(9.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane zpravodaji. A nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 22. schůze ze dne 22. dubna 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015, sněmovní tisk 434.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu 4. února 2015, za druhé - zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ne. Pan zpravodaj? Také ne. Paní zpravodajka? Také ne. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím, a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem předneseného usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 124, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

133.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění
jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
/sněmovní tisk 492/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Milan Chovanec. Dříve než tak učiní, poprosím kolegy, aby se ztišili. Pokud si mají co sdělit, aby tak činili v předsálí. Děkuji. Pane ministře, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám smlouvu se Spolkovou republikou Německo. Toto je komplexní dokument, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů situaci po zrušení kontrol na společné hranici. Tento dokument má nahradit již překonané dokumenty z minula, například zde myslím dohodu o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě, která byla podepsána oběma smluvními stranami už v roce 1991. Rovněž se novelizuje smlouva a dodatky k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci věcech trestních a usnadnění jejího používání z roku 2000 a smlouva o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčení průvozní železniční smlouvy o dopravě z roku 1997.

Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci a třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení. Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a i při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů.

Nově je ve vztahu se Spolkovou republikou Německo uzavřena například možnost přeshraničních zásahů na území druhého státu v případě bezprostředního ohrožení života či zdraví osob. Dále se upravuje předávání osob mezi smluvními státy nebo i průvoz osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti byla doručena jako sněmovní tisky 492/1, 492/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážená paní předsedající, pane ministře. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru k sněmovnímu tisku 492. Po odůvodnění náměstkyní ministra Mgr. Moniky Pálkové a zpravodajské zprávě Leo Luzara zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně smluv mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jeho používání ze dne 2. února 2000, podepsané dne 28. dubna 2015 v Praze. Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Tímto jsem tak učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych načetl usnesení výboru pro evropské záležitosti ze 42. schůze ze dne 14. ledna 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, o změně smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jeho používání ze dne 2. února 2000, podepsané 28. dubna 2015 v Praze.

Takže výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace prvního náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováčka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Igora Jakubčíka a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci, o změně smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jeho používání ze dne 2. února 2000, podepsané dne 28. dubna 2015 v Praze. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Jenom připomínám, že obě usnesení jsou shodná.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 126. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím (druhé) čtení tohoto tisku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP