(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 24. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 173 poslanců pro 69, proti 84. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Roman Kubíček: Potom bychom měli hlasovat - B12 je nehlasovatelná. Další budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách, které jsou uvedeny kurzívou za bodem 12 usnesení výboru pro zdravotnictví. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování číslo 25. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 173 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C. Jedná se o A-hlavičku ROPu, rozpočtové opatření v rozpočtovém systému. Už jsem to tady zdůvodňoval ve druhém čtení. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 26. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 173 pro 172. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Roman Kubíček: Pozměňovací návrhy pod písmenem D jsou nehlasovatelné. Pozměňovací návrh E1 je hlasovatelný, protože nebyl přijat B8, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrh E1. (Námitky z pléna. Zřejmě správně nezachytili písmeno E.) E1, ano. Ministerstvo je oprávněno stanovovat majitelům účtů termíny a rozsah režimů realizace plateb a povolovat jeho výjimky pro provádění platebních operací na účtech podle paragrafu 3 písmeno h); ustanovení paragrafu 33 odst. 8 věty první ani ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 27. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 173 pro 98, proti 39. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E2. Jedná se - v návaznosti na změnu, kterou se navrhuje rozšíření oprávnění Ministerstva financování k poskytování zápůjček a úvěrů tak, aby se toto ustanovení vztahovalo mj. na všechny majitele účtů u ČNB s výjimkou organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 28. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 173 pro 137, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Roman Kubíček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E3. Tam se jedná o rozdělení lhůt, kdy to nabývá platnosti. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 29. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 173 pro 131, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Pane předsedající, myslím, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, takže doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou všichni předkladatelé pozměňovacích návrhů spokojeni, že byly vyčerpány nebo byly prohlášeny za nehlasovatelné? Je tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Poslanec Roman Kubíček: Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 546, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 30 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 132 pro 127, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod číslo 149.

Budeme pokračovat schváleným pořadem schůze a tím je bod číslo 150. Zároveň předám řízení schůze. (O slovo se hlásí posl. Stanjura a přeje si, aby mpř. Filip zůstal u předsednického stolu.) Dobře. Ano, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Vy jste řídil hlasování a já bych poprosil legislativu, aby vyjasnila pro mě dosti nejasnou věc. My jsme dvakrát hlasovali o totožném pozměňovacím návrhu a pokaždé s jiným výsledkem. Podle toho, co jsem si teď ještě kontroloval, tak návrhy B8 a E1 byly zcela totožné. Návrh B8 Sněmovna odmítla a podle mě se nemohlo hlasovat znovu o návrhu E1. Omlouvám se, ale v proceduře, kterou pan zpravodaj řekl, jsem to nebyl schopen zachytit, takže bych poprosil... Jednak vznáším námitku a chtěl bych, ať se to prověří, aby to bylo úplně legislativně jasné, protože si myslím, že jsme nepostupovali správně. Podle mého názoru nemůžeme dvakrát hlasovat o témž návrhu, pokud nikdo nezpochybní původní hlasování. Ale tím pádem podle mě nebylo ani legitimní hlasování o zákonu jako celku, protože jsme prohlasovali pozměňovací návrh, který jsme chvíli předtím zamítli jiným hlasováním, jiným návrhem. Nebylo zpochybněno hlasování o tom konkrétním návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pak bych musel požádat pana zpravodaje, protože v tom případě považuji za důležité, abychom si ujasnili, jestli jsme o něm hlasovali, nebo jestli byl prohlášen za nehlasovatelný. To je asi podstatné. Já mám, že o B8 jsme hlasovali, protože za nehlasovatelné byly prohlášeny body B2 až B6. O B7 jsme hlasovali, o bodu B8 jsme hlasovali a u B8 nebylo schváleno podle mých poznámek a u E1, jestli to je ono, to bylo schváleno. Pan zpravodaj nejdřív. Já rozumím dvěma přednostním právům předsedy klubu TOP 09, ale pan zpravodaj asi je odpovědný a má přednostní právo, ač už jsem tedy ukončil bod, jestli mi to bude odpuštěno. Je to bezprostředně. Předseda klubu ODS... (Posl. Laudát mimo mikrofon navrhuje krátké přerušení schůze pro vyjasnění.) Ne. Nejdřív si vyslechneme stanovisko zpravodaje a potom případně (jednání) přeruším pro vyjasnění. To je třeba udělat hned. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po vyjasnění s legislativou tyto body tyto body nejsou totožné. Je třeba si přečíst celé znění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nejsou totožné. Dobře. Mohu tedy požádat experty jednotlivých klubů, aby si když tak vyjasnili stanovisko? Pane zpravodaji, můžete tedy ještě označit rozdíl mezi těmi dvěma body? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP