(9.10 hodin)
(pokračuje Mihola)

Jinak je předkládaná smlouva standardním dokumentem, který respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Obsahuje nebo zahrnuje to, co už paní ministryně zde přiblížila. To znamená, tu oblast nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, některé další dávky poskytované v České republice v rámci státní sociální podpory a další záležitosti.

Přijatá změna nemá významný dopad na státní rozpočet a na veřejnou zprávu. Doporučuji ji k projednání do zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pro stenozáznam - s náhradní kartou číslo 3 dnes hlasuje předseda Sněmovny Jan Hamáček.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Není tomu tak. Pan zpravodaj? (Nemá.) Také ne.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 283, do kterého je přihlášeno 119 přítomných, pro 105. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení této smlouvy.

 

Dříve než otevřu další bod, dovolte mi načíst omluvy. Z dnešního dopoledního jednání Sněmovny se z pracovních důvodů omlouvá ministr obrany Martin Stropnický. Z dnešního jednání z důvodu nemoci se omlouvá paní poslankyně Lorencová. Paní poslankyně Válková se omlouvá z dnešního dne mezi 9. až 10. hodinou z pracovních důvodů. Z dnešního dne se též omlouvá pan poslanec Schwarz z pracovních důvodů.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

143.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Prosím, aby předložený návrh přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den vážená paní předsedkyně, poslankyně a poslanci. Tato smlouva je v podstatě téměř totožná, jenom se týká Albánie. Jedná se opět o standardní smlouvu, která vymezuje, ve kterém státě bude pracovník platit sociální a zdravotní pojištění a jak ho bude čerpat. Zahrnuje i oblast dávek nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění, oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání. Opět vychází z obecně uznávaných principů rovnosti nakládaní s občany a příslušnosti k pojištění ve státě zaměstnání a třeba o sčítání dob pojištění získaných v obou státech a o exportu dávek do ciziny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, děkuji paní ministryni za prezentaci předmětné smlouvy. Já jako zpravodaj navrhuji přikázání tohoto tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně (Ne.). Pan zpravodaj (Ne.). Také ne.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Tudíž zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 284, do kterého je přihlášeno 122 přítomných. Pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 145 a tím je

145.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána
v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015
/sněmovní tisk 705/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k projednání se vám předkládá smlouva o zamezení dvojího zdanění s Chilskou republikou, která byla podepsána dne 2. prosince 2015 v Santiagu de Chile.

Česká republika má v současné době uzavřené mezinárodní smlouvy týkající se zamezení dvojímu zdanění s více než 80 státy světa. Chile však mezi nimi dosud chybí. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních a finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s našim státem. A to je jistě i případ Chile.

Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí, rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států.

Smlouva, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Chile v současnosti navrhuje, řeší zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmu a majetku. Byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Smlouva používá jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů a majetku českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně.

Na základě již řečeného tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a aby tato smlouva byla v prvním čtení přikázána příslušným sněmovním výborům, které ji jistě detailně posoudí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, je vám předkládána smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Je třeba říci, že ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Chilskou republikou zatím existuje bezesmluvní vztah a Chilská republika je poslední zemí ze skupiny OECD, se kterou nemá Česká republika žádnou smlouvu. Proto doporučuji přikázat smlouvu k dalšímu projednání zahraničnímu výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 285, do kterého je přihlášeno 126 přítomných, pro 115, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP