(Jednání pokračovalo v 18.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer vážené kolegyně, vážení kolegové. Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu Úsvitu. Mám tady přihlášku s přednostním právem. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte, abych vznesl procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině. Děkuju. Jménem dvou klubů - sociální demokracie a ANO. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže jménem dvou poslaneckých klubů chcete, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. a 21. hodině... po 19. hodině. Děkuji. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka, abychom dnes jednali po 19. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 90. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dneska na grémiu jsem vás žádal, a nikdo jste neprotestoval, že budeme dneska končit v devatenáct. Beru to, že jste porušili slib. Sliby s vámi nemají žádnou cenu. (Potlesk z řad poslanců TOP 09).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším bodem našeho jednání, pakliže se již nikdo nehlásí, je bod

204.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní,
které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
/sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Nyní prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Dobrý podvečer vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. K projednání je vám předkládán smluvní dokument související s mezinárodním zdaňováním. V daném případě se jedná o smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána dne 30. dubna 2015 v Praze.

Podařilo se sjednat standardní komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění různých druhů příjmů a která jistě napomůže dalšímu rozvoji vzájemných hospodářských aktivit. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění. Smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmu mezi oba státy v případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady české republiky a Íránu. Stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění daňové smlouvy a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva se zabývá zdaňováním všech druhů příjmů a aplikuje jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmu českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně.

Nedílnou součástí smlouvy je i protokol, který zaručuje právo oběma státům uplatňovat jejich vnitrostátní právní předpisy za účelem zabránění daňovým únikům a podvodům a dále reaguje na situaci, kdy Írán není v tuto chvíli s to plně vyměňovat bankovní informace, a ukládá mu povinnost bezodkladně informovat českou stranu o uskutečněných změnách v této oblasti.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jeho uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání této smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 484/2. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, dobrý večer. Přečetl bych tady usnesení zahraničního výboru z 23. schůze ze dne 16. prosince loňského roku k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015, sněmovní tisk 484.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 484/1. Nyní poprosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou. Prosím paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, smlouvu projednal na svém jednání rozpočtový výbor na své 25. schůzi 10. června 2015 a přijal k němu usnesení. Po úvodním slově náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015, sněmovní tisk 484.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP