(11.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Končím projednávání tohoto bodu a otevírám další bod a tím je

212.
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014
/sněmovní tisk 595/

Tento materiál uvede v zastoupení ministra zemědělství pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, na základě zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství a plánu nelegislativních úkolů vlády na první pololetí roku 2015, je předkládána Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2014. Zpráva o stavu zemědělství České republiky, která je vydávána od roku 1994, je statisticko-informační materiál představující dění v resortu v předcházejícím roce.

Odvětví zemědělství se podílelo podle statistiky národních účtů v roce 2014 na celkové tvorbě HDP v základních běžných cenách 1,82 %, což představuje meziroční nepatrný nárůst o 0,01 procentního bodu . V případě potravinářského průmyslu se naproti tomu podíl na celkové tvorbě HDP snížil o 0,02 procentního bodu na 2,25 %. Rok 2014 představuje vůči výsledkům roku 2013 další posílení stabilizace odvětví zemědělství s významným růstem všech globálních ukazatelů souhrnného zemědělského účtu.

Ekonomický výsledek v roce 2014 dosáhl rekordní hodnoty 22,9 mld. korun. Produkce zemědělského odvětví vzrostla o 6,5 % s růstem produkce rostlinné výroby, respektive živočišné výroby o 4,7 %, respektive 10 %. Mezispotřeba rostla pomaleji, o 4,4 %, což se pozitivně promítlo do růstu dalších globálních ukazatelů. Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2014 vykázal meziroční pokles o 3,7 %. Zemědělská výroba včetně ryb, což je větší pokles, než jaký zaznamenaly ceny vstupu do zemědělství, minus 1,3 %.

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2014 snížil o 0,23 procentního bodu na 3,85 %. Zatímco celkové výdaje státního rozpočtu se v roce 2014 meziročně zvýšily o 3,3 %, výdaje státu do odvětví zemědělství se snížily ve srovnání s rokem 2013 o 2,6 %. Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračovalo mírnějším tempem i v roce 2014. Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 1,4 %, jejich počet se snížil přibližně na 102,1 tisíc. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství České republiky činil 2,1 % a meziročně se prakticky nezměnil.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste. V roce 2014 se meziročně zvýšil o 32 mld. korun, to je o 9,3 % na 377,3 mld. korun. Z toho na straně vývozu se hodnota zvýšila o 18,9 mld. korun, to je o 11,8 % na 179,5 mld. korun, a na straně dovozu vzrostla o 13,1 mld. korun, to je o 7,1 % na 197,7 mld. korun. V důsledku tohoto vývoje se záporná bilance agrárního zahraničního obchodu České republiky meziročně snížila o 5,9 mld. korun, to je téměř jednu čtvrtinu na 18,2 mld. korun. Stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil o 3,8 procentního bodu na 90,8 %, což jsou nejpříznivější hodnoty od vstupu České republiky do Evropské unie. Podíl bilančního schodku na českém agrárním vývozu se snížil během posledních pěti let z jedné třetiny na jednu desetinu.

Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 je také přehled nezbytných opatření ze zprávy vyplývajících.

Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 byla projednána v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny dne 23. září 2015 usnesením číslo 81, doručeným poslancům jako tisk 595/1.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako 595/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Vlastimil Gabrhel, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Gabrhel: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Přednesl bych usnesení zemědělského výboru: Zemědělský výbor se tiskem 595 zabýval na 22. schůzi dne 23. září 2015 a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít předloženou Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2014 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla... Řádnou přihlášku, dobře. V tom případě jste přihlášen řádně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, prosím o řádnou. Viděl jsem, že nikdo není přihlášen, ale nechci mluvit nijak dlouho, protože sami vidíte, že zde není přítomen ministr zemědělství. A podíváte-li se na ten materiál, jsou tam důležitá čísla, fakta o míře zaměstnanosti v zemědělství, která v poměru k ostatním sektorům klesá. Jsou tam důležitá fakta o ubývání zemědělského půdního fondu a podobně, a uznejte sami, že asi není vhodné ptát se na to ministra kultury.

Proto bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, zda by souhlasila s odložením této zprávy. Je to zpráva za rok 2014, tudíž se určitě nestane nic významného, když odložíme projednání této zprávy na příští schůzi za přítomnosti ministra zemědělství. Můj návrh tedy zní: Odložit tento materiál na příští schůzi jednání Poslanecké sněmovny, a to za přítomnosti ministra zemědělství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na odhlášení. V tom případě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Pro pořádek ještě zopakuji, že budeme hlasovat návrh na odložení tohoto bodu jednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 302. Přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 66, proti 67. Tento návrh byl zamítnut.

 

Já se tedy ptám, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme chtěli ušetřit následujících minut pana ministra kultury, protože k tomu máme dotazy. Chtěli jsme to diskutovat s panem ministrem zemědělství. Vy evidentně ne, vám je to úplně jedno. Takže teď se nezlobte, nebudeme omlouvat pana ministra kultury a budeme po něm vyžadovat odpovědi na naše dotazy. Chtěli jsme postupovat korektně, nechtěli jsme pana ministra kultury trápit, ale musíme díky vašemu hlasování. Vy jste to sami rozhodli.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP