(15.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Čili pane předsedající, já měním svůj původní návrh a místo 26. ledna dávám návrh na 9. února a očekávám výraznou podporu tomuto návrhu Poslanecké sněmovny, protože se víceméně překrývá s návrhem poslaneckého klubu KDU.

A nyní k té přihlášce, proč jsem se přihlásil. Sliboval jsem, že budu stručný. Chtěl bych navrhnout ještě jeden bod, a to předřazení bodu 126. Jedná se o návrh na vydání zákona o detenčních centrech pro nelegální migranty v cizích státech. Je to sněmovní tisk 657. Už tady nebudu dlouhodobě nebo obsáhle zdůvodňovat, proč toto navrhujeme, protože řada mých předřečníků a kolegů uvedla různé a řadu argumentů, proč toto považujeme za palčivé. Myslím si, že jsme viděli na příkladu konkrétně Polska, kdy Evropská unie i Evropská komise buď neřešila, nebo velmi liknavě řešila narůstající migrační krizi, a k mém velkému překvapení naopak velmi rychle chce řešit situaci v Polsku ohledně médií. Já mám obavu, že k tomu problému vytváření migračních center na hranicích nebo mimo hranice Evropské unie Evropská unie bude přistupovat stejně jako doposud a nemůžeme se na to spoléhat. Proto navrhuje náš poslanecký klub Úsvit, abychom tento bod zařadili na pořad této schůze. Ještě bych měl říci na kdy. Protože těch bodů už tady bylo více, já ho navrhuji zařadit na dnešek jako další v pořadí po již předřazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nyní pan poslanec Tomio Okamura, poté pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného nového bodu na program této schůze s názvem Analýza islámské ideologie, kdy bychom projednali a případně přijali usnesení zavazující vládu, aby nechala zpracovat analýzu islámské ideologie a nechala posoudit, nakolik je či není v rozporu s českým ústavním pořádkem. V současnosti se množí lidé vyjadřující se kriticky k některým tezím obsaženým v islámu. Je to například nerovnost pohlaví, nerovnost lidí podle víry, věčný boj na život a na smrt proti nepřátelům víry, nadřazenost náboženského práva právu státnímu, tedy přesněji zákonům, které stvořil člověk, a mohl bych jmenovat spoustu dalších tezí, třeba že homosexuálové zaslouží smrt nebo že si žena za znásilnění může sama, což by mělo v prvé řadě znepokojovat našeho ministra pro lidská práva.

Osobně jsem si už několikrát vyzkoušel, že kritika islámu vede policii a státní zástupce do schizofrenní situace. Sami totiž netuší, do jaké míry je islám legitimní, a sami policisté i státní zástupci tápou a říkají mi, že je zákon natolik vágní, že vlastně nevědí, jak mají jednat. Oficiálně islám legitimní je, ale teze, které hlásá, jsou samozřejmě zcela antidemokratické a jejich propagace zcela zřejmě porušují trestní zákon. Tedy propagují nenávist a násilí z důvodu víry, pohlaví atd. Pochopitelně je trochu nelogické, když mi za můj výrok, že muslimové jsou časovaná bomba, bezpečnostním rizikem, hrozí na základě podnětu úřadů postih, a naopak je dnes naprosto legitimní propagovat myšlenky, že naše zákony nejsou platné, že ženy nemají stejná práva jako muži a některé zaslouží drakonické zabíjení kamenováním.

Jen pro pořádek dodám, že moje vyšetřování za výše uvedený výrok o vyznavačích islámu nakonec minulý měsíc odmítl mandátový a imunitní výbor Sněmovny, což jste možná ani nezaregistrovali, přestože jsem se případnému veřejnému projednání na plénu Sněmovny nebránil. A mimochodem, směřuje do mandátového a imunitního výboru další hlasování o mém podobném výroku. Takže si myslím, že je potřeba si vyjasnit tyto věci, kam až vlastně - nebo co to ta islámská ideologie přesně vlastně je a kde jsou ty mantinely pro naše demokratické zřízení.

To, že se v českých mešitách propagují dokonce ještě scestnější bláboly a nenávist vůči bezvěrcům, o tom už mnohokrát ve své upřímnosti mluvili sami muslimové, BIS, a jednu reportáž skrytou kamerou natočila před lety dokonce i tehdy ještě nekorektní Česká televize. V každém případě je myslím logické zaúkolovat právní odborníky, nejlépe z Nejvyššího státního zastupitelství, aby definovali, zda je islám ideologie, která šíří nenávist a je nebezpečná demokratickému zřízení, nebo ne. Teprve pak můžeme pokračovat v debatě, nakolik je tato ideologie mírumilovná, nebo ne.

A proč se obracím sem na vás, na Poslaneckou sněmovnu, abychom to zařadili jako bod? Protože já jsem se pochopitelně pokusil o toto, abych takové vysvětlení, analýzu získal. Oslovil jsem písemně Nejvyšší státní zastupitelství a písemně jsem je požádat o stanovisko ohledně ideologie islámu a ohledně jeho vnímání z hlediska české Ústavy a z hlediska českých právních zákonů. Bohužel jsem byl písemně odmítnut Nejvyšším státním zastupitelstvím a žádné právní stanovisko k této závažné problematice jsem tedy neobdržel.

Navrhuji proto, abychom po debatě v rámci mnou navrženého bodu společným usnesením skrz politické spektrum, protože si myslím, že by bylo dobré, abychom my všichni věděli, jaké jsou mantinely z hlediska naší Ústavy a z hlediska našeho právního řádu, protože ta debata bude pokračovat a vidíte, že i celou veřejností probíhá mnoho různých výroků a mnoho různých vyjádření na toto téma. Tak abychom společným usnesením vyzvali vládu, ať připraví závazná stanoviska k islámské ideologii, zda patří na seznam k těm, které jsou s demokracií neslučitelné, porušují lidská práva a šíří nenávist, nebo ne. Bude to samozřejmě bolestný a politicky nekorektní proces. Ale myslím, že je nutné pravdivě pojmenovat, že bílá je bílá a černá je černá. A budeme to muset udělat tak jako tak, dříve nebo později. Myslím, že je k tomu právě ten nejvyšší čas, abychom to pro celou společnost vyjasnili a aby i právníci, aby i ústavní soudci a soudci v podstatě věděli, jakým způsobem mají postupovat a jak se k tomuto problému mají všichni stavět.

Usnesení nenavrhuji, myslím, že bychom k němu měli dospět po všeobecné společné rozpravě. A tento bod víceméně navrhuji zařadit kdykoliv. Víceméně kdyby k tomu byla politická vůle, tak to můžeme zařadit klidně dnes po pevně zařazených bodech, popřípadě příští úterý 26. ledna po pevně zařazených bodech. Myslím, že je potřeba, aby se ta definice opravdu vyjasnila, protože když ani Nejvyšší státní zastupitelství mi není schopné dát písemné stanovisko, jak je vlastně islámská ideologie komfortní z hlediska české Ústavy a z hlediska českých zákonů, tak v podstatě když jsem mluvil i s policií, která se mě na moje výroky ptala, a potom o nich následně už podruhé bude hlasovat mandátový a imunitní výbor Sněmovny, poprvé v prosinci mandátový a imunitní výbor Sněmovny mě odmítl vydat, řekl, že moje výroky nejsou v nějakém nesouladu, ale evidentně například úředníci si myslí, že by tam mohl být nějaký rozpor nebo přestupek, tak vidíte, že se dostáváme do velkého vakua, kdy i pro nás pro všechny, i pro vás, kteří se k tomu problému vyjadřujete, tak myslím, že by bylo velmi dobré, abychom věděli, jak se k tomu vlastně staví legislativa a jakým způsobem se k tomu vlastně Česká republika staví, abychom si nalili čistého vína a věděli jsme, jak na tom jsme.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený s návrhem do rozpravy. Nyní dvě faktické poznámky. První poznámka Vladimíra Koníčka, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já jsem se přihlásil sice elektronicky, ale s procedurálním návrhem, takže ne k faktické poznámce. Já bych vás chtěl totiž požádat o oddělené hlasování k návrhu grémia - zvlášť hlasovat zařazení tisku 638, 637 a zvlášť ten zbytek návrhu grémia, protože mám problém s tím, že neuplynula lhůta 60 dnů pro projednání ve výborech. Ta uplyne až v průběhu této schůze. Takže jediné, jak to můžeme rozseknout, je, že vznáším námitku proti vašemu postupu, že o tom necháte hlasovat, a prostě jak rozhodneme o té námitce, tak se tomu podřídíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP