(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě, nicméně mám tady ještě návrh. Zaznamenal jsem návrh pana předsedy Fialy k tzv. legislativně technické úpravě, o které budeme muset asi předem jako první hlasování rozhodnout, jestli to legislativně technická úprava je, či není, pokud navrhovatel souhlasí. (Souhlasí.)

Než dám hlasovat o proceduře, dám hlasovat o tom, jestli návrh pana předsedy Fialy je legislativně technickou úpravou, či není. Prosím stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Rais: Já jsem to řekl. Já se domnívám po konzultaci s legislativním odborem a po konzultaci i s předsedou rozpočtového výboru, že to je věcná připomínka, je to prostě úprava bodu, což je nepřípustné ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o tom, zda návrh pana předsedy Fialy je, či není legislativně technickou úpravou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, že návrh pana předsedy Fialy je legislativně technickou úpravou, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35. Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Dále tady máme návrh procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. O té proceduře dám nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 167, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Jako první budeme hlasovat body A1 až A4 jako celek. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Stanovisko ministra souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodech A1 až A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování č. 37. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 168, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Dalším bodem, o kterém máme hlasovat, je bod B, to je návrh pana poslance Fialy. Stanovisko v podstatě rozpočtového výboru je nesouhlas. (Stanovisko ministra nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Fialy pod bodem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Potom ze máme návrh pod bodem C pana poslance Stanjury. Stanovisko rozpočtového výboru je negativní. (Stanoviska ministra nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem C pana předsedy Stanjury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 39. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Karel Rais: Ano, je. A teď bychom měli hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh usnesení k hlasování návrhu zákona jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 586/1922 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 612, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Stanovisko zpravodaje i ministra souhlasné.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 40. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ještě si dovolím přivítat na galerii maršálka Sejmu Polské republiky, Jeho Eminenci pana Marka Kuchcińského s delegací, který je na pracovní návštěvě České republiky. Vítejte, pane maršálku. (Poslanci povstávají a tleskají.)

 

Dalším bodem našeho jednání je

159.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 581/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Vácha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 581/2, který vám byl doručen 20. ledna. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 581/3.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti shrnula obsah a dosavadní projednávání návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace za předkladatele a vyjádřila se ke všem předloženým pozměňovacím návrhům.

Především bych chtěla říct, že se jedná o harmonizaci vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací. Jedná se tedy o transpozici. Transpoziční lhůta uplynula 18. ledna 2016. Při této příležitosti bych ráda poděkovala poslancům a poslankyním za možnost zkrátit lhůtu mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů.

Obsahem předpisu je evropský profesní průkaz i výstražný mechanismus a jde o regulaci zdravotnických a pedagogických profesí.

Co se týká pozměňovacích návrhů, které byly uplatněny a ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpořeny souhlasem, tak se jedná jednak v případě pozměňovacích návrhů pod body A1 až A24 o legislativně technické úpravy, které doprovodí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasem. V případě pozměňovacího návrhu pod bodem B1, tady se jedná o návrh poslance Krákory, kde se, zjednodušeně řečeno, řeší problematika praxe lékárníků, tam také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doprovodí tento pozměňovací návrh souhlasem. A koneckonců je zde pozměňovací návrh pana poslance Černocha, který doprovodí Ministerstvo školství nesouhlasem s ohledem na to, že pokládáme tento pozměňovací návrh za obsahově nesouladný s vládním návrhem, protože se týká požadavku českého státního občanství u strážníků obecní policie.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou za rychlé projednání tohoto návrhu zákona s ohledem na již uplynulou transpoziční lhůtu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chce se mi říct spíše nepozornost, děkuji, paní ministryně. Prosím kolegy, kteří se baví, aby přenesli své hovory do předsálí. Otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. I já se hlásím do rozpravy, protože bych chtěl načíst legislativně technické změny k úpravě tisku 581, kde v části páté článku 9 dosavadní novelizační bod 24 se v § 31 odst. 6 označení bodu číslem 1 nahrazuje písmenem a) a označení bodu číslem 2 se nahrazuje písmenem b).

Jedná se o legislativně technickou úpravu sjednocení celého textu zákona, protože praxe je taková, že všechny paragrafy se dělí na odstavce a odstavce se dělí na písmena a teprve písmena na body, takže my měníme ta čísla na písmena. To je všechno, děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP