(12.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Poslanecký klub KSČM se po zvážení všech těchto okolností rozhodl, že bude hlasovat jednotně, byť tam byly různé návrhy a názory. Všechny tyto názory byly zváženy, je řada členů, kteří mají problém s rozhodnutím, ale podřídí se rozhodnutí poslaneckého klubu, které je stanoviskem, a to stanovisko je jednotné hlasování a v zákoně o elektronické evidenci tržeb se zdržíme hlasování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ano, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích k tisku 513. O některých ne, protože mezitím byly nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tomu rozumím. V tom případě přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evidenci tržeb, podle sněmovního tisku 513, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím ještě stanoviska. Pane zpravodaji? (Souhlasné.) Pane ministře? (Souhlas.)

Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Prosím o novou registraci. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 42. Přihlášeno je 145, pro 105, proti 3. Tento návrh byl přijat. (Potlesk z řad vládních poslanců.) Já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Končím bod 1.

 

Vrátíme se do bodu

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
/sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Rozprava byla ukončena. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě se zeptám pana zpravodaje, jak budeme postupovat. Návrh procedury.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já jsem v průběhu rozpravy načetl nezbytné legislativně technické úpravy. Nyní bych přečetl návrh procedury, jak byl schválen či doporučen Poslanecké sněmovně garančním výborem.

Usnesení rozpočtového výboru z 29. schůze ze dne 14. října 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 514, v následujícím pořadí

I. hlasovat v pořadí podaných pozměňovacích návrhů samostatnými hlasováními: 1. návrh A, 2. B1, 3. B2, 4. B3 a 5. návrh zákona jako celek, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů;

II. zaujímá následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům - budu je číst během hlasování;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednášel stanoviska výboru;

V. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Já bych ještě v souladu s bodem III. pověření zpravodaje výboru k navržení nezbytné úpravy procedury doplnil, že za prvé bychom hlasovali o nezbytných legislativně technických opravách, respektive o té jedné, co jsem načetl, týká se změny účinnosti zákona, a potom bychom hlasovali o jednotlivých návrzích, jak byly přečteny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem ještě přesvědčen vzhledem k tomu, že byla vedena sloučená rozprava k oběma bodům a padlo několik návrhů na opakování druhého čtení, tak mám za to, že by bylo dobré hlasovat i v tomto bodě o opakování druhého čtení. To by bylo hlasování číslo jedna. Potom bychom hlasovali o proceduře, jak jste ji upřesnil. To znamená jako první bychom hlasovali o legislativně technických a potom dle usnesení výboru.

 

Nejprve bych nechal hlasovat o opakování druhého čtení. Zeptám se na stanovisko. (Zpravodaj i ministr nesouhlasí.)

Zahajuj hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s opakováním druhého čtení tohoto tisku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 43. Přihlášeno je 146, pro 0, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom tedy odsouhlasili navrženou proceduru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou, jak byla upravena panem zpravodajem, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 44. Přihlášeno je 146, pro 136, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, první hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: První hlasování by bylo o legislativně technické opravě, jak jsem ji načetl, týká se změny platnosti účinnosti zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 45. Přihlášeno je 146, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A, který je obsažen v usnesení garančního rozpočtového výboru 301 z 27. schůze konané 2. září 2015, který se také týkal účinnosti zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 46. Přihlášeno je 146, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP