(18.40 hodin)

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, přeji pěkný podvečer. Já načtu velmi stručný pozměňovací návrh, který se týká vyjmutí vodních dýmek z přísného režimu takzvaného protikuřáckého zákona. Dnes jsem mimochodem měl možnost převzít petici 15 070 petentů, kteří nás o to žádají. Já proto v § 8 návrhu zákona v písm. k) za slovy "ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb" chci doplnit čárku - ", s výjimkou užívání vodních dýmek". Je to velmi jednoduchý pozměňovací návrh, který, myslím, bychom mohli potom projednat a ve třetím čtení schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Koskuba, připraví se pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, čas pokročil a strávili jsme dlouhé hodiny nad zákonem, který stále považuji svým způsobem za dosti zbytný. Protože ze statistiky jste jistě zjistili, že už více než 60 % restaurací je i tak nekuřáckých a více než 70 % hotelů. Nicméně zákon zde je. A kdyby mi to jednací řád umožnil, osobně bych se přihlásil k většině zde přednesených pozměňovacích návrhů. Kromě jiného k návrhu kolegy Plíška i kolegy Zemka, který se týkal vodních dýmek a čajoven, protože to je skutečně zařízení spíše kulturní než doupě vyznavačů nějakých drog. A tak bych mohl pokračovat.

Jelikož si předkladatel klade za cíl ochranu nekuřáků před kuřáky, přihlašuji se ke svému pozměňujícímu návrhu pod sněmovním dokumentem 3732, který se - a už to zde zaznělo od několika kolegů - týká elektronických cigaret. Odůvodnění je velice prosté. Chráníme-li tedy hlavně nekuřáky, zatím nebylo prokázáno, že by elektronické cigarety byly vysloveně škodlivé, pak považuji za chybu, kdyby byly z užívání vyloučeny. Neboť skutečně kuřákům pomáhají v tom s kouřením přestat. V souladu s jednacím řádem zdůrazňuji, že na této věci nemám osobní zájem, protože sám elektronické cigarety nepoužívám.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Běhounek, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, zbývající členové vlády, dámy a pánové, čas letí. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 3876, týkajícímu se § 8. Zdůvodnění je v písemné formě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Adámek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer ještě jednou. Formálně se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem už odůvodnil v obecné rozpravě. První je pod číslem 3883, týká se substituční léčby. Druhý je pod číslem 3735 a týká se adiktologických služeb. Oba jsou písemně odůvodněny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek, pane poslanče Koubku, vy se řádně hlásíte do podrobné rozpravy? Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Adámek, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod označením sněmovní dokument 3548. I když mám, řekl bych, obsáhlé odůvodnění, tak se omezím jenom na pár vět a vysvětlení, proč a co mě vedlo k tomu, abych tímto způsobem s kolegy - kolegou Koskubou a dalšími - tento pozměňovací návrh předložil. Velmi krátce. Nebudu to číst podle jednotlivých bodů, jenom velmi zkráceně.

Prostřednictvím těchto bodů dochází ke stanovení výjimky z obecného zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb, a to za současného vymezení konkrétní povinnosti zřídit v rámci takové provozovny zvláštní prostor vyhrazený ke kouření. Prostřednictvím takto modifikovaných ustavení vládního návrhu zákona dochází ke sjednocení podmínek provozoven stravovacích služeb s prostory budov souvisejících s veřejnou dopravou, s prostory mezinárodního letiště, respektive s prostory zdravotnických zařízení. V případě provozoven stravovacích služeb je však nezbytné vymezit maximální plochu, kterou prostory vyhrazené ke kouření mohou v rámci jedné provozovny zaujímat. S ohledem na veřejný zájem na postupném snižování užívání tabáku ve společnosti se jeví jako zcela přiměřené omezení takového prostoru do nejvýše 50 % celkové podlahové plochy provozovny. Bez takovéhoto omezení by jinak hrozilo, že by tyto prostory zaujímaly podstatnou či celou plochu provozovny, čímž by mohlo dojít k postupnému obcházení zákona ve vztahu k obecnému zákazu kouření. Legislativní vymezení této podmínky se rovněž jako celé toto ustanovení opírá o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dále na základě tohoto pozměňovacího návrhu dochází k zohlednění výše uvedeného rozšíření výjimky ze zákazu kouření na provozovny stravovacích služeb, k úpravě správního trestání, a to nejen pokud jde o vymezení konkrétních skutkových podstat, ale také vztahu k výši sankcí a vymezení věcné příslušnosti k projednávání takovýchto správních deliktů. Prostřednictvím přechodných ustanovení je ponechána vlastníkům prostorů uvedených v § 8 písm. a), provozovatelům mezinárodních letišť, provozovatelům provozoven stravovacích služeb a poskytovatelům zdravotních služeb dostatečná doba pro uzpůsobení svých činností podmínkám týkajícím se nové úpravy užívání tabákových výrobků v uvedených prostorech.

S ohledem na předpokládaný značný rozsah investic již vynaložených v souvislosti s dosavadní právní úpravou, respektive s ohledem na významný rozsah stavebních úprav, které bude nutné v souvislosti s novou právní úpravou učinit, se jeví lhůta jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona jako zcela přiměřená.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Kdybych chtěl být potvora, tak bych nebyl příliš stručný. Ale budu, byť tedy mám pro vás jedno procedurální hlasování.

Nejprve bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3828. Ten pozměňovací návrh reaguje na stanovisko Ministerstva zdravotnictví, že pro obce se bude jednat o bagatelní náklady vyvolané tímto návrhem zákona, a tak ten pozměňovací návrh zjednodušeně říká, že náklady zaplatí Ministerstvo zdravotnictví a nebude tím dále zatěžovat - řeknu byrokracií zatěžovat jednotlivá města a obce.

Druhým návrhem, procedurálním - ale abych byl přesný, tak to přečtu: V souladu s ustanovením § 63 dost. 1 bod 7 písm. c) navrhuji revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1017 z 30. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 15. 12. 2015, kterým Poslanecká sněmovna určila jako garanční výbor pro projednávání sněmovního tisku 508 výbor zdravotní. Navrhuji, aby nově byl garančním výborem určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou takové, že se nejedná o materii, která by ovlivňovala rozpočtové chování Ministerstva zdravotnictví či zdravotnictví jako celku. Nejedná se o materiál, který by řešil léčení nebo souvisel s léčbou lidí, ale jedná se především o materii, která bude hýbat a bude rozhodovat o životě lidí v městech a obcích. Proto navrhuji, aby tím výborem, který se bude vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které poslanci a výbory podaly, byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než odejdete, pane poslanče, chci se zeptat, vznášíte revokaci - rozumím tomu dobře, že jste nehlasoval pro to, aby se garančním výborem stal výbor zdravotní? Protože to je podmínka pro to, abyste žádal o revokaci usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP