(16.00 hodin)
(pokračuje Válková)

Takže je to v podstatě zúžení možnosti k aplikaci tohoto ustanovení na takového spolupracujícího uplácejícího. Vztahovalo by se to ve smyslu toho znění navrhovaného ústavněprávním výborem pouze na osoby, které slíbí úplatek, majetkový nebo jiný prospěch, protože byly o to požádány. A samozřejmě potom splní další podmínky, spolupracují na objasnění toho korupčního deliktu. Takže to je první změna. Já vás potom samozřejmě provedu celým usnesením.

Druhá změna, když pominu legislativně technické změny, které jsou také obsahem usnesení ústavněprávního výboru, ta se týká také relativně významné formulace, konkrétně jde právě o přípravné jednání, kterým vládní návrh výrazně rozšiřuje trestní odpovědnost trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zde jsme po diskusi, která proběhla, dospěli k závěru, že bychom měli to jednání, které zahrne příprava, kvalifikovat jiným způsobem, a to vyšší způsobenou škodou, než jak je obsaženo dosud ve vládním návrhu. Konkrétně § 240 by zněl tak, že za takový zvlášť závažný zločin, kde je možné zavést trestnost přípravy, protože to lze podle trestního zákoníku jedině u zvlášť závažných zločinů, by se považoval trestný čin, který by byl spáchán ve spojení s organizovanou skupinou, a kde by škoda byla minimálně ve výši 500 tisíc korun českých. Čili nikoliv, jak to je dosud ve vládním návrhu, částka pohybující se od 50 tisíc nahoru. Jde o zvlášť závažný zločin s trestní sazbou minimálně ve výši pěti let. A pokud bychom nechali vládní návrh v té navrhované podobě, myslím, že by to bylo diskutabilní, i když bychom provedli to srovnání napříč jinými trestnými činy majetkové povahy, krádežemi a podvody. Byla by to v tomto ohledu nepřiměřená disproporční přísnost. Takže jsme i s přihlédnutím k vyvážení trestních sazeb u srovnatelných trestných činů zvolili tuto formu, že by zvlášť závažným zločinem, u kterého je i příprava trestná, zvýšili tu škodu na částku 500 tisíc korun, značnou škodu.

Takže usnesení ústavněprávního výboru, které jsem se teď pokusila obsahově vám přiblížit, zní takto. Po vyjádření náměstka ministra spravedlnosti, pana Mgr. Michala Fraňka, zpravodajky Válkové a po rozpravě ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, to tedy zaprvé.

A zadruhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky:

1. V části první, článek I bod 4 zní: Za čtvrté, v § 46a, odst. 1, písm. k), se slovo nebo zrušuje.

2. V části první, článek I bod 5 zní: Za páté, v § 146a odst. 1 písm. l) se slova "(§ 81b, odst. 1)" nahrazují slovy "(§ 81b, odst. 1), nebo ".

3. V části první, článek I v bodě číslo 9 v § 159c odst. 1 se slova "poskytl nebo" zrušují. Čili tam bude pouze: úplatek slíbil.

4. V části první, článek I v bodě číslo 9 § 159c odst. 2 se slova poskytnut nebo zrušují.

5. V části první, článek I v bodě 11 v § 173 odst. 1 písm. d) se za slovo stíhání vkládají slova pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu. Legislativně technická změna.

6. V části druhé, článek II v bodě 2 v § 240 odst. 3 písm b), zní: "b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písmeno c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech". Právě tím odkazem na odstavec 2 písmeno c) se zvyšuje ta škoda na těch půl milionu, která je nutná pro to, aby byla příprava trestná.

III. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru.

V. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Pokud by byly ještě nějaké doplňující otázky, eventuálně podněty, které se týkají projednání tohoto návrhu v ústavněprávním výboru, ráda vás s nimi podrobněji seznámím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce Válkové. Nyní se ptám pana předsedy Kalouska, jestli chce vystoupit teď s přednostním právem ještě před panem zpravodajem Laudátem, nebo až v obecné rozpravě. (Až poté.) Tak prosím pana zpravodaje Laudáta, aby nás informoval o projednání návrhu v rozpočtovém výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože se potom ještě přihlásím k vystoupení, protože jsem se choval jinak, než si potom výbor odhlasoval. Takže zpravodajská zpráva k tomuto vládnímu návrhu zákona.

Po úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti Fraňka, zpravodajské zprávě poslance Laudáta a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 458, schválila bez připomínek. A za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Tolik tedy usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu také stručný. Jistě se mnou budete souhlasit, že při souhlasu či nesouhlasu s jakoukoliv rekodifikací hraje svoji roli nejenom věcná materie předloženého zákona, ale i důvěryhodnost jejího předkladatele. A mně přijde fér říct za přítomnosti pana ministra názor TOP 09, že pan ministr svoji důvěryhodnost a důvěru zcela ztratil. Že ji ztratil svým krokem, kdy propustil pana Fajáda, nebo spíš nevydal pana Fajáda našim spojencům, a zejména svým vystoupením na tiskové konferenci.

Kdyby pan ministr na té tiskové konferenci alespoň řekl "rozhodl jsem se nevydat pana Fajáda na základě zákonů České republiky", tak bych to snad možná i skousl. Ale pan ministr, a já odkazuji na ten záznam, pan ministr řekl: "Zvážil jsem ten skutek a po tom zvážení jsem rozhodl nevydat pana Fajáda." Pan Fajád nebyl Nejvyšším soudem Spojených států obžalován z ničeho menšího než z terorismu. Z pokusu o atentát na některé administrativní pracovníky americké vlády. Z pokusu o prodej nelegálních zbraní teroristickým organizacím, z jednoznačného kontaktu na Hizballáh. Klasický terorista. A náš pan ministr České republiky to zvážil, tenhle skutek, a rozhodl se ho našim spojencům nevydat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP