(9.50 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom velice krátce k mé předřečnici paní kolegyni Aulické. Já jsem to nemyslel negativně. Já se skutečně domnívám, že nemocnice v Ústeckém kraji a vůbec zdravotnictví peníze potřebuje. Nemyslím peníze na lékařský výkon. Ty jdou z jiných zdrojů přece, ty rozhodně z těchto peněz nemohou být hrazeny. Ale peníze na takový ten rozvoj. To znamená na to, aby se tam udělaly nějaké oddechové zóny, aby se prostředí mohlo zkulturnit a aby kraj nebyl prostě závislý na nějaké dotaci, ale aby měl své peníze, se kterými bude hospodařit. Ne aby byl kraj závislý na tom, aby ve své nemocnici čekal, co mu přidělí z Prahy, kolik peněz, aby měl v uvozovkách volné peníze, se kterými by mohl hospodařit a nemusel by je nutně dávat na platy lékařů nebo na hrazení jednotlivých úkonů. Já zdravotnictví nerozumím a vůbec o tom ani nechci dlouze hovořit, ale aby mohl použít širší oblast peněz. Já jsem to myslel pozitivně. Mrzí mě, že paní kolegyně mě pochopila spíš v tom negativním pohledu.

K panu poslanci Schwarzovi. Pan poslanec Schwarz nehovoří tak často, ale zase co výstup, to perla. Panu poslanci Schwarzovi bych chtěl říct, že jsem absolvent - (Předsedající: Mým prostřednictvím.) - prostřednictvím pana předsedajícího, Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty, obor hlubinné dobývání ložisek. To je má kvalifikace. Pokud nepovažuje vysokoškolské vzdělání univerzitního typu za dostatečné k tomu, abych se tady vyjadřoval k tematice (upozornění na čas), tak to považuji za velmi smutné z jeho strany.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že diskuse ohledně zdravotnictví je trošku z jiného soudku. Rád bych se opravdu vrátil k penězům, které by měly zůstat starostům obcí postižených těžbou. Já to z Karlovarského kraje sleduji dlouhodobě. Ještě navíc jsem přímo ze Sokolovska, takže vím, jaké důsledky těžba má. Proto se velmi přikláním k tomu, aby peníze šly do obcí. Z tohoto důvodu budu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Kučery, aby peníze zůstaly v původním rozdělení, protože si myslím, že by to tak mělo být, a je to i z logiky věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní neeviduji žádnou faktickou poznámku. V tom případě řádně přihlášení. První vystoupí pan poslanec Petr Kudela a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, milí kolegové a kolegyně, přeji vám krásné dopoledne.

Debata kolem horního zákona se trošičku nasměrovala k tomu, kdo je větší havíř, a k rozdělení peněz mezi stát a obce. O peníze jde v první řadě. Nevšimli jsme si však jedné věci - že tento návrh v prvé řadě řeší poplatky za vydobytí nerostů. Nerostné bohatství je bohatstvím státu. Návrh zákona upravuje poplatky za vydobytí nerostů a také umožňuje vládě tyto poplatky upravovat.

Já chci svoji pozornost zaměřit na pozměňovací návrhy, které prošly hospodářským výborem, a to konkrétně A1 a A2. Vláda může kdykoliv poplatky snížit, zákonem stanovujeme, že nesmí být vyšší než 10 % tržní ceny. Vláda může kdykoliv poplatky snížit, ale pozměňovacím návrhem v bodě A1 vládu omezujeme, že je nemůže zvýšit, jedině v periodě pět let. Proto chci doporučit Poslanecké sněmovně, aby toto omezení vládě nedávala a nechala návrh zákona v původní verzi. Proto navrhuji, aby se pozměňovací návrh A1 hlasoval samostatně, a chci vyzvat kolegy poslance, aby tento pozměňovací návrh nepodpořili.

V bodě A2 blokujeme použití finančních prostředků, kdy se říká, že 28 % poplatků může být použito výhradně na sanaci důlních škod, přitom by těžaři měli vytvářet fond na zahlazení důlní činnosti. V návrhu zákona se píše, že těchto 28 % může být použito také k zajištění báňské záchranné služby organizované státem. To už není takový velký problém. Také doporučuji tento návrh nepodpořit. Každopádně bod A1 je zásadnější, proto chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby bod A1 nepodpořila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Až bude přednesen návrh postupu při hlasování, v tom případě vás požádám, abyste přednesl svůj návrh. Děkuji.

Eviduji dvě faktické poznámky. Nyní pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Laudát. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom krátce k mému předřečníkovi panu poslanci Kudelovi.

Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vážená Sněmovno, těch pět let jsme projednávali na hospodářském výboru a má to jeden základní důvod. Možná více, ale ten jeden je důležitý, a to je to, že těch pět let má umožnit těžebním společnostem nějaký prostor k tomu, aby plánovaly, aby dělaly plán rozvoje, aby věděly, s jakými penězi mají počítat. Jak jistě víte, těžba nerostných surovin je odvětví, které se skutečně musí plánovat dlouhodobě. Investice jsou tam poměrně dost velké. Nelze měnit podmínky z roku na rok. Není to samozřejmě dobře v žádném odvětí, ale u těžby nerostných surovin je to obzvlášť nepříjemné a negativní, když se podmínky mění z roku na rok, když tam jsou nejistoty. Proto je tam pětiletá lhůta a myslím si, že je tam dána naprosto správně. Protože pokud budou mít jistotu těžební společnosti, tak budeme mít jistotu, že budou postupovat správně a zákonně - to za prvé. A za druhé, že peníze, které od nich chceme, které jim chceme samozřejmě naprosto správně vzít do našich rozpočtů, budeme dostávat v těch výších, v jakých i plánujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. K panu poslanci Kudelovi. Já už tomu přestávám rozumět, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Na hospodářském výboru jsme dlouze diskutovali. Teď si neuvědomuji, jestli pan Kudela k pětileté lhůtě stability poplatků vystupoval, nebo ne. Nicméně co je důvodem. Co se týká poplatků, kdy to vzniklo. Vzniklo to kolem problémů OKD, vzniklo to impulzivně, nečekaně. Slyšeli jsme něco o tom, že se poplatky proti stávajícímu stavu zvýší desetinásobně. Vzhledem k tomu, že u tohoto odvětví ekonomiky je potřeba nějaká stabilita, nějaký výhled, proto to tam je. Skutečně nerozumím tomu, proč najednou dneska, byl to konsenzuální návrh, který podpořili všichni, byť je dneska napsaný jinak, nějakým způsobem jsem to inicioval, účastnil jsem se na tom, že se to v té mašinérii nedostane někam jinam, nicméně je to něco, na čem jsme se dohodli. Je to pojistka proti tomu, že někdo v návaznosti na nějaký aktuální impuls zase něco vypálí a rozkolísá toto odvětví. Proto tam ten návrh je. Já bych vás naopak všechny vyzval, abyste ho podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte vaším prostřednictvím ještě opravdu reakci na kolegu Kudelu. Víte, já si opravdu myslím, že u těchto pozměňovacích návrhů, jak jsou předloženy, bychom měli hlasovat tak, jak je schválil garanční výbor. My zde opravdu tímto návrhem zajišťujeme nějakou stabilitu a nějakou jistotu pro těžební společnosti. Investice, které jsou ve stovkách milionů až miliardách, my jim zajišťujeme, že můžou naplánovat nějaké investice. Kdybychom to neschválili, tak jim bereme jakoukoliv jistotu. My po nich chceme dvojnásobnou úhradu z vydobytého nerostu, až desetinásobně zvyšujeme úhradu z dobývacího prostoru, neustále jim říkáme "vy nám budete platit více", a na druhou stranu jim bereme jakoukoliv jistotu. Nezlobte se na mě, tohle bychom opravdu neměli podpořit. A mě jenom mrzí, že když to prošlo v garančním výboru bez jakýchkoli problémů, že do toho vy jako koaliční poslanci zase vnášíte zmatek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP