Čtvrtek 10. března 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

143.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

Prosím, aby předložený návrh přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den vážená paní předsedkyně, poslankyně a poslanci. Tato smlouva je v podstatě téměř totožná, jenom se týká Albánie. Jedná se opět o standardní smlouvu, která vymezuje, ve kterém státě bude pracovník platit sociální a zdravotní pojištění a jak ho bude čerpat. Zahrnuje i oblast dávek nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění, oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání. Opět vychází z obecně uznávaných principů rovnosti nakládaní s občany a příslušnosti k pojištění ve státě zaměstnání a třeba o sčítání dob pojištění získaných v obou státech a o exportu dávek do ciziny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, děkuji paní ministryni za prezentaci předmětné smlouvy. Já jako zpravodaj navrhuji přikázání tohoto tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně (Ne.). Pan zpravodaj (Ne.). Také ne.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Tudíž zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 284, do kterého je přihlášeno 122 přítomných. Pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 145 a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP