37 proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji paní předsedkyni petičního výboru a končím bod číslo 213 s tím, že byla přijata dvě usnesení, a to vzetí na vědomí a žádost vládě, aby do 11. dubna předložila zprávu, která je požadována v té petici.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze, bude mít číslo

214.
Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
za období od října 2014 do září 2015
/sněmovní tisk 634/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 634/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 3139, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 127 z jeho 18. schůze ze 4. listopadu 2015.

Žádám zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Grebeníčka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Kontrolní rada Grantové agentury v období, za které podává zprávu, pracovala na rozdíl od roku předešlého v plném personálním obsazení deseti členů podle zákona jen do 23. března 2015. Poté zůstala měsíc dvoučlenná. V dubnové a květnové volbě bylo doplněno jen pět členů a v září další dva na celkový stav devíti členů. Situaci protahujících se voleb, kdy Kontrolní rada Grantové agentury ČR byla nucena pracovat v neúplné sestavě, je nutné považovat za závažnou vnější komplikaci pro práci rady ze strany Poslanecké sněmovny. Ano, měli bychom si tuto výtku uvědomit a příště se podobných kroků vyvarovat.

Rozhodující standardní činností Grantové agentury ČR bylo ve sledovaném období poskytování účelové podpory na řešení grantových projektů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP