Čtvrtek 10. března 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy
o výměně informací v daňových záležitostech, která byla
podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi ČR a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 4. února 2015 v Aucklandu. Za Českou republiku ji podepsal velvyslanec ČR pan Ing. Martin Pohl, za vládu Cookových ostrovů pan předseda vlády Henry Puna.

Dosavadní jednání s jurisdikcemi a preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konkrétních návrhů textu tohoto typu mezinárodních smluv, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo již devět dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. (V sále je hlučno.)

Předmětem dohody je výměna informací vztahujících se k daním všeho druhu a pojmenování dle platných právních předpisů v ČR a na Cookových ostrovech, dani z příjmů fyzických a právnických osob, srážkové dani a dani z přidané hodnoty. Informace poskytnuté na základě -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale poprosím své ctěné kolegy a kolegyně, aby se ztišili, protože vzrůstá hluk. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti. Uzavřením dohody získá ČR možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě vyšetřování nebo trestního stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout tak informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Schválení dohody, na jejímž základě bude možno vyměňovat daňové relevantní informace s jurisdikcí donedávna považovanou za daňový ráj, by mělo vést k efektivnímu snížení daňových úniků. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 434/2, návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 434/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 23. schůze ze dne 16. prosince 2015 k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015.

Po odůvodnění náměstkyně Ministra financí magistry Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane zpravodaji. A nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 22. schůze ze dne 22. dubna 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015, sněmovní tisk 434.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu 4. února 2015, za druhé - zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ne. Pan zpravodaj? Také ne. Paní zpravodajka? Také ne. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím, a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem předneseného usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 124, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP