(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Poprvé jsme tento návrh projednávali 20. ledna 2015 a zbytek říkal předsedající v úvodním slově, kdy jsme se tím naposledy zabývali.

Já bych tedy chtěl požádat o to, aby Poslanecká sněmovna umožnila projití do druhého čtení Poslanecké sněmovny s tím, že moje ambice je, abychom jednotlivé tisky, které se týkají exekučního řádu, mohli společně s kolegy, kteří stojí za tímto návrhem, projednat a sloučit v projednávání v ústavněprávním výboru do jiných tisků tak, abychom mohli exekuce řešit způsobem, který odpovídá potřebě české společnosti na výkon exekuční činnosti ať už od exekutorů, ale zejména pro ochranu věřitelů a pro, řekl bych, lidské zacházení s těmi dlužníky.

Tolik ode mě. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu za své kolegy, za navrhovatele o propuštění tohoto tisku 225 do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se táži pana zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jsem v podstatě to základní řekl, když jsme ten tisk otevřeli někdy před dvěma měsíci. Já si trvám na tom, co jsem řekl. Tudíž trvám na tom, aby byl tisk zamítnut. Jsem toho názoru jako člen ústavněprávního výboru, že těch novel za dva a půl roku od voleb byla spousta. Namátkou, když si vzpomenu, novela, kterou jsem vypracoval já a zejména Jeroným Tejc, nějakým způsobem jsme definovali podrobněji věci, které nejdou zabavit, to znamená dětské hračky, peníze atd. Potom tam byla novela, která řešila společné jmění manželů. Řešili jsme samozřejmě nějakým způsobem advokátní tarif, který s tím také souvisí. Takže já si myslím, že další novela je zčásti překonaná, protože je koneckonců rok a tři čtvrtě od toho, kdy byla podána. Ale za to nemůže pan předkladatel, za to může spíše Sněmovna a organizační výbor. A samozřejmě jsem toho názoru, že - nebo myslím si, že ještě je otevřen tisk, čeká nás jeden tisk, který se týká exekučního řádu, že to lze případně, pokud bude postoupen, otevřít v rámci ústavněprávního výboru.

Proto, opakuji, dávám návrh na zamítnutí. Ne proto, že by to, co se řešilo, bylo nějakým způsobem nepotřebné. Tam souhlasím s panem předkladatelem, že je to potřebné. Ale jenom proto, že minimálně 50 % věcí už se vyřešilo a není potřeba to řešit prostě z důvodu toho určitého zpoždění od doby předložení. Do doby, kdy se tady projednává, už některé věci byly vyřešeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. To znamená, nejprve budeme hlasovat návrh na zamítnutí a v případě, že neprojde, budeme postupovat přikázání výborům. Přivolám kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. Rozprava už byla ukončena, toto byly závěrečné řeči, bod byl přerušen po již ukončené rozpravě. Toto byly závěrečné řeči zpravodaje a navrhovatele. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili vašimi kartami.

 

A já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 84, proti 40. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a návrh tohoto zákona byl zamítnut v prvém čtení.

 

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu navrhovateli. S přednostním právem se hlásí pan předseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové. Nemám sice za co poděkovat kromě projednání tohoto tisku, ale mohu slíbit jediné, že naši zástupci v ústavněprávním výboru stejně těch více než 50 % - tady nesouhlasím s panem zpravodajem - neprojednaných věcí předloží jako pozměňovací návrh do toho jiného otevřeného textu zákona, protože jsem přesvědčen o tom, že je potřeba tuto materii upravit dále.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A budeme pokračovat dál v programu a otevírám další bod a tím je

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 725/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, předložený návrh zákona se týká jen jedné problematiky, a to dílčí úpravy pravidel zvyšování důchodů z důchodového pojištění. Ta úprava spočívá v tom, že o zvyšování důchodů by mohla rozhodovat vláda, která by přitom v případě nízké valorizace podle statistických indexů mohla rozhodnout i o vyšším navýšení, ale jenom do určitého limitu. Tímto limitem je zvýšení u průměrného starobního důchodu až do 1,7 % jeho výše, což v dnešních sumách odpovídá asi 200 korunám. Tento návrh je vlastně - tady mě ruší pan zpravodaj - návrh zákona je především reakcí na velmi nízké navýšení důchodů, které se promítlo v letošním roce. Letos činilo vlastně těch pouhých 40 korun. Proto pak byl ten jednorázový příspěvek k důchodu, o kterém tady Sněmovna velice diskutovala.

Já bych chtěla především zdůraznit, že tento zákon neznamená, že vláda to bude automaticky každoročně zvyšovat v této výši. Je to jenom možnost, která je vládě dána, a my opět také nevymýšlíme nic nového. My se vracíme ke schématu, které tady platilo patnáct let. Během těch patnácti let to předchozí vlády využily myslím třikrát, a to dokonce bylo nastavené tak, že tam žádný horní limit ani nebyl. Takže aby - a právě z toho důvodu, abychom podle těchto pravidel mohli případně postupovat již v tom nejbližším pravidelném termínu zvýšení důchodů, to znamená pro zvýšení od ledna 2017, tak je navrhována účinnost zákona od 1. srpna 2016, neboť právní předpis upravující zvýšení důchodů má být podle zákona o důchodovém pojištění vydán do 30. září každého kalendářního roku. Z tohoto důvodu také vláda předložila návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.

Takže věřím, že Poslanecká sněmovna přijme toto opatření ve prospěch našich důchodců, aby se už neopakovala situace, že ta valorizace je pouze symbolická. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP