(9.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

147.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL
o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44.
Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu
/sněmovní tisk 720/ - prvé čtení

Nyní prosím ministra vnitra, aby se ujal úvodního slova. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve dnech 17. až 19. května letošního roku se v Praze uskuteční 44. Evropská regionální konference INTERPOLu. Regionální konference je platformou pro diskusi o aktuálních trendech trestné činnosti a strategie umožnění zlepšení spolupráce mezi členskými státy INPERPOLu. To, že se tato akce koná v České republice a v Praze, považujeme za věc velmi dobrou i směrem k prezentaci České republiky.

Nezbytným předpokladem konání této konference je poskytnutí výsad a imunit INTERPOLu a účastníkům konference. INTERPOL výsady a imunity požaduje od všech hostitelských zemí svých konferencí. Ve vztahu k INTERPOLu není tato otázka řešena v žádné bilaterální ani jiné smlouvě nebo smlouvě jiného typu. Z tohoto důvodu byla připravena právě tato dohoda. Na základě dohody budou INTERPOLu poskytnuty podmínky, které se obvykle poskytují mezinárodním organizacím. Ty budou poskytnuty i účastníkům konference, a to v souvislosti s plněním jejich oficiálních povinností a jim svěřených úkolů. Ani v tomto případě rozsah výsad a imunit, které budou poskytnuty, nevybočují z obvyklých standardů, které se pro tento typ akcí používají ve světě. Funkcionáři INTERPOLu pak budou používat výsady a imunity, které jsou obvykle udělovány v rámci diplomatických sborů. Veškeré podmínky jakož i další výhody týkající se například ulehčení vstupu na území ČR jsou omezeny pouze a jenom na dobu trvání této konference, resp. na dobu nezbytně nutnou k cestě a vycestování z ČR.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a dříve než dám slovo zpravodaji tohoto tisku, musím vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů. Poprosím pana zpravodaje, aby to načetl v rozpravě.

Nyní prosím tedy k mikrofonu zpravodaje pro prvé čtení a tím je pan poslanec Pavel Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, byl zde přednesen vládní návrh, který se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací, Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu. Doporučuji přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do té se hlásí pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já bych se přihlásil a osvojil si ten návrh, který jste zmiňovala, abychom tedy zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.

 

Nyní se budeme zabývá zkrácením lhůty na projednání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 286, do kterého přihlášeno 131 přítomných, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat přeložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 131 přítomných, pro 114, proti nikdo.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůtu pro jeho projednání ve výborech jsme zkrátili na 30 dnů. Končím čtení tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
o výměně informací v daňových záležitostech, která byla
podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi ČR a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 4. února 2015 v Aucklandu. Za Českou republiku ji podepsal velvyslanec ČR pan Ing. Martin Pohl, za vládu Cookových ostrovů pan předseda vlády Henry Puna.

Dosavadní jednání s jurisdikcemi a preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konkrétních návrhů textu tohoto typu mezinárodních smluv, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo již devět dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. (V sále je hlučno.)

Předmětem dohody je výměna informací vztahujících se k daním všeho druhu a pojmenování dle platných právních předpisů v ČR a na Cookových ostrovech, dani z příjmů fyzických a právnických osob, srážkové dani a dani z přidané hodnoty. Informace poskytnuté na základě -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím své ctěné kolegy a kolegyně, aby se ztišili, protože vzrůstá hluk. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti. Uzavřením dohody získá ČR možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě vyšetřování nebo trestního stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout tak informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Schválení dohody, na jejímž základě bude možno vyměňovat daňové relevantní informace s jurisdikcí donedávna považovanou za daňový ráj, by mělo vést k efektivnímu snížení daňových úniků. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 434/2, návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 434/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 23. schůze ze dne 16. prosince 2015 k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015.

Po odůvodnění náměstkyně Ministra financí magistry Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP