(11.00 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

Je to hlasování s pořadovým číslem 298, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 9. Konstatuji, že tento návrh byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem dnešního jednání je

209.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2014
/sněmovní tisk 515/

Informace byla předložena a hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 515/1 a 2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Vlastimil Gabrhel a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jinak vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, aby bylo rozumět, co bude pan poslanec předčítat, přednášet. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Gabrhel: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Přečetl bych usnesení z hospodářského výboru. Usnesení je: Hospodářský výbor se tiskem 515 zabýval na 25. schůzi dne 2. září 2015 a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít předloženou Informaci pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2014 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to nebudu předčítat, máte to ve svých materiálech, rozpočtový výbor doporučil vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, zpravodajové. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že návrhy hospodářského i rozpočtového výboru jsou shodné, tak budeme hlasovat o znění tohoto návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 299, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

210.
Informace o podpořeném financování za rok 2014
/sněmovní tisk 534/

Informace byla předložena, hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisk 534/1 a 2. Prosím, aby se i v tomto případě ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Vlastimil Gabrhel a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Gabrhel: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přečetl bych usnesení hospodářského výboru: Hospodářský výbor se tiskem 534 zabýval na 25. schůzi dne 2. září 2015 a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít předloženou informaci o podpořeném financování za rok 2014 na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem vyzván, tak jednání výboru bylo klidné, konstruktivní, shodli jsme se, doporučujeme Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Táži se případně na závěrečné slovo. Ani jeden ze zpravodajů nechce mít závěrečné slovo v tento moment. Přistoupíme k podrobné rozpravě a táži se, kdo se hlásí. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda zpravodajové si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Dám hlasovat o návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že návrhy usnesení hospodářského i rozpočtového výboru jsou shodné, tak budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto usnesení?

Je to hlasování s pořadovým číslem 300, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Další bod dnešního jednání a tím je

211.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2014
/sněmovní tisk 553/

Zprávu projednal hospodářský výbor a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 553/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Vlastimil Vozka a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. I tato zpráva tedy rekapituluje činnost Energetického regulačního úřadu za rok 2014. Zpráva, kterou Energetický regulační úřad předložil do hospodářského výboru, je poměrně obsáhlá, doplněná řadou tabulek, tak jak tedy bývá zvykem. Po projednání dne 22. září 2015 hospodářský výbor přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2014 podle sněmovního tisku 553. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo. Pan zpravodaj nechce závěrečné slovo. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj ani v tomto případě nechce závěrečné slovo.

 

V tom případě dám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 301, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP