(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi za uvedení předmětného tisku.

Teď jsem si kontroloval, a pan kolega Kučera, který je zpravodajem pro prvé čtení, je řádně omluven. Požádám tedy buď předsedu hospodářského výboru, nebo někoho z kolegů stranických za kolegu Kučeru, jestli přednese zpravodajskou zprávu. Pan předseda hospodářského výboru se toho ujme? To budeme muset odhlasovat. Tak pane předsedo, navrhujete sebe, nebo někoho z kolegů z hospodářského výboru? Malinký moment. Pan předseda výboru hospodářského se pořadí se svými kolegy, kdo by přednesl zpravodajskou zprávu v této věci. Pan kolega Pilný už někoho navrhne.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Navrhuji jako výměnu zpravodaje pana poslance Šrámka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje - místo pana kolegy Kučery pan kolega Šrámek.

Zahájil jsem hlasování číslo 258 a ptám se, kdo je pro to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan kolega Šrámek. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 258. Z přítomných 148 pro 104, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Žádám tedy pana kolegu Šrámka, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tisku 702.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji Sněmovně za důvěru, dámy a pánové. Rád se ujmu zákona, který tady přednesl pan ministr, který celkem detailně vysvětlil, o čem tento zákon je. Doporučuji, aby tento zákon byl posunut k projednání hospodářském výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím.

Nepadl žádný návrh na vrácení a zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Totéž navrhl ve své zpravodajské zprávě pan zpravodaj. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování číslo 259, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 259. Z přítomných 150 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny k projednání? Není tomu tak. V tom případě mohu ukončit prvé čtení, poděkovat panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a kolegovi Šrámkovi jako zpravodaji a konstatovat, že tisk byl přikázán výboru hospodářskému jako výboru garančnímu a lhůta k projednání zůstala podle zákona 60 dnů. Děkuji a končím bod 36.

Pan kolega Volný se hlásil k faktické poznámce? Není tomu tak.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

37.
Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 10. února letošního roku na 39. schůzi, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a o slovo jako první se hlásí předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Adolf Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, doufám, věřím, že tentokráte budu moci svůj projev dokončit, což minule nebylo vzhledem k časové tísni možné.

Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k předkládanému zákonu o úvěru pro spotřebitele. Domnívám se, že zákon o úvěru pro spotřebitele je správným krokem správným směrem. Chtěl bych také upozornit na to, že tento zákon reaguje na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sněmovna tehdy vyzvala vládu v souvislosti s poškozováním práv spotřebitelů právě při poskytování spotřebitelských úvěrů a i s ohledem na lichvářské praktiky některých nebankovních poskytovatelů ke zvýšení nároků především tedy na nebankovní poskytovatele, zprostředkovatele úvěrů a na zavedení dohledu nad nimi, který je nedostatečný. Je to také jednou z priorit sociální demokracie a to je tedy, jak jsem řekl, ochrana občanů před lichváři a nekalými praktikami některých poskytovatelů, zprostředkovatelů především z nebankovní sféry. Na to také reaguje předkládaný návrh zákona, jeho cílem je tedy především větší ochrana spotřebitele, cílem ale je i sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele, a to úvěrů spotřebitelských, ale také hypotečních, a vymezuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěru.

Chtěl bych říci, že problematika poskytování především spotřebitelských úvěrů se stala již takovým evergreenem. Není to poprvé, co se takovouto materií zabýváme. Sociální demokracie, byť tehdy v opozici, usilovala také poslaneckými iniciativami o posílení postavení spotřebitele, tedy dlužníka, vůči poskytovateli, tedy věřiteli. Samozřejmě ale s tím, že dluhy se platit musí, to v každém případě, ale vzájemný vztah mezi oběma smluvními stranami musí být vyvážený. Tehdy jsme prosazovali například zmocnění vládě stanovit maximální výši RPSN, prosazovali jsme omezení pro souhrnnou výši smluvní pokuty pro případ neplnění závazku ze strany dlužníka. Prosazovali jsme i například omezení pro rozhodování sporů prostřednictvím rozhodčích řízení. Zmíněný poslanecký návrh poslanců sociální demokracie byl však v roce 2012 Poslaneckou sněmovnou vrácen k dopracování a vzhledem k tehdy projednávané vládní novele zákona již nebyl do Sněmovny znovu předkládán. Jisté pozitivní změny přinesla tedy i novela zákona o spotřebitelském úvěru, která vstoupila v platnost koncem února 2013, ať se jednalo například o stanovení podmínek pro odpovědné úvěrování, to jest posuzování schopnosti spotřebitele úvěr splácet, nebo to bylo zamezení používání směnek a šeků ke splacení či zajištění úvěrů. Jednalo se tam taky o zajištění požadavku na zajištění úvěru hodnotou, například nemovitostí, v poměru k hodnotě pohledávky, a řada dalších věcí, které se podařilo projednat a schválit v tomto zákonu.

Chtěl bych také upozornit, že ve Sněmovně vloni proběhl seminář pod patronací rozpočtového výboru a za účasti poslanců, Ministerstva financí, České národní banky, účastnili se i poskytovatelé úvěrů jak bankovních, tak nebankovních, ale byly zde na tomto semináři i organizace pro obranu spotřebitelů, ale i široká veřejnost. Troufám si také říci, že řada námětů a příspěvků, které zazněly v diskusi, se nakonec odrazila v předkládaném novém zákonu o úvěru pro spotřebitele, který dnes máme možnost projednávat v prvním čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP