(15.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Tomio Okamuru a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, v rámci současné začínající předvolební kampaně jste se vy s vaší ČSSD spojili s Kalouskovou TOP 09 v útoku na svého koaličního partnera zákonem, který by měl omezovat možná rizika, která plynou ze střetu zájmů člena vlády, který je zároveň podnikatel. Sám víte, že váš návrh záměrně nic systémově neřeší, jelikož jen naivní hlupák si může myslet, že převedením firmy na někoho jiného po dobu funkce ve vládě by snad majitel ztratil na svoji firmu vliv. Proto se vás ptám: Co vám ve skutečnosti brání přestat s vaším dlouhodobým populismem a podpořit skutečně systémové změny, které doopravdy budou bránit zneužívání pravomocí politiků? Co vám brání podpořit či navrhnout zákon, který stanoví přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost všech, kteří hospodaří s veřejnými prostředky, tedy zákon, který stanoví pro premiéry, ministry a hejtmany povinnost hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, tak jak to mají dnes již např. starostové?

Jak jsem již uvedl, návrh zákona vašich přátel z TOP 09 v praxi nic neřeší. Pokud někdo bude chtít manipulovat s veřejným majetkem a okrádat občany, pak mu v tom váš zákon nijak nebrání. Je to jen vaše populistická šaráda s cílem oklamat neinformovaného občana. Odpovězte mi: Proč se tedy ve skutečnosti bráníte učinit politiky přímo odpovědnými za peníze a majetek, se kterým hospodaří? Proč jste odmítl, když jsem tuto stejnou zákonnou povinnost, jako mají již dnes starostové, navrhoval také pro ministry a hejtmany? Jenom připomenu, že vaši poslanci hnutí ČSSD, ANO a KDU-ČSL hlasovali proti. Pane premiére, bojíte se snad přímého obvinění v kauze OKD, v níž jste podhodnocenou cenou obrali občany a potažmo stát jak o peníze, tak tisíce hornických rodin o bydlení?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že přece víme, že ta situace je úplně jiná, než ji tady popisuje pan poslanec.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, všichni přece víme, že vláda předložila návrh zákona o střetu zájmů. To je koaliční návrh, to není návrh, který by předložila jenom sociální demokracie, na tom se shodly všechny tři koaliční strany a je zde předložený návrh zákona o střetu zájmů. K tomuto návrhu zákona jsou předkládány poslanecké pozměňovací návrhy. A já jako předseda vlády přece nemohu ovlivnit, jaký poslanecký návrh podá ten který poslanec či ta která poslankyně, to je jejich věc. A pan Okamura tady předjímá hlasování, které se ještě neodehrálo a odehraje se. A odehraje se a každý se k tomu návrhu a k těm návrhům, které budou předneseny, musí postavit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a také podle programu, který reprezentuje a za který byl sem do parlamentu zvolen. My se snažíme zpřísnit zákon o střetu zájmů, snažíme se poskytnout občanům více informací o poměrech lidí, kteří je zastupují ve veřejných funkcích. Chceme, aby občané k těmto informacím měli jednodušší přístup prostřednictvím registru, který je navržen. To jsou změny, které podle mého názoru vycházejí vstříc požadavkům na transparentnější prostředí v politice. A pokud zde budou návrhy, které budou dále pomáhat tomu, aby se oddělila politika od byznysu, tak si myslím, že to je správná cesta.

My jsme dneska v situaci, kdy do politiky přicházejí lidé, kteří se v minulých letech věnovali podnikání, mají velké majetky, mají velké firmy, dneska přicházejí do politiky, získávají ústavní funkce, funkci senátora nebo třeba funkci člena vlády, a je potřeba zohlednit tuto situaci z pohledu toho, aby byl zajištěn veřejný zájem a aby bylo zabráněno střetu zájmů. K takovým věcem nedocházelo v uplynulých letech, ty zákony s tím nepočítají, čili logicky, když se mění prostředí, proměňuje se politické prostředí, tak je potřeba zákony upravit, změnit, je potřeba zákony zpřísnit. A to není otázka dohody jedné dvou politických stran. Na to, aby v této Sněmovně byl prosazen nějaký zákon, se musí vždycky domluvit alespoň tři politické strany, možná i čtyři, aby tady ten návrh získal potřebnou většinu a mohl být schválen. Takže není to otázka rozhodnutí jednoho člověka nebo jednotlivce. Budeme tady všichni hlasovat a posuzovat jednotlivé návrhy, které k zákonu o střetu zájmů budou předloženy.

Já si myslím, že politika musí být kontrolována. Politiky musí kontrolovat občané, politiky musí kontrolovat média. V okamžiku, kdy dochází k propojování politické, ekonomické a mediální moci, tak už v demokracii kontrola nefunguje. Takže já se přimlouvám za to, abychom skutečně mediální moc oddělili od té politické, abychom ekonomickou moc oddělili od té politické, aby tady nebyl přímý výkon podnikatelských funkcí, řídicích funkcí v obchodních společnostech a aby naše legislativa na tyto věci, které se odehrály, samozřejmě reagovala. O to se jedná.

Pokud jde o otázku trestněprávní odpovědnosti, já myslím, že každý má trestněprávní odpovědnost na základě stávajících zákonů, které tady jsou, a musí to posoudit, jestli má někdo odpovědnost. Od toho tady není pan poslanec Okamura, aby to posuzoval, ale od toho jsou tady soudy, od toho je tady policie, od toho je tady státní zastupitelství. A tím navazuji na interpelaci, která na mě byla v kauze Čapího hnízda, tak jak tady byla zmíněna. I tam musí rozhodnout policie a musí rozhodnout státní zastupitelství.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance o doplňující dotaz.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, tak já o voze a vy o koze. Vy říkáte, že občané mají mít kontrolu nad politiky, a když jsem tady navrhl zákon o obecném referendu, který by umožňoval demokraticky hlasovat o všech otázkách, a stotisícové kvorum pro vyvolání referenda, tak jste ho zamítli. Já jsem navrhoval i přímou volbu a odvolatelnost starostů, primátorů a hejtmanů, opět jste to zamítli. Dokonce ve vašem návrhu referenda jste explicitně napsali, že o odvolatelnosti není možno hlasovat. Tak prosím vás, nevymýšlejte si tady. Vy ve skutečnosti žádnou demokracii nechcete. A vůbec jste neodpověděl na moji otázku. Já jsem se ptal, v čem je rozdíl mezi odpovědností starostů, kteří mají už dneska tzv. péči řádného hospodáře, a zastupitelstva, a v čem je tedy rozdíl od ministra a hejtmana. Máte pocit, že vaše stranické elity jsou oproti starostům nepostižitelné? A jestli chcete, aby občané kontrolovali, tak uzákoňme odvolatelnost politiků a jejich péči řádného hospodáře a opravdu široké referendum. Tak tady neříkejte jiné věci, než ve skutečnosti děláte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda vlády si nepřeje reakci. Tak v tom případě prosím paní poslankyni Helenu Langšádlovou a připraví se, to asi ještě stihneme, pan kolega Černý.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane premiére, dne 20. listopadu 2015 vydala vláda usnesení o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Spolu s tímto usnesením také vydala analýzu aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území České republiky. Já považuji za nezbytné to, aby se ti, kteří přicházejí mnohdy z naprosto odlišných nábožensko-kulturních civilizačních oblastí světa, co nejdříve seznámili s naším právním řádem, historií, ale i zvyklostmi a hodnotami, ve kterých je naše společnost ukotvena. V této souvislosti nacházím v dokumentu velký nedostatek v tom, že není uvedeno, jakým způsobem budou informace o zmíněných oblastech předávány, a to ani v části vzdělání ani pomocí integračních kurzů, přičemž oba tyto způsoby jsou pro osvojení takovýchto hodnot velice důležité. Integrační programy by dle mého názoru měly být povinné. Integrační politika také cílí na účast cizinců ve veřejném životě. Toho ale nebude možné úspěšně dosáhnout bez znalosti právního řádu, historie, zvyklostí a hodnot České republiky. A je velmi pravděpodobné, že pokud nebudeme důslední v integrační oblasti, kterou jsem zmiňovala, mohlo by nám to do budoucna jako společnosti přinést mnoho problémů.

Tímto bych ráda poukázala na nedostatek již zmiňovaného dokumentu a žádám o informaci, jakým způsobem bude dosaženo znalostí právního řádu, historie, zvyklostí a hodnot České republiky v rámci integrace cizinců. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana předsedu vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP